Zakelijk

Zakelijk

Uw vragen en onze antwoorden

Het coronavirus is duidelijk niet te onderschatten, waardoor het niet alleen voor sociale onrust zorgt, maar heeft ook economische gevolgen. Ook uw bedrijf ondervindt mogelijk grote hinder van de gevolgen. Wij hebben belangrijke punten voor de continuïteit van uw bedrijf op een rij gezet. De situatie rondom het coronavirus houden wij nauwlettend in de gaten. Zijn er belangrijke wijzigingen en mededelingen, dan plaatsen wij deze zo snel mogelijk op onze site.

Uw werknemers

Wanneer moet ik mijn medewerker ziek uit dienst melden?

U kunt uw medewerker ziekmelden, als hij arbeidsongeschikt is door ziekte of gebrek en zijn contract loopt af. Wanneer het contract afloopt heeft de medewerker mogelijk recht op een WW-uitkering. U kunt de medewerker doorverwijzen naar UWV.

Welke dekking is er vanuit de ziektekostenverzekering?

Uiteraard is er dekking op de ziektekostenverzekering in geval van een opname in een ziekenhuis of bezoek aan de huisarts.Bij een noodzakelijke medische behandeling in het buitenland biedt de zorgverzekering ook dekking, maar mogelijk is de dekking te beperkt. De basisverzekering vergoedt maximaal de kosten die in Nederland gebruikelijk zijn. Een aanvullende zorgverzekering of reisverzekering bieden vaak wel een aanvullende dekking.

Is er dekking op de ziektekostenverzekering als mijn werknemer nu naar een gebied reist waar het virus heerst?

Momenteel zien we dat de verschillende overheden de maatregelen weer aanpassen, soms wel dagelijks. Dat geldt ook voor het reisverbod en het inreisverbod. Ons advies aan ondernemers is om te allen tijde het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken te raadplegen. Reist een werknemer tegen het advies in toch naar een risicogebied, dan zijn er verschillende verzekeringen die mogelijk geen dekking bieden. Denk hierbij aan een reisverzekering, de ziektekostenverzekering maar ook uw verzuimverzekering. Wilt u zekerheid hebben of uw werknemer wel/niet is verzekerd? Neem dan vooraf contact op met uw adviseur van VLC & Partners. 

Mijn werknemer wordt ziek en kan daarom niet werken?

Wordt uw werknemer ziek als gevolg van het coronavirus, dan zijn de kosten voor uw onderneming. Als u voor ziekte van werknemers verzekerd bent met een verzuimverzekering, vallen de kosten van de loondoorbetalingsverplichting onder de dekking van uw verzuimverzekering. WIA-verzekeringen kennen een wachttijd van 2 jaar. Verzekeraars verwachten daarom dat het coronavirus geen invloed zal hebben op deze WIA-verzekeringen.

Mijn werknemers kunnen niet thuiswerken, maar ik wil hen ook niet naar werk laten komen?

Laat u uw werknemers thuisblijven terwijl zij niet ziek zijn, dan valt dit niet onder de dekking van uw verzuimverzekering. U betaalt de kosten hiervan zelf.

Wanneer mag ik mijn werknemer niet ziekmelden?

•    Uw werknemer kan niet naar het werk komen vanwege de opgelegde overheidsmaatregelen.
•    Uw werknemer is besmet, maar niet ziek.
•    Uw werknemer heeft klachten, maar heeft geen gezondheidsbeperkingen die hem belemmeren om zijn werk uit te voeren (vergelijk het met een verkoudheid).

Mijn gezonde werknemers kunnen niet naar het werk komen vanwege de overheidsmaatregelen. Mag ik hen ziekmelden?

Nee, dat mag niet. Uw gezonde werknemers moeten zoveel mogelijk thuiswerken. Is dat niet mogelijk? Dan kunt u misschien een beroep doen op de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW3). Of ga voor informatie naar onze NOW-pagina.

Ik wil mijn werknemer ziekmelden om financiële schade aan mijn bedrijf te voorkomen.

Uw werknemer heeft geen recht op loondoorbetaling bij ziekte en uw verzuimverzekeraar biedt dan ook geen dekking. Wellicht kunt u een beroep doen op de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW3). Of ga voor informatie naar onze NOW-pagina.

Mijn personeel kan niet naar het Nederland komen, moet ik hen doorbetalen?

Als het gaat om personeel dat niet in staat is weer naar het werk te komen vanwege verplichte quarantaine, reisbeperkingen of andere blokkades, dan is de kans groot dat u hen moet doorbetalen. Het is afhankelijk van de specifieke omstandigheden en het lokale arbeidsrecht welke regels van toepassing zijn.

Welke plichten heb ik als werkgever naar mijn personeel?

Als werkgever zorgt u zoals gebruikelijk voor een veilige werkomgeving. Dat betekent in deze specifieke situatie dat u uw medewerkers informeert over symptomen en wijst op hygiënevoorschriften.

Wat als een werknemer meldt dat hij klachten heeft?

Het is aan te raden om een medewerker met klachten niet naar het werk te laten komen. Laat hem contact opnemen met een arts en de instructies opvolgen van de GGD.

Een werknemer moet in quarantaine, heeft hij dan recht op loon?

Ja, uw werknemer heeft recht op loon. Alleen als uw werknemer door gezondheidsbeperkingen door ziekte niet in staat is de bedongen arbeid te verrichten mag u hem ziekmelden.  Als uw werknemer niet ziek is, mag u hem dus niet ziekmelden, ook niet als hij door de GGD in quarantaine is geplaatst. Laat uw werknemer zo mogelijk thuis werken. Is dat niet mogelijk, dan kunt u misschien een beroep doen op de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW3).

Mag een werknemer quarantaine of medisch onderzoek weigeren?

Ja, maar niet als hij een groot gevaar vormt voor de omgeving en dit door een rechter wordt opgelegd.

Als mijn medewerker zich ziekmeldt, mag ik dan vragen of hij het coronavirus heeft?

Nee, dat mag niet. U mag als werkgever niet vragen naar de aard van de ziekte. Een bedrijfsarts mag dat wel.

Uw medewerker gaat met pensioen bij een pensioentoezegging op basis van een beschikbare premie. Wat kan ik nu doen?

De koersontwikkeling op de beurzen waren de afgelopen periode zeer negatief en de marktrente staat op dit moment zeer laag. Dit heeft grote impact voor deelnemers die nu met pensioen gaan. Deelnemers kunnen daardoor minder, soms veel minder, pensioen aankopen. Dat gebeurt zelfs al was er een eerder uitgebrachte offerte.

Deze deelnemers kunnen, als u als bedrijf daaraan meewerkt:

 • de pensioendatum uitstellen;
 • wachten met het aankopen van een pensioen;
 • kiezen voor deeltijdpensioen (daarmee wordt de aankoop van pensioen deels uitgesteld);
 • een variabel pensioen aan te kopen mits de uitvoerder daaraan meewerkt).

Of deze mogelijkheden ook écht een oplossing zijn? Dat hangt vooral af van wat de financiële markten de komende tijd gaan doen. Daarover kunnen we geen zekerheid bieden, als de beleggingen en de marktrente verder dalen verslechtert de situatie voor de deelnemer.

Mijn medewerkers willen vrijwilligerswerk doen omdat ze nu minder werk hebben. Maar als een van hen iets overkomt, ben ik als bedrijf hiervoor verzekerd op de collectieve ongevallenverzekering?

U bent met een ongevallenverzekering met 24-uurs dekking (!) hiervoor verzekerd. Als er geen 24-uurs dekking is, dan is tijdens het vrijwilligerswerk geen ongevallendekking van kracht.

Hoe kunt u bijdragen aan het welzijn van uw werknemers?

U bent als werkgever verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving voor uw medewerkers. Naast persoonlijke aandacht moet die aandacht ook gericht zijn op een veilige en ergonomisch ingerichte thuiswerkplek van uw medewerker. Ook VLC & Partners is een werkgever, wij ondersteunen onze werknemers op meerdere vlakken. Wij zorgen voor het welzijn van onze werknemers met onder meer een bureaustoel en beeldschermen voor thuisgebruik. Ook stellen wij drie programma’s beschikbaar die onze mensen helpen om met de moeilijke situatie om te gaan: Thuiswerken; Omgaan met coronastress; Omgaan met eenzaamheid. Dit doen wij in samenwerking met Gezondeboel.

Deze programma’s delen wij graag en zijn dus ook beschikbaar voor u én voor niet-klanten. Wij vinden het namelijk belangrijk dat iedereen op een verantwoorde en gezonde manier thuis moet kunnen werken. De link voor de apps vindt u hier.

Ik heb apparatuur aan mijn werknemers ter beschikking gesteld zodat zij hun thuiswerkplek goed kunnen inrichten. Zijn deze spullen verzekerd?

Het gaat hier bijvoorbeeld om een bureaustoel, een telefoon, een laptop, een desktop en/of een beeldscherm. De vraag die zich daarbij voordoet is of deze spullen zijn verzekerd bij transport naar de privéwoning (en tzt terug naar kantoor), bij een ongelukje in de privéwoning, bij brand in de privéwoning of bij diefstal uit de privéwoning?

Deze zaken behoren de eigenaar toe in casu de werkgever. De werkgever dient deze zaken dan ook te verzekeren als deze wens aanwezig is.

Het transport van deze goederen is meestal niet verzekerd. Enerzijds omdat er niet altijd een transportverzekering aanwezig is en anderzijds zijn deze zaken bij een eventueel aanwezige transportverzekering geen onderdeel van de verzekerde handelsgoederen zijn. In de laatste situatie kun je een aparte limiet hiervoor toevoegen.

Zijn de zaken eenmaal aanwezig in de woning van de werknemer, dan zal er in veel situaties dekking zijn onder de bestaande inventarisverzekering van de werkgever. De zaken zijn immers onderdeel van de totale verzekerde som. Van belang is dan of er een clausule op de polis aanwezig is dat zaken elders aanwezig in Nederland / Europa zijn meeverzekerd. Wilt u zekerheid hebben of uw apparatuur wel/niet is verzekerd? Neem dan contact op met uw adviseur van VLC & Partners.

Waar kan ik meer informatie vinden over de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW3)?

Heeft u een vraag over de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud? Ga dan naar de nieuwe NOW3-pagina voor meer informatie.

Op reis

Welke dekking biedt uw zakelijke reisverzekering?

De zakenreisverzekering inclusief dekking bij annulering richt zich alleen op risico’s van de verzekerde zelf en zijn directe omgeving (de werknemer wordt ziek of één van diens ouders overlijdt). Wat er op de bestemming gebeurt, vormt dus geen geldige reden om te mogen annuleren.

Kunnen mijn medewerkers reizen naar gebieden waar het virus heerst?

Op dit moment heeft het ministerie voor alle landen een code oranje afgegeven. Ons advies aan ondernemers is om te allen tijde voorafgaande aan het boeken van de zakenreis het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken te raadplegen.

 • Reist een werknemer tegen het advies in toch naar een code oranje gebied, dan zijn er verschillende verzekeringen die mogelijk geen dekking bieden. Denk hierbij aan een reisverzekering, de ziektekostenverzekering maar ook uw verzuimverzekering.
 • Moet een werknemer op weg naar zijn eindbestemming door een gebied waar code oranje geldt, dan is er in het land waar code oranje geldt geen dekking, tenzij er sprake is van een ‘strikt noodzakelijke reis’. Op dit moment geldt er code oranje voor de hele wereld. 
 • Er zijn landen welke Nederland of delen van Nederland als oranje gebied hebben bestempeld en voor reizigers afkomstig uit oranje gebieden een aantal dagen verplichte quarantaine opleggen bij binnenkomst. Er zijn ook landen die dit verlangen bij binnenkomst van niet-ingezetenen, ongeacht het land van vertrek. Deze verplichte quarantaineperiode brengt extra verblijfskosten met zich mee, daar een medewerker na aankomst in het betreffende land eerst een aantal dagen in quarantaine moet, voordat hij/zij kan starten met het doel van de zakenreis. Deze extra verblijfskosten zijn niet gedekt op de Zakenreisverzekering, daar hier immers geen sprake is van een onzeker voorval. Deze kosten moet u dus incalculeren en eventueel doorbereken bij het maken van een Zakenreis naar dergelijke landen.

Wilt u zekerheid hebben of er wel of geen dekking is? Neem dan vooraf contact op met uw adviseur van VLC & Partners.

Kan ik van mijn werknemer eisen dat hij naar besmet gebied afreist?

In de wet is geregeld dat de werknemer kan weigeren om naar het risicogebied te reizen. Dit individuele recht hebben werknemers. Leidt dit tot een conflict dat bij de rechter komt, omdat de werkgever van mening is dat de werknemer er heen moet reizen en anders loon weigert te betalen? Dan moet de werkgever aantonen dat er geen sprake was/is van een onveilige situatie.

Wordt uw werknemer gerepatrieerd door de reisverzekeraar?

Ja, repatriëring om medische redenen valt onder de dekking. Dat wil zeggen dat de werknemer terug naar Nederland wordt gehaald bij een ongeval, ziekte of overlijden omdat de hulpdiensten in het buitenland de persoon onvoldoende kunnen verzorgen/helpen.

Aansprakelijkheid

Hoe weet ik of mijn verplichtingen kunnen vallen onder ‘aansprakelijkheid en force majeur’?

Als gevolg van het coronavirus kunt u niet of niet tijdig aan uw leveringsverplichtingen of andere contractuele verplichtingen voldoen. De situatie kan dan mogelijk worden aangemerkt als overmacht of force majeur. Dit is echter wel afhankelijk van wat er in commerciële contracten specifiek hierover is opgenomen. Het kan leiden tot de volgende situaties:

 • Contractuele verplichten worden opgeschort;
 • Aansprakelijkheid als gevolg van niet-nakomen vervalt;
 • Een mogelijke verplichting om schade zoveel mogelijk te beperken;
 • Er kan een recht ontstaan om de overeenkomst te beëindigen.

Om uw risico’s in beeld te krijgen, kunt u in bestaande commerciële contracten nalezen of hierin een artikel of paragraaf over force majeur is opgenomen. Dit geldt voor zowel leveringscontracten als in inkoopcontracten en onder welke voorwaarden hierop beroep gedaan zou kunnen worden.

Wat kan ik regelen om mijn verplichtingen (in de toekomst) na te komen?

U kunt de mogelijkheden nagaan of er alternatieven beschikbaar zijn om contractuele verplichtingen alsnog na te komen en of er mogelijkheden zijn om schade te beperken. Bij nieuwe commerciële contracten kunt u wellicht rekening houden met omstandigheden als het coronavirus, dus om indien mogelijk een force majeur bepaling op te nemen. Aan de andere kant zullen uw leveranciers wellicht ook vaker force majeur bepalingen op wensen te nemen in nieuwe contracten.

Houdt u er tevens rekening mee dat boetes, welke bijvoorbeeld voortvloeien uit boetebedingen bij overschrijding van termijnen, in geen enkel geval verzekerd zijn.

Gaat u andere werkzaamheden verrichten?

Dit heeft mogelijk gevolgen voor de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Voor de ‘andere’ werkzaamheden is er mogelijk geen of een beperkte dekking U moet dit bij ons melden en kunt hiervoor contact opnemen met uw adviseur.

Werkgeversaansprakelijkheid

Kunnen mijn medewerkers of externen die ik heb ingehuurd aanspraak maken op geleden schade door besmetting met het coronavirus?

U heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, waaronder werkgeversaansprakelijkheid is verzekerd, en die geeft nog geen uitsluiting over aanspraken van schade door het coronavirus. Uw verzekeraar neemt dus vrijwel zeker de aanspraak in behandeling.

Wie beoordeelt of ik aansprakelijk ben?

De verzekeraar beoordeelt of uw onderneming ook werkelijk aansprakelijk is. Het aantonen van de aansprakelijkheid zal moeilijk zijn. Mensen kunnen overal besmet zijn geraakt, zoals bijvoorbeeld tijdens een praatje met de buren of tijdens een bezoek aan de supermarkt. Hier kan de werkgever niets aan doen. De verzekeraar zal namens de onderneming dan het verweer voeren.

Ben ik als werkgever wettelijk verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving?

U moet maatregelen treffen om besmetting van medewerkers zoveel als mogelijk te voorkomen en verspreiding van het coronavirus te beperken. Op de websites van RIVM en de Rijksoverheid kunt u lezen welke maatregelen uw onderneming moet nemen. De genomen maatregelen moet u in uw bedrijf regelmatig herhalen en controleren, zodat deze ook worden opgevolgd. Voor een uitgebreid advies over hoe om te gaan met het coronavirus kunt u ook de site van Arboned raadplegen.

Ik heb een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en ik wil in deze coronacrisistijd andere activiteiten verrichten. Mag ik dat zonder meer doen?

Het is verstandig dat u eerst uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering controleert of deze activiteiten in uw verzekering worden genoemd. Is dit niet het geval of u twijfelt u om andere redenen over de dekking, neem dan contact op met VLC & Partners.

Zijn er bijzonderheden voor mijn werkgeversaansprakelijkheid en medewerkers op hun thuiswerkplek?

Volgens artikel 7:658 BW bent u verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving voor uw medewerkers. Dit begint bij het opvolgen van de RIVM-maatregelen. Een belangrijk onderdeel hierbij is het massale verzoek van de overheid tot thuiswerken van uw medewerkers. Hiermee voorkomt u besmetting van niet-besmette medewerkers.

Ergonomisch ingerichte thuiswerkplek
Aandachtspunt bij het thuiswerken is dat de medewerker werkt in een veilige en ergonomisch ingerichte thuiswerkplek. Dat is uw verantwoordelijkheid. Ons advies is om te zorgen voor, waar nodig, eventuele aanpassingen of extra ter beschikking gestelde materialen die voor uw medewerkers noodzakelijk zijn.

Machines en werktuigen
Veilig en verwantwoord gebruik van machines of werktuigen is primair uw verantwoordelijkheid. U moet zorgen voor de juiste elektrische aansluiting, de beveiliging van de machine en de eventueel benodigde persoonlijke beschermmiddelen (PBM). Ook moet u zorgen voor onderhoud en reparatie.

Voorraden en gevaarlijke stoffen
Thuiswerkers maken in sommige gevallen gebruik van lijm, oplosmiddelen, poets- en ontvettingsmiddelen, soldeertin of verf. Belangrijk om te weten is dat er grenzen zijn gesteld aan de maximumvoorraad die een thuiswerker aan stoffen in huis mag hebben.
Dit geldt met name bij het gebruik van stoffen die gevaar voor de veiligheid of de gezondheid op kunnen leveren. De thuiswerker mag zulke stoffen bovendien alleen gebruiken als hij daarvoor geschikte persoonlijke beschermmiddelen heeft gekregen. Als er meer nodig is dan handschoenen en een veiligheidsbril, is thuiswerken met een dergelijke stof niet toegestaan.

Tips bij thuiswerken
U kunt uw medewerkers tips meegeven om gezond te blijven in de thuiswerksituatie:

 • Richt de werkplek zo prettig mogelijk in met een los toetsenbord en losse muis en beeldscherm op prettige hoogte.
 • Werk op verschillende plekken, bijvoorbeeld een leesplek en een computerwerkplek.
 • Zorg voor voldoende beweging door stilzitten en bewegen voldoende af te wisselen.
 • Ga naar buiten met inachtneming van de door de overheid gestelde maatregelen.

Tijdens verkeersdeelname tijdens werktijd
Heeft u een Wegam,- Wegas- of Schadeverzekering voor Werknemers (SVW)-polis afgesloten? Dan bent u ook verzekerd voor het werkgeversaansprakelijkheidsrisico voor verkeerdeelname van uw medewerkers tijdens werktijd. Veelal is er ook dekking voor woon/werk verkeer.

Brand-, gevolg- of bedrijfsschade

Mijn bedrijf loopt inkomsten mis door het coronavirus. Kan ik een beroep doen op een verzekering?

Nee, dit is bedrijfsschade en dat risico wordt alleen gedekt door bedrijfsschadeverzekeringen als er sprake is van materiële schade en dat is hier niet het geval.

Zijn de financiële gevolgen van uitbraak van het coronavirus gedekt onder de brandverzekering?

Een vereiste voor dekking op de brandverzekering is dat er sprake moet zijn van materiële schade. De brandverzekering biedt daarom geen dekking voor productieverlies als gevolg van een uitbraak van het coronavirus in verband met het ontbreken van enige materiële schade.

Gaat uw bedrijf dicht om uw medewerkers thuis te laten werken?

Denkt u dan na over het risico van inbraak. Zorg voor een goede alarmering en verifieer of de verzekeraar dit afdoende vindt. Om aan de wensen en eisen van verzekeraars tegemoet te komen kunt u bijvoorbeeld beveiligingsrondes overdag laten uitvoeren.

Blijft mijn huidige dekking van mijn brandverzekering gedurende het niet-in-bedrijf-zijn ongewijzigd gehandhaafd?

U houdt gewoon het bestaande preventieniveau (Brandmeldinstallatie, Sprinklerinstallatie, Inbraakmeldsysteem) in werkvaardige toestand. Maak, voor zover mogelijk, dagelijks een controleronde door het bedrijf. Kortom, goed huisvaderschap.

Ik heb een taxatierapport laten opstellen. Hoelang is dit rapport geldig in deze lastige tijd, want het verloopt binnenkort?

De geldigheid van taxatierapporten kunnen vaak worden verlengd, en wel tijdelijk voor een halfjaar. Eventuele schades wikkelen we op grond van de waardes en grondslagen van de ‘oude’ taxatierapporten af. Neemt u hiervoor contact met ons op.

Mijn bouwprojecten lopen vertraging op waardoor er meerkosten ontstaan. Waar kan ik op terugvallen voor mijn kosten?

Veel standaardvoorwaarden die in de bouw gebruikt worden voorzien in regelingen voor onvoorziene omstandigheden. Zo bepalen de UAV 2012 dat u aanspraak heeft op bijbetaling:

 • als zich omstandigheden voordoen waarmee geen rekening kon worden gehouden bij het aangaan van de overeenkomst; en
 • als gevolg daarvan de kosten van het werk aanzienlijk verhogen.

Daarbij is een regeling opgenomen die de aannemer recht geeft op termijnverlenging indien er sprake is van overmacht.

Ook de UAV-GC 2005 voorzien in een regeling die de aannemer recht geeft op kostenvergoeding en/of termijnverlenging als zich onvoorziene omstandigheden voordoen die maken dat een ongewijzigde voortzetting van de aannemingsovereenkomst in redelijkheid niet door de opdrachtgever verwacht kan worden.

Beide regelingen kennen verder bepalingen die zien op het tijdens een werk veranderen van overheidsvoorschriften en beschikkingen.

Wie draait voor de extra kosten op als ik werk aanneem en ik krijg te maken met kostenverhogende omstandigheden?

De wet heeft een specifieke regeling voor kostenverhogende omstandigheden bij het aannemen van werk. Op dit moment grijpen de overheidsmaatregelen in theorie (nog) niet rechtstreeks in op het bouwproces. Bouwplaatsen worden (nog) niet stilgelegd en werkzaamheden kunnen daarom vooralsnog doorgang vinden. Of sprake is van overmacht, hangt af van de omstandigheden van het geval en kan per situatie verschillen.

In de praktijk worden zowel aannemers als opdrachtgevers op dit moment wel degelijk geconfronteerd met de gevolgen van de geldende maatregelen. Voor alle betrokkenen geldt dat ze rekening moeten houden met elkaars gerechtvaardigde belangen. Ondervindt u beperkingen in uw werkzaamheden? Dan moet dit tijdig aan uw opdrachtgevers melden, zeker als verwacht wordt dat daardoor vertraging optreedt.

Wat is redelijk bij onvoorziene omstandigheden?

Van belang is dat de gevolgen van onvoorziene omstandigheden betrouwbaar en tijdig in kaart worden gebracht. Zo kunnen partijen hierover het gesprek met elkaar aangaan. Hierbij geldt nogmaals dat alle betrokkenen rekening moeten houden met elkaars belangen.

Verhogen de corona-maatregelen de kosten van het werk aanzienlijk of kan het werk niet meer binnen de overeengekomen tijd uitgevoerd worden? Dan zou dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid reden kunnen zijn om aanspraak te maken op meer tijd om de opdracht af te ronden en/of (een gedeelte van) de extra kosten vergoed te krijgen.

Staat uw bedrijf leeg?

Bij leegstand is er vaak maar een beperkte dekking en voor een beperkte tijd. U moet dit bij ons melden en kunt hiervoor contact opnemen met uw adviseur.

Evenementen

Biedt mijn evenementenverzekering dekking bij uit- of afstel van mijn evenement?

In de onkostendekking van veel evenementenverzekeringen zijn in de meeste gevallen epidemieën, pandemieën en besmettelijke ziekten als oorzaak niet verzekerd bij afgelasting of uitstel van een evenement. Verzekeraars die hier nog wel dekking voor boden, nemen in nieuwe offertes en nieuw afgesloten polissen deze uitsluiting nu ook op. Dit is voor zowel nationale als internationale evenementen van toepassing in verband met (door de verantwoordelijke autoriteiten) te nemen/genomen maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus.

Kredietverzekering

Biedt een kredietverzekering dekking tegen het risico dat uw afnemers vanwege het coronavirus niet kunnen betalen?

Een kredietverzekering biedt ook dekking tegen het risico dat uw zakelijke afnemers vanwege de uitbraak van het coronavirus niet kunnen betalen of wanneer zij failliet gaan. Dit heet het(vermoedelijke) insolventierisico. De kredietverzekering dekt immers het risico van niet-betaling op vorderingen als gevolg van betalingsonvermogen door uw debiteur. Uiteraard moet uw wel beschikken over dekking onder de geldende kredietlimiet en alle overige polisvoorwaarden naleven.

Door de impact van het coronavirus kan uw klant niet betalen, wat kunt u doen?

Wij raden u aan om de klant in gesprek te gaan. Wat kan hij wanneer wel betalen en spreek dan een betalingsregeling af.

Let op: wanneer de nieuwe betaaltermijn de achterstalligheidstermijn of de uiterste termijn voor incasso-overdracht in uw kredietverzekeringspolis overschrijdt, dan moet u deze betalingsregeling ter goedkeuring voorleggen aan uw kredietverzekeraar. U kunt ook de kredietverzekeraar verzoeken om uitstel van verplichte incasso-overdracht. Krijgt u echter veel verzoeken om betalingsuitstel, bijvoorbeeld vanuit een land waar een. Lock Down geldt? Dan kunt u ook contact met ons opnemen. Wij benaderen dan de kredietverzekeraar voor u voor een structurele oplossing. Op dit moment bieden diverse kredietverzekeraars ook al uit eigen beweging een structurele oplossing aan met een algemene verlenging van de termijn voor verplichte incasso-overdracht.

Wat te doen als uw klant failliet is door de coronacrisis?

Bij het faillissement van een klant, dient u onmiddellijk een schademelding van de onbetaalde facturen in bij de kredietverzekeraar. Wanneer u de polisvoorwaarden heeft nageleefd, ontvangt u uiterlijk binnen 30 dagen na uw melding een schadevergoeding.

Welke maatregelen nemen de kredietverzekeraars momenteel naar aanleiding van de coronacrisis?

De kredietverzekeraars volgen de huidige ontwikkelingen nauwgezet. Analisten en Risk Underwriters monitoren de impact van het coronavirus op landen, sectoren en individuele ondernemingen. Er is sprake van een ”case by case”-beoordeling van het risico, waarbij ondernemingen op hun individuele kredietwaardigheid worden beoordeeld. Kredietverzekeraars nemen contact met u op als je ze meer informatie nodig hebben. Wordt een kredietlimiet ingetrokken? Dan is er misschien een Top-up dekking mogelijk. Wij helpen u graag om de verschillende mogelijkheden voor u te onderzoeken.

Biedt de kredietverzekering ook dekking wanneer goederen niet kunnen worden geleverd aan de afnemer?

Wanneer fabricagerisico- of contractrisico is meeverzekerd, dan is niet kunnen leveren vanwege (vermoedelijke) insolventie een schadeoorzaak waarvoor de polis dekking kan bieden. U moet dit voorleggen aan uw kredietverzekeraar. Neem zo nodig contact met ons op, dan kunnen wij een en ander met u bespreken.

Is dit risico niet meeverzekerd, dan geldt geen dekking. Het kredietrisico gaat dan pas in bij het moment van leveren. Let op: wij adviseren u dringend om uw goederen niet af te leveren bij een verlaten pand van de afnemer, zonder tekening van een bewijs voor ontvangst. De afnemer kan later beweren de goederen niet te hebben ontvangen en betaling om die reden weigeren. Dit kan leiden tot een dispuut dat via een juridische procedure opgelost moet worden. Hierbij gaat dan de bewijslast over het bestaan van de vordering een voorname rolspelen.

Wat kunt u doen als een afnemer een bestelling wil annuleren?

De klant moet zich aan het contract houden. Indien gewenst, kunt u uw klant wat meer ruimte geven om later af te nemen of later te betalen. Voor de verzekeringsdekking moet u wel binnen de dekkingsvoorwaarden van uw polis blijven. Voor het niet willen afnemen van een bestelling biedt een kredietverzekering geen dekking. Dat geldt wel voor het niet kunnen afnemen vanwege (vermoedelijke) insolventie wanneer het fabricage- of contractrisico is meeverzekerd. U moet dit overleggen met uw kredietverzekeraar.

Biedt de kredietverzekering dekking voor het risico dat u niet kunt leveren omdat de overheid van het land van de afnemer de grenzen heeft gesloten?

Dat hangt af van uw polisvoorwaarden en het land van bestemming. Wanneer het politieke risico is meeverzekerd in uw polis en voor het land van bestemming ook politieke dekking geldt, dan kan er dekking gelden. Neem in dat geval contact op met uw kredietverzekeraar of met ons.

De grondstoffen voor uw productie worden niet op tijd geleverd, zodat u niet conform afspraken kunt produceren en leveren. Geldt hiervoor ook dekking?

Voor de vertraging in uw productieproces biedt een kredietverzekering geen dekking. Is fabricage- of contractrisico meeverzekerd in uw polis en wordt de bepaalde maximale fabricage- of uitvoeringstermijn overschreden? Dan kunt u contact opnemen met de kredietverzekeraar en verzoeken om een eventuele verruiming van deze termijn.

Kunt u nu nog een kredietverzekering afsluiten?

Ja, dat kan zeker. Alhoewel het ook voor kredietverzekeraars een uitdagende tijd is, kunt u nog steeds een kredietverzekering afsluiten. U kunt dan contact met ons opnemen voor een vrijblijvende indicatie.

Heeft u nog tips ter ondersteuning in deze uitdagende tijd?

Met de uitbraak van het coronavirus zijn we in een situatie beland, die niemand van tevoren had kunnen voorspellen. De impact op het bedrijfsleven is enorm. Bedrijven liggen compleet stil en niemand weet hoelang dit nog gaat duren. Wij ondersteunen u graag in deze lastige tijden en hebben nog een aantal tips voor u:

Tip 1: Blijf in gesprek met uw klant. Vraag altijd wat en wanneer uw klant wél kan betalen en maak duidelijke betaalafspraken.

Tip 2: Houd het betaalgedrag van uw afnemers goed in de gaten en reageer direct op veranderingen.

Tip 3: Wees erg voorzichtig met het treffen van een betalingsregeling met Duitse afnemers. Het is verstandig om een uitstel van betaling niet schriftelijk vast te leggen, vanwege het risico van terugvordering van het bedrag als verplichte teruggave van een preferente betaling bij een eventueel later faillissement door de Duitse curator.
 
Tip 4: Maak waar nodig gebruik van de ruimte die uw kredietverzekeringspolis biedt voor het toestaan van uitstel van betaling. Neem gerust contact met ons op als u hierover twijfelt of vragen heeft.

Tip 5: Wees op uw hoede: er zijn altijd debiteuren die misbruik van de ontstane situatie maken en ten onrechte verzoeken om een betalingsuitstel. Wees daarom voorzichtig met ongefundeerd vertrouwen en goedgelovigheid en gebruik vooral ook uw ‘onderbuikgevoel’ als ondernemer.

Wij staan voor u klaar in deze lastige tijd! Wanneer u andere vragen heeft, kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.

Bedrijfsarts

Moet mijn werknemer gezien de overheidsmaatregelen nog naar het spreekuur van de bedrijfsarts?

Nee. Spreekuren die zijn ingepland zijn omgezet naar telefonisch spreekuren. Uw werknemer wordt gebeld op afgesproken datum en tijdstip.

Kan de bedrijfsarts wel een goede beoordeling maken tijdens een telefonisch consult?

Het is de verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts of hij op basis van de aanwezige informatie een volledig advies kan geven. Is het verzuimdossier en telefonisch consult niet voldoende dan kan de bedrijfsarts medische informatie opvragen bij de curatieve sector. Hiervoor is een machtiging van de werknemer noodzakelijk.

Is de rol van de bedrijfsarts veranderd voor wat betreft het coronavirus?

Nee, zijn rol is niet veranderd. Hij stelt geen diagnose over het coronavirus. De bedrijfsarts bepaalt wel of de beperkingen van de zieke werknemer (dus ook in het geval van het coronavirus) gevolgen heeft voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden. Hij kan u hierover adviseren als ook noodzakelijke bedrijfsspecifieke preventiemaatregelen.

Re-integratie

Mijn werknemer is weer beter, maar ik heb geen werk of het werk leent zich er niet voor om thuis te werken.

Mogelijk kan uw werknemer vervangende werkzaamheden uitvoeren. Als hij niet kan thuiswerken, maak dan hierover goede re-integratieafspraken. Leent het werk zich niet om vanuit huis te werken, dan kunt u misschien een beroep doen op de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

De bedrijfsarts heeft geadviseerd dat de werknemer kan starten met re-integratie in eigen werk en heeft een opbouwschema gekregen. Hoe kan ik hier vorm aangeven?

Door de huidige overheidsmaatregelen moet de werknemer zijn werkzaamheden vanuit huis gaan opbouwen. Wanneer dit niet mogelijk is of de werkzaamheden zijn weggevallen, kan de werknemer eventueel zijn re-integratie starten met andere werkzaamheden. Het aanbieden van andere werkzaamheden dan het eigen werk moet u in overleg doen met de bedrijfsarts. Leg de re-integratieactiviteiten goed vast in een verzuimdossier.

Mijn werknemer is bijna 1 jaar ziek en er moet een arbeidsdeskundigonderzoek komen. Kan dit nu wel?

De verplichtingen van de Wet Verbetering Poortwachter blijven van kracht, dit geldt dus ook voor het arbeidsdeskundig onderzoek. Onze arbeidsdeskundigen kunnen via videocall met u en de werknemer een volledig arbeidsdeskundig onderzoek doen. Ook niet-klanten kunnen voor een arbeidsdeskundigonderzoek bij ons terecht.

Mijn werknemer is bijna 1 jaar ziek en volgens het arbeidsdeskundigonderzoek moet er een spoor twee traject ingezet worden. Hoe moeten we dit doen?

De verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter blijven van kracht en dat geldt ook voor het inzetten van een spoor twee traject. Door de huidige overheidsmaatregelen is het niet mogelijk alle stappen voor spoor twee te ondernemen. Daarom is het belangrijk dat u in het verzuimdossier goed omschrijft én vastlegt welke stappen u niet en wel heeft ondernomen. UWV heeft hierover een addendum geschreven op de Werkwijzer Poortwachter vanwege de coronacrisis.

Kan UWV na twee jaar een loonsanctie opleggen als ik door de coronacrisis nu niet aan mijn verplichtingen kan voldoen?

UWV kan een loonsanctie opleggen als zij van mening is dat u na twee jaar ziekte onvoldoende aan de re-integratie van uw werknemer heeft gedaan. U moet dan maximaal 1 jaar het loon van de zieke werknemer doorbetalen. Voorkom loonsancties door het verzuimdossier goed op orde te hebben met goede vastlegging met wat u niet en wel heeft ondernomen.

Mijn werknemer heeft een WIA-uitkering aangevraagd, maar we hebben niets gehoord van UWV. Gaat de aanvraag wel door?

Door de coronamaatregelen zijn er geen fysieke spreekuren. De UWV-arts moet op basis van het re-integratiedossier en een eventueel telefonisch spreekuur bepalen of uw werknemer wel of niet in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. Neem hiervoor contact op met UWV.

Vragen?

Waar kan ik terecht voor informatie over het coronavirus en zakendoen?

Het coronavirus trekt een hele zware wissel op de economie en van de gevolgen ondervindt ook uw bedrijf mogelijk grote hinder. Wij vinden het heel belangrijk dat u prioriteit kunt blijven geven aan de continuïteit van uw bedrijf. En juist nu in deze zware tijd moeten we elkaar helpen. Wij zijn dan ook voor u beschikbaar om mee te denken over specifieke vragen die u heeft en/of over bijzondere situaties die invloed hebben op uw normale bedrijfsvoering. Schroom niet ons te bellen, zodat we in een gesprek kunnen concluderen of wij hierin iets voor u kunnen betekenen. U kunt hiervoor contact opnemen met uw adviseur bij VLC & Partners op 070 302 22 22.

U kunt uw vragen stellen aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via klantcontact@rvo.nl of telefonisch via: 088 042 42 42.

Ook kunt u terecht bij:

Heeft u specifieke vragen over uw verzekering, risico’s en dekking daarvan? Neem dan contact op met uw adviseur bij VLC & Partners op 070 302 22 22.