Accountant én advocaat aansprakelijk voor werkzaamheden voor familieconcern?

Accountant én advocaat aansprakelijk voor werkzaamheden voor familieconcern?
Accountant én advocaat aansprakelijk voor werkzaamheden voor familieconcern?

Accountant én advocaat aansprakelijk voor werkzaamheden voor familieconcern?

Publicatiedatum: 3 juli 2024

Een accountant en een advocaat hebben werkzaamheden verricht voor een aantal personen en vennootschappen die verbonden zijn aan een familieconcern. In deze procedure worden 28 verwijten aan de beroepsbeoefenaars gericht in relatie tot hun zorgplicht. In reactie daarop worden een aantal voor de beroepsaansprakelijkheidspraktijk relevante verweren gevoerd. Zijn de accountant en advocaat aansprakelijk?

De zaak: Zorgplichtschending

In deze zaak spreken een aantal personen en vennootschappen die op enige manier verbonden zijn aan een familieconcern (hierna: de betrokkenen) een accountant en een advocaat aan. In het verleden hebben de aangesproken beroepsbeoefenaars voor diverse vennootschappen van het concern werkzaamheden verricht op het gebied van accountancy en administratieve dienstverlening. Voor een aantal aan het concern verbonden personen hebben de beroepsbeoefenaars fiscale werkzaamheden verricht. De advocaat heeft in die hoedanigheid zowel voor het concern als voor een daaraan verbonden persoon werkzaamheden verricht. 

De betrokkenen stellen zich op het standpunt dat de accountant en de advocaat hun zorgplicht hebben geschonden. Aan dat standpunt leggen de betrokkenen 28 verwijten ten grondslag, die door het hof worden geclusterd tot zeven kernverwijten.
 

Verjaring

De beroepsbeoefenaars wordt onder meer verweten onzuivere pensioenbrieven te hebben opgesteld (het pensioenverwijt). De beroepsbeoefenaars hebben zich hiertegen verweerd met een beroep op verjaring. In dat kader gaat het specifiek om de vraag wanneer de verjaringstermijn van artikel 3:310 lid 1 BW is ingegaan. De maatstaf die daarvoor geldt is dat de verjaringstermijn aanvangt op het moment dat de benadeelde bekend is de met zowel de schade als de daarvoor aansprakelijke persoon. 

Voor gevallen waarin beroepsbeoefenaren een beroep op verjaring doen, heeft de Hoge Raad een aantal verfijningen aangebracht op deze maatstaf. Zo kan voor de vraag of de benadeelde de in dat kader vereiste voldoende zekerheid heeft gekregen dat de schade is veroorzaakt door tekortschietend of foutief handelen van de betrokken persoon relevant zijn of de aangesproken persoon zich geruststellend heeft uitgelaten over de verrichte prestatie of het daardoor te verwachten nadeel. 
 

Pensioendeskundige

Een van de betrokkenen had een analyse laten opstellen door een pensioendeskundige. De conclusie daarvan was dat er sprake was van een onzuivere pensioensituatie. Die analyse is voorgelegd aan een van de beroepsbeoefenaars die daarop liet weten verbaasd en geschrokken te zijn. Het hof kwalificeert dat niet als een geruststellende mededeling en honoreert het beroep op verjaring. De overwegingen van het hof zijn niet alleen interessant, maar laten vooral ook goed zien dat de manier waarop een beroepsbeoefenaar op een verwijt reageert verstrekkende gevolgen kan hebben.  
 

Ontslagprocedureverwijt

In het kader van een ander kernverwijt (het ontslagprocedureverwijt) wordt de advocaat specifiek nog verweten onrechtmatig te hebben gehandeld door een (voormalig) werknemer van een vennootschap binnen het concern bij te staan bij het voeren van verweer tegen het verzoek om een ontslagvergunning. De advocaat had eerder werkzaamheden uitgevoerd voor de vennootschap die de ontslagvergunning had aangevraagd. 

 

Het Hof

Volgens het hof heeft de vennootschap geen schade geleden omdat de ontslagvergunning uiteindelijk is verleend. Ook gaat het hof na of de vennootschap meer kosten heeft moeten maken als gevolg van het feit dat de advocaat vanwege zijn kennis van de vennootschap beter verweer heeft kunnen voeren tegen de ontslagvergunning. Het hof komt tot de conclusie dat dat niet aannemelijk is geworden. 

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 januari 2024, ECLI:NL:GHARL:2024:534

Is er schade geleden?

Is er schade geleden?

Zoals vaker in geschillen over beroepsaansprakelijkheid gaat de discussie in deze procedure over de vraag of het handelen of nalaten van de beroepsbeoefenaar schade heeft veroorzaakt. Als er geen schade is veroorzaakt, dan kan er ook geen aansprakelijkheid worden aangenomen, ook niet als er wel sprake is van een fout. Onder andere door de overwegingen die aan deze conclusies ten grondslag liggen is het arrest zeer leerzaam voor de beroepsbeoefenaar die zich (in een procedure) moet verweren. 

Meer weten over beroepsaansprakelijkheid? Neem contact op met claimsspecialist Thomas van Boxtel

Meer weten?
Nienke de Winter

Wilt u meer weten?
Nienke de Winter staat voor u klaar.

Wij kennen alle uitdagingen waar de business professionals voor staan en kunnen ze door ons grote marktaandeel inzichten verschaffen in overwegingen en besluiten van hun peers. Hierdoor zijn we naast adviseur ook een volwaardig sparringpartner.