Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

De coronacrisis zorgt voor veel onrust bij ondernemend Nederland. Omzet valt weg, werknemers worden ziek of worden zonder werk naar huis gestuurd. Wat kunt u als ondernemer doen om deze uitdagingen het hoofd te bieden? Om u te helpen de loonkosten beheersbaar te houden, heeft de overheid de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) ingevoerd. Wij zien vooral nu dat veel werkgevers hun werknemers oneigenlijk ziekmelden, terwijl de NOW een goede oplossing biedt.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Algemene informatie over de “Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid” (NOW3 vanaf oktober 2020)

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies (ten minste 20% en per januari 2021 ten minste 30%). Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.

Meer informatie vind je op de website van de rijksoverheid.

Wat doet u met medewerkers die ziek worden?

Het blijft van vitaal belang om uw zieke medewerkers tijdig te melden bij uw arbodienst en verzekeraar. Zo zorgt u er samen voor dat u het verzuim adequaat blijft begeleiden en vermindert u de kans op loonsancties.

Pensioen

Biedt de NOW ook soelaas bij betaling van de pensioenpremies?

De werkgever heeft naast het loon te maken met andere kosten voor de werknemers, zoals bijvoorbeeld pensioenpremies (zowel het werkgeversdeel als het werknemersdeel), premies voor de werknemersverzekeringen en (in veel gevallen) een reservering voor het uitbetalen van vakantiegeld. Ook deze kosten worden vergoed. Een individuele berekening daarvan is niet mogelijk voor de NOW. UWV hanteert voor alle werkgevers eenzelfde opslag van 40% bovenop de loonsom.

Waarom zijn pensioenuitvoerders zo streng in het premiebeleid?

De pensioenuitvoerder moet voldoen aan de wettelijke regels voor het zorgvuldig innen van pensioenpremies. Deze regels zijn bedoeld om de pensioenopbouw van werknemers zoveel mogelijk te beschermen als de werkgever de premies niet op tijd kan voldoen.

Wat als ik tijdelijke betalingsproblemen verwacht?

Voor u als werkgever kan het voorschot dat UWV zal uitbetalen nog enkele weken op zich laten wachten. U kunt hierdoor mogelijk tijdelijk de pensioenpremies niet betalen.
Neemt u hiervoor contact op met uw adviseur, zodat we met de pensioenuitvoerder afspraken kunnen maken over het betalen van de premies. Wij zullen daarbij nagaan of, en in welke mate, de verzekeringen bij overlijden en arbeidsongeschiktheid in de tussentijd in stand kunnen blijven.

Wat als ik een langdurige slechte financiële positie verwacht?

We realiseren ons dat er werkgevers zijn die ondanks de tegemoetkoming in het kader van de NOW ook op de langere termijn financiële en liquiditeitsproblemen houden.
Daarnaast zullen er ook werkgevers zijn die geen tegemoetkoming krijgen, omdat ze niet voldoen aan de voorwaarden voor de NOW. In die gevallen overleggen we graag met u en de uitvoerder van uw pensioenregeling over de mogelijkheden. Uiteraard is er de mogelijkheid om de betaling van de werkgeverspremies op te schorten of te beëindigen. Hierover moet wel instemming worden bereikt met uw werknemers.

Welke mogelijkheden zijn er om de pensioenpremies verlagen?

Wij kunnen voor u kijken naar de mogelijkheid tot het tijdelijk verlagen van de opbouw in de pensioenregeling: In deze wijzigingsvormen zullen wij voor uw werknemers nagaan of, en in welke mate, de verzekeringen bij overlijden en arbeidsongeschiktheid in de tussentijd in stand kunnen blijven.

Zijn pensioenuitvoerders bereid om mee te werken aan betalingsregelingen etc.?

Veel pensioenuitvoerders zullen hun klanten door deze moeilijke periode heen willen helpen. Wij verwachten dan ook dat de pensioenuitvoerders zich soepel zullen opstellen.

Er moet wel met een onafhankelijke blik naar de voorstellen voor de (tijdelijke) versobering worden gekeken. Uw belang, maar zeker ook het belang van uw werknemers moet voorop staan. Uw adviseur bij VLC & Partners ondersteunt u daarbij graag.

Kan ik zomaar de pensioenregeling verlagen?

We herhalen hier voor de volledigheid dat voor dergelijke ingrijpende wijzingen in de pensioenregeling de instemming van uw werknemers nodig is. We helpen u uiteraard graag bij het opstellen van de communicatie.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Kunnen ondernemers zonder personeel geen beroep doen op de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW) voor zichzelf als ondernemer of als ZZP’er?

Die NOW-regeling is bedoeld voor een tegemoetkoming in de loonkosten van personeel. Voor ondernemers zelf en voor zzp’ers is er onder andere de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze regeling staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die in financiële problemen komen door de coronacrisis. Meer informatie vindt u op: Coronaloket van de Kamer van Koophandel.