Corona en uw brandprogramma

Corona en uw brandprogramma

De in 2020 ingezette Coronamaatregelen zijn inmiddels weer verlengd, waarbij er zelfs nieuwe aanscherpingen (zoals de omstreden avondklok) zijn doorgevoerd. De economische effecten hiervan kunnen enorm, al dan niet desastreus zijn voor Nederlandse en internationaal opererende bedrijven. Aan de andere kant zijn er bedrijven die juist goed varen bij deze ontwikkelingen.

Of de effecten nu positief of negatief zijn, het is absoluut raadzaam om uw verzekerde brandprogramma te herzien. Welke effecten hebben de gevolgen van Covid-19 op uw  brandverzekeringen en hoe gaat u hier, met het oog op de toekomst, mee om? Als verzekeringsmakelaar geven wij u graag een aantal tips en aandachtspunten.

De (verzekeringstechnische) waardering van uw vastgoed en inventaris
Hoewel we begrijpen dat in economisch mindere tijden niet essentiële (her-)investeringen uitgesteld worden, willen wij graag benadrukken dat een taxatierapport waarmee uw vastgoed en inventaris wordt gewaardeerd juist wél essentieel is. 

Wanneer zaken niet getaxeerd zijn, is er sprake van een zogeheten “open polis”, feitelijk niets meer dan een eigen opgave. Hier loopt uw bedrijf het risico dat op enig moment bij onverhoopte schade de dagwaarde uitgekeerd wordt en hiermee (mogelijk) financiële reserves aangesproken dienen te worden om herinvesteringen te doen. Ook kan er op het onderdeel gebouw en inventaris sprake zijn van onderverzekering, waardoor uw een schade niet volledig vergoed krijgt.

Met een geldig taxatierapport wordt de daadwerkelijke herbouw- en vervangingswaarde vastgesteld en uitgekeerd. Tevens geeft dit een juiste indicatie over de opruimingskosten voorvloeiende uit de schade aan het gebouw en de inventaris. 

Indien er sprake is van jaarlijkse indexatie is een taxatierapport voor gebouwen in de regel 6 jaar geldig en voor inventaris is dat 3 jaar.  

Uw goederenvoorraad
Door de Corona-maatregelen kunt u te maken hebben met een fors hogere (of lagere door het uitblijven van investeringen/voorfinanciering) voorraad. Het is van belang dat uw (maximale) goederenvoorraad overeenkomt met hetgeen dat is verzekerd onder uw brandpolis. 

Wanneer deze waarden gedurende het jaar sterk fluctueren, kunt u wellicht beter uw goederenverzekering omzetten in een declaratiecontract, waarmee uw de maximale waarde verzekerd, maar afrekent over het gemiddelde in een jaar (met inachtneming van de minimumpremie). VLC & Partners kan u daar nader over adviseren. 

Ook verdient de organisatorische opslag van de goederen de aandacht. Bij overschotten kan het zo zijn dat er meer in de hoogte gestapeld wordt, of dat opslagruimtes te vol gezet worden. Dit brengt een verhoogd brandrisico met zich mee, omdat brandblusmiddelen niet goed bereikt kunnen worden en een sprinklerinstallatie bijvoorbeeld niet goed zijn werk kan doen. 

Uw opslaglocaties
Bij een fors overschot dient er mogelijk uitgeweken te worden naar een andere opslaglocatie. Vanuit risicomanagement oogpunt adviseert VLC om in te zoomen op het preventieniveau van de betreffende locatie. Wat wordt er nog meer opgeslagen? Wat zijn de uitwijkmogelijkheden aldaar? Welke brand- en inbraak beperkende maatregelen zijn er genomen? Is er een sprinkler aanwezig? Hoe voorziet uw polis in externe opslag? Allemaal zaken waar VLC graag met u over verder praat.

Uw bedrijfsschadebelang 
Hoewel Corona geen gedekt evenement is op de bedrijfsschadeverzekering, omdat er geen sprake is van zogeheten materiële schade, kan deze wel degelijk een effect hebben op het verzekerde belang. Hier adviseert VLC met klem om het bedrijfsschadebelang periodiek (jaarlijks) te laten vaststellen door uw accountant of andere fiscaal adviserende partij (WELKE PARTIJ). Regelmatig komt het voor dat er, uit kostenoverwegingen, een eigen opgave wordt doorgegeven aan resp. de makelaar en verzekeraar. 

Een te lage opgave kan namelijk bij schade desastreuze gevolgen hebben. Een accountantsverklaring voorkomt veel discussie met verzekeraars en verlegt de verantwoordelijkheid naar professionele partijen. Ook zijn deze partijen goed bekend met de termen vaste en variabele kosten, iets waar het in de praktijk vaak op mis gaat.

Door de effecten van Corona op de brutowinst (of zelfs verlies) is het goed om het verzekerd belang nog eens goed na te (laten) gaan, zodat de voorschotpremie hierop aangepast kan worden. 

Uw contractuele verplichtingen uit de polis
Vanuit de polis zijn er specifieke verplichtingen opgenomen waaraan voldaan moet worden. Voorbeeld hiervan zijn: de inbraakpreventie, alarmen, keuring van de elektrische installaties, blusmiddelen, brandgevaarlijke buitenopslag, certificeringen, etc. 

Met deze verplichtingen zijn vaak (forse) investeringen gemoeid, die in verband met Corona mogelijk niet (volledig) gemaakt kunnen worden. Ga hierover altijd in gesprek met uw makelaar om te kijken naar een oplossing. Hoewel er veelal sprake is van een verhoogd eigen risico bij het niet voldoen aan de verplichting en wanneer de onverhoopte schade in relatie staat tot deze verplichting (bijv. max. € 100.000) kan dit eigen risico in deze huidige economische tijd de continuïteit van uw onderneming alsnog in gevaar brengen.