Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

De coronacrisis zorgt voor veel onrust bij ondernemend Nederland. Omzet valt weg, werknemers worden ziek of worden zonder werk naar huis gestuurd. Wat kunt u als ondernemer doen om deze uitdagingen het hoofd te bieden? Om u te helpen de loonkosten beheersbaar te houden, heeft de overheid de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) ingevoerd. Wij zien vooral nu dat veel werkgevers hun werknemers oneigenlijk ziekmelden, terwijl de NOW een goede oplossing biedt.

Pensioen

Biedt de NOW ook soelaas bij betaling van de pensioenpremies?

De NOW biedt niet alleen een vergoeding voor gewone loonkosten. Ook is er een tegemoetkoming in werkgeverslasten, zoals pensioenpremies (zowel de werkgevers- als de werknemersbijdrage) en vakantiegeld. De NOW kan dus betalingsproblematiek op het gebied van de door u verschuldigde pensioenpremies helpen voorkomen.

Waarom zijn pensioenuitvoerders zo streng in het premiebeleid?

De pensioenuitvoerder moet voldoen aan de wettelijke regels voor het zorgvuldig innen van pensioenpremies. Deze regels zijn bedoeld om de pensioenopbouw van werknemers zoveel mogelijk te beschermen als de werkgever de premies niet op tijd kan voldoen.

Wat als ik tijdelijke betalingsproblemen verwacht?

Voor u als werkgever kan het voorschot dat UWV zal uitbetalen nog enkele weken op zich laten wachten. U kunt hierdoor mogelijk tijdelijk de pensioenpremies niet betalen.
Neemt u hiervoor contact op met uw adviseur, zodat we met de pensioenuitvoerder afspraken kunnen maken over het betalen van de premies. Wij zullen daarbij nagaan of, en in welke mate, de verzekeringen bij overlijden en arbeidsongeschiktheid in de tussentijd in stand kunnen blijven.

Wat als ik een langdurige slechte financiële positie verwacht?

We realiseren ons dat er werkgevers zijn die ondanks de tegemoetkoming in het kader van de NOW ook op de langere termijn financiële en liquiditeitsproblemen houden.
Daarnaast zullen er ook werkgevers zijn die geen tegemoetkoming krijgen, omdat ze niet voldoen aan de voorwaarden voor de NOW. In die gevallen overleggen we graag met u en de uitvoerder van uw pensioenregeling over de mogelijkheden. Uiteraard is er de mogelijkheid om de betaling van de werkgeverspremies op te schorten of te beëindigen. Hierover moet wel instemming worden bereikt met uw werknemers.

Welke mogelijkheden zijn er om de pensioenpremies verlagen?

Wij kunnen voor u kijken naar de mogelijkheid tot het tijdelijk verlagen van de opbouw in de pensioenregeling: In deze wijzigingsvormen zullen wij voor uw werknemers nagaan of, en in welke mate, de verzekeringen bij overlijden en arbeidsongeschiktheid in de tussentijd in stand kunnen blijven.

Zijn pensioenuitvoerders bereid om mee te werken aan betalingsregelingen etc.?

Veel pensioenuitvoerders zullen hun klanten door deze moeilijke periode heen willen helpen. Wij verwachten dan ook dat de pensioenuitvoerders zich soepel zullen opstellen.

Er moet wel met een onafhankelijke blik naar de voorstellen voor de (tijdelijke) versobering worden gekeken. Uw belang, maar zeker ook het belang van uw werknemers moet voorop staan. Uw adviseur bij VLC & Partners ondersteunt u daarbij graag.

Kan ik zomaar de pensioenregeling verlagen?

We herhalen hier voor de volledigheid dat voor dergelijke ingrijpende wijzingen in de pensioenregeling de instemming van uw werknemers nodig is. We helpen u uiteraard graag bij het opstellen van de communicatie.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om gebruik te kunnen maken van de NOW-regeling?

Om gebruik te kunnen maken van de NOW-regeling moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • Een minimaal verwacht omzetverlies van 20%.
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).
 • De regeling geldt voor omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden waarin de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming is uitwerkt:
  • Als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever.
  • Als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever.
  • Als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.
 • Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.
 • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.
 • Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.
 • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Aanvulling accountantsverklaring:
Eerder is aangegeven dat er boven een nader te bepalen bedrag een accountantsverklaring afgegeven moet worden. Dit bedrag is nu vastgesteld op 100.000. Om te voorkomen dat een aanvrager een laag voorschot krijgt, maar bij vaststelling toch een subsidie ontvangt die (veel) hoger is dan €125.000,-, zonder dat daarbij een accountantsverklaring hoeft te worden overlegd, wordt ook bij een vastgestelde subsidie van €125.000,- of meer een accountantsverklaring vereist. Bedrijven en instellingen die een voorschot van minder dan €100.000,- hebben ontvangen zullen zelf moeten inschatten of de subsidie op €125.000,- of meer zal worden vastgesteld, waardoor ook zij een accountantsverklaring nodig hebben. Om de berekening die daarvoor nodig is te kunnen maken, zal de overheid een online rekentool beschikbaar stellen.

Hoe kan ik een aanvraag doen voor de NOW-regeling?

Bij het UWV werken ze aan de regeling om NOW-aanvragen in te laten gaan vanaf 6 april 2020 tot en met 31 mei 2020. Na het indienen van uw aanvraag, streeft het UWV ernaar om binnen 2 à 3 weken (de eerste termijn van) het voorschot te betalen aan de werkgever.

Voor het berekenen van de toekenning kijkt het UWV naar de omzetdaling op concernniveau. Deze wordt vergeleken met 25% jaaromzet van 2019. De vergoeding van de loonkosten loopt op tot maximaal € 9.538,00 per werknemer. Heeft u tussen 18 maart en tot de realisatie van de NOW nog bedrijfseconomische ontslagaanvragen ingediend? Dan kunt u deze alsnog intrekken, maar wel binnen 5 werkdagen na het ingaan van de NOW-regeling.

Het aanvraagtijdvak van het eerste pakket wordt verlengd van 31 mei naar 5 juni. Dit houdt verband met twee nieuwe mogelijkheden die zijn opgenomen in de NOW: de mogelijkheid om voor de berekening van de loonsom ook te kijken naar de maanden maart, april en mei en de mogelijkheid om bij een overgang van onderneming de omzet op een afwijkende manier te bepalen.

Weeffout in de NOW regeling?

De hoogte van de compensatie wordt berekend op basis van het sv-loon in het tijdvak januari 2020. Als de loonsom in de maanden maart t/m april 2020 lager uitvalt dat de loonsom waarop de compensatie is gebaseerd, bijvoorbeeld doordat u contracten voor bepaalde tijd niet heeft verlengd, vindt er een verrekening plaats met de compensatie.
De hoogte van het bedrag dat wordt afgetrokken van de looncompensatie is gelijk aan 90% van het verschil tussen de loonsom waarop de compensatie is gebaseerd en de in de maanden maart t/m april daadwerkelijk betaalde loonsom.

De compensatie is echter alleen 90% als er 100% omzetdaling is te verwachten. Als er een omzetdaling van 50% wordt verwacht is de compensatie 45% van de loonsom. Door dit verschil zou het kunnen voorkomen dat er een negatieve compensatie berekend wordt. Oftewel u zou meer moeten betalen dan u als compensatie ontvangen heeft.

Ondernemers die een dertiende maand hebben uitgekeerd in januari komen door deze weeffout soms onvoldoende in aanmerking voor de NOW. Als dit terug te vinden is in de polisadministratie, filtert het UWV deze looncomponenten eruit bij de eindafrekening. Hierdoor kunnen deze bedrijven nu wel aanspraak maken op de subsidie. Andersom kan er sprake zijn van een lagere loonsom in januari dan in maart door bijvoorbeeld seizoenswerk. Als de loonsom in maart hoger is dan in januari wordt de subsidie verhoogd. Dit wordt bij de vaststelling verrekend.

Verruiming concernbepaling NOW onder voorwaarden. Wat betekent dat voor mij?

Werkmaatschappijen die door de coronacrisis meer dan twintig procent omzetverlies hebben, maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde van 20% omzetverlies voldoet, mogen toch de NOW aanvragen. Hiervoor gelden wel extra voorwaarden. Zo moeten deze concerns afspraken maken met vakbonden over werkbehoud en over 2020 afzien van het uitkeren van dividend of bonussen. Ook komen er extra eisen die door de accountant worden getoetst.

 

Wat doet u met medewerkers die ziek worden?

Het blijft van vitaal belang om uw zieke medewerkers tijdig te melden bij uw arbodienst en verzekeraar. Zo zorgt u er samen voor dat u het verzuim adequaat blijft begeleiden en vermindert u de kans op loonsancties.

Heeft deze tegemoetkoming gevolgen voor de pensioenopbouw?

De pensioenuitvoerders Stichting van de Arbeid en de koepels van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben het volgende afgesproken: ondernemers die door de coronacrisis in acute problemen komen of zijn gekomen, worden zoveel mogelijk tegemoetgekomen als ze problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies.

Bovenop de compensatie komt een opslag van 30 procent voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Het kabinet compenseert maximaal 9538 euro per maand aan loon.Daar valt bijna 99 procent van de werknemers onder. De compensatie is ook voor flexwerkers en mensen met een 0-urencontract.
Werkgevers moeten met de compensatie het volledige loon van hun personeel uit blijven betalen. Tijdens de compensatieperiode mogen bedrijven geen mensen ontslaan om bedrijfseconomische redenen.

Sommige werkgevers/branches krijgen in de komende tijd te maken met ernstige financiële tekorten. Een werkgever kan eventueel gebruik maken van de economische ontsnappingsclausule, waardoor er geen pensioenpremie meer hoeft te worden voldaan. Er moet wel worden aangetoond dat dit onmogelijk is, eventueel onderbouwd met een accountantsverklaring. Daarbij wordt uiteraard de (on)mogelijkheden van de TNOW meegewogen. Bij stopzetting van de pensioenopbouw zal ook de overlijdensdekking, het nabestaandenpensioen, lager zijn, of zelfs vervallen. Dit zijn ernstige maatregelen, zeker in deze tijd. De voortzetting van pensioenopbouw is uiteraard de beste en de eenvoudigste optie.

Wat moet u vooral niet doen?

Wij zien op dit moment in de markt twee onwenselijke stromen ontstaan:

 1. Werkgevers melden gezonde medewerkers ziek bij de arbodienst en/of op de verzuimverzekering. Het klinkt verleidelijk, u meldt uw werknemer ziek en de loondoorbetaling wordt gedekt vanuit de verzekering. Het aanmelden van gezonde werknemers als zieke op de verzuimverzekering wordt echter gezien als fraude en dat kan zeer ernstige consequenties voor uw onderneming hebben. Daarnaast wordt er ten onrechte tijd geclaimd ten koste van mensen die het wel nodig hebben.
 2. Werkgevers melden zieke werknemers niet aan bij de arbodienst en/of op de verzuimverzekering. Zieke medewerkers vallen niet onder de werktijdsverkortingsregeling, dit is voor een aantal werkgevers aanleiding geweest om hun zieke medewerker niet aan te melden. Een van de gevaren die hierin schuilt is dat er geen adequate verzuimbegeleiding wordt gestart en dat kan bij langdurig verzuim leiden tot loonsancties.

Dus is een medewerker ziek? Meld hem of haar dan bij de arbodienst en op de verzuimverzekering. Heb u geen of minder werk voor u mensen? Doe dan een beroep op de maatregelen uit het noodpakket van de overheid zoals de NOW.

Wij begrijpen dat dit complexe materie is. Daarom staan wij klaar om u hierbij te helpen. Heeft u vragen? Neem dan contact op met ons.

Wanneer kan ik werktijdverkorting aanvragen?

Het is niet meer mogelijk om werktijdverkorting aan te vragen. Deze regeling is vervangen door de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud Werkgelegenheid (NOW). Als u al een toekenning heeft gekregen voor werktijdverkorting, dan blijft deze vergunning van kracht. Als u gebruik maakt van de vergunning voor werktijdverkorting en na afloop daarvan verlenging wilt, moet u gebruik maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW).

Waarom is 90% en geen 100% tegemoetkoming?

In de keuze voor het percentage van 90 komt tot uitdrukking dat het kabinet een afweging heeft gemaakt tussen de verantwoordelijkheid van de overheid om bedrijven in deze bijzondere situatie tegemoet te komen en het beroep dat de overheid doet op het bedrijfsleven, om onder deze bijzondere omstandigheden ook een eigen verantwoordelijkheid te nemen om te doen wat in het breder maatschappelijk belang is.

Voor hoelang geldt deze tegemoetkoming?

Deze periode kan éénmalig worden verlengd met nog een keer 3 maanden. In de regeling kan (vooraf) worden bepaald dat aan de verlenging van de tegemoetkoming nadere voorwaarden zullen worden gesteld. De regeling is gebaseerd op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Kan ik werknemers op bedrijfseconomische gronden ontslaan?

In eerste instantie was het niet ontslaan van werknemers op basis van bedrijfseconomische gronden een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de maatregel. Inmiddels is er bepaald dat dit mag, maar dan wordt wel de subsidie verlaagd.

Wat is er nieuw in de NOW 2.0?

Bonussen, eigen aandelen en dividend:
Een bedrijf dat gebruik maakt van de verlenging van de NOW mag over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Bonussen aan gewone medewerkers, die horen bij de normale beloningssystematiek zijn wel toegestaan. Voor concerns was zo’n soort regeling al van toepassing in NOW 1.0.

Scholing:
Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen, zodat werknemers zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Werkgevers leggen hier, bij aanvraag van de NOW 2.0, een verklaring over af. Om werkgevers en werknemers daarbij te helpen, trekt het kabinet 50 miljoen euro uit voor het crisisprogramma ‘NL leert door’. Hier kunnen mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen.

Bedrijfseconomisch ontslag:
In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij bedrijfseconomisch ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd. Bedrijven verklaren bij de nieuwe NOW-aanvraag wel dat zij overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen. Dit sluit aan bij de regelgeving rondom collectief ontslag. Ook blijft de wettelijke bescherming bij ontslag gewoon van kracht.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Kunnen ondernemers zonder personeel geen beroep doen op de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW) voor zichzelf als ondernemer of als ZZP’er?

Die NOW-regeling is bedoeld voor een tegemoetkoming in de loonkosten van personeel. Voor ondernemers zelf en voor zzp’ers is er onder andere de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze regeling staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die in financiële problemen komen door de coronacrisis. Meer informatie vindt u op: Coronaloket van de Kamer van Koophandel.