Coronavirus en uw bedrijf, de belangrijkste vragen op een rij

Coronavirus en uw bedrijf, de belangrijkste vragen op een rij

Het coronavirus grijpt snel om zich heen en is niet te onderschatten. Het is duidelijk dat het virus zich niet beperkt tot de grenzen van een land. Daardoor zorgt het niet alleen voor sociale onrust, maar heeft ook economische gevolgen. Ook uw bedrijf ondervindt hinder van de gevolgen, mogelijk ook als u alleen binnen Nederland actief bent.

Uw werknemers

Uw werknemers zijn uw eerste zorg binnen uw bedrijf. Hun persoonlijk welzijn en hun gezondheid staan op de eerste plaats. Zij zorgen ook voor de continuïteit van uw bedrijf. Wij zetten de belangrijkste aandachtspunten voor u op een rij.

Welke dekking is er vanuit de ziektekostenverzekering?
Uiteraard is er dekking op de ziektekostenverzekering in geval van een opname in een ziekenhuis of bezoek aan de huisarts.Bij een noodzakelijke medische behandeling in het buitenland biedt de zorgverzekering ook dekking, maar mogelijk is de dekking te beperkt. De basisverzekering vergoedt maximaal de kosten die in Nederland gebruikelijk zijn. Een aanvullende zorgverzekering of reisverzekering bieden vaak wel een aanvullende dekking.

Mijn werknemer wordt ziek en kan daarom niet werken?
Wordt uw werknemer ziek als gevolg van het coronavirus, dan zijn de kosten voor uw onderneming. Als u voor ziekte van werknemers verzekerd bent met een verzuimverzekering, vallen de kosten van de loondoorbetalingsverplichting onder de dekking van uw verzuimverzekering. WIA-verzekeringen kennen een wachttijd van 2 jaar. Verzekeraars verwachten daarom dat het coronavirus geen invloed zal hebben op deze WIA-verzekeringen.

Mijn werknemers kunnen niet thuiswerken, maar ik wil hen ook niet naar werk laten komen?
Laat u uw werknemers thuisblijven terwijl zij niet ziek zijn, dan valt dit niet onder de dekking van uw verzuimverzekering. U betaalt de kosten hiervan zelf.

Mijn personeel kan niet naar het Nederland komen, moet ik hen doorbetalen?
Als het gaat om personeel dat niet in staat is weer naar het werk te komen vanwege verplichte quarantaine, reisbeperkingen of andere blokkades, dan is de kans groot dat u hen moet doorbetalen. Het is afhankelijk van de specifieke omstandigheden en het lokale arbeidsrecht welke regels van toepassing zijn.

Welke plichten heb ik als werkgever naar mijn personeel?
Als werkgever zorgt u zoals gebruikelijk voor een veilige werkomgeving. Dat betekent in deze specifieke situatie dat u uw medewerkers informeert over symptomen en wijst op hygiënevoorschriften.

Wat als een werknemer meldt dat hij klachten heeft?
Het is aan te raden om een medewerker met klachten niet naar het werk te laten komen. Laat hem contact opnemen met een arts en de instructies opvolgen van de GGD.

De school van het kind van uw werknemer is nu gesloten en het kind moet nu worden opgevangen, heeft een werknemer dan recht op loon?
Ja, opvang is alleen beschikbaar voor kinderen met ouders in cruciale beroepsgroepen. Als u niet tot deze beroepsgroepen behoort, is het dringende advies om als het kan thuis te werken tot en met 6 april 2020.

Een werknemer moet in quarantaine, heeft hij dan recht op loon?
Ja.

Mag een werknemer quarantaine of medisch onderzoek weigeren?
Ja, maar niet als hij een groot gevaar vormt voor de omgeving en dit door een rechter wordt opgelegd.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Wanneer kan ik werktijdverkorting aanvragen?
Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen - gerelateerd aan het omzetverlies – bij het UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom. Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers 100% door.

Waarom is 90% en geen 100% tegemoetkoming?
In de keuze voor het percentage van 90 komt tot uitdrukking dat het kabinet een afweging heeft gemaakt tussen de verantwoordelijkheid van de overheid om bedrijven in deze bijzondere situatie tegemoet te komen en het beroep dat de overheid doet op het bedrijfsleven, om onder deze bijzondere omstandigheden ook een eigen verantwoordelijkheid te nemen om te doen wat in het breder maatschappelijk belang is.

Voor hoelang geldt deze tegemoetkoming?
Deze periode kan éénmalig worden verlengd met nog een keer 3 maanden. In de regeling kan (vooraf) worden bepaald dat aan de verlenging van de tegemoetkoming nadere voorwaarden zullen worden gesteld. De regeling is gebaseerd op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Welke verplichting heb ik als werkgever als ik een tegemoetkoming ontvang?
Er wordt gesproken over een percentage van de loonsom en dat de lonen moeten worden doorbetaald.

De werkgever heeft alleen de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen. Naar ons idee impliceert dit dat volledige pensioenopbouw kan worden voortgezet, maar dat dit niet hoeft.

Heeft deze tegemoetkoming gevolgen voor de pensioenopbouw?
Sommige werkgevers/branches komen in de komende tijd met (ernstige) financiële tekorten. Nergens staat dat pensioenkosten moeten worden gecontinueerd. Indien het niet anders kan, is het mogelijk te verzoeken om de pensioenopbouw te stoppen vanwege bedrijfseconomische redenen. Bij stopzetting van de pensioenopbouw zal ook de overlijdensdekking lager zijn, of zelfs vervallen. Er kan in deze regeling geen sprake zijn van een (gedeeltelijke) WW-uitkering. Ook de dekking van een partnerpensioen hoeft daarom niet te worden voortgezet. Dit zijn ernstige maatregelen, zeker in deze tijd. De voortzetting van pensioenopbouw is uiteraard de beste en de eenvoudigste optie.

Op de site van ondernemersplein.kvk.nl vindt u meer informatie over Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud.

Uw medewerker gaat met pensioen bij een pensioentoezegging op basis van een beschikbare premie. Wat kan ik nu doen?
De koersontwikkeling op de beurzen waren de afgelopen periode zeer negatief. Dit heeft grote impact voor deelnemers die nu met pensioen gaan. Deelnemers kunnen daardoor minder, soms veel minder, pensioen aankopen, ook al was er een eerder uitgebrachte offerte.

Deze deelnemers kunnen, als u als bedrijf daaraan meewerkt:

  • de pensioendatum uitstellen, of
  • wachten met het aankopen van een pensioen, of
  • kiezen voor deeltijdpensioen (daarmee wordt de aankoop van pensioen deels uitgesteld), of
  • het is eventueel mogelijk om een variabel pensioen aan te kopen.

Of deze mogelijkheden ook écht een oplossing zijn? Dat hangt vooral af van wat de financiële markten de komende tijd gaan doen. Daarover kunnen we geen zekerheid bieden, als de beleggingen en de marktrente verder dalen verslechtert de situatie voor de deelnemer.

De pensioenuitvoerders Stichting van de Arbeid en de koepels van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben het volgende afgesproken: ondernemers die door de coronacrisis in acute problemen komen of zijn gekomen, worden zoveel mogelijk tegemoetgekomen als ze problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies.

Op reis

Met het reizen van mensen verspreidt ook het virus zich over de wereld. Dit heeft ook gevolgen voor het reizen van uw werknemers. Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, nemen de autoriteiten van de getroffen landen verdere maatregelen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld vliegmaatschappijen en onderwijsinstellingen. Daarom raden wij u aan om te bedenken of het echt noodzakelijk is dat u en/of uw werknemers op dit moment naar besmette gebieden reizen. Is de reis niet noodzakelijk, dan niet te gaan.

Welke dekking biedt uw zakelijke reisverzekering?
De zakenreisverzekering inclusief dekking bij annulering richt zich doorgaans alleen op risico’s van de verzekerde zelf en zijn directe omgeving (u wordt ziek of één van uw ouders overlijdt). Wat er op de bestemming gebeurt, vormt dus meestal geen geldige reden om te mogen annuleren.

Wat als er een negatief reisadvies is uitgevaardigd?
Als er een negatief reisadvies is afgevaardigd, dan kan mogelijk een beroep worden gedaan op de ANVR als een reis is verzorgd met aansluiting bij de ANVR. Het advies is om direct contact op te nemen met de reisagent bij wie u de reis heeft geboekt.

Kunnen mijn medewerkers reizen naar gebieden waar het virus heerst?
Het advies aan ondernemers is om het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken te volgen. Reist een werknemer toch naar een risicogebied, dan zijn er verschillende verzekering die mogelijk geen dekking bieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een reisverzekering, maar ook uw verzuimverzekering.

Kunnen mijn medewerkers toch reizen naar gebieden waar het virus heerst?
Het advies aan ondernemers is om het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken te volgen. Het is wel mogelijk dat een werknemer, die zakelijk reist, niet verzekerd is als hij in het risicogebied komt te overlijden. En dat hoeft dan niet eens het gevolg te zijn van het coronavirus.

Kan ik van mijn werknemer eisen dat hij naar besmet gebied afreist?
In de wet is geregeld dat de werknemer kan weigeren om naar het risicogebied te reizen. Dit individuele recht hebben werknemers. Leidt dit tot een conflict dat bij de rechter komt want de werkgever is van mening dat de werknemer er heen moet reizen en anders loon weigert te betalen? Dan moet de werkgever aantonen dat er geen sprake was/is van een onveilige situatie.

Wordt uw werknemer gerepatrieerd door de reisverzekeraar?
Ja, repatriëring om medische redenen valt onder de dekking. Dat wil zeggen dat de werknemer terug naar Nederland wordt gehaald bij een ongeval, ziekte of overlijden omdat de hulpdiensten in het buitenland de persoon onvoldoende kunnen verzorgen/helpen.

Internationaal goederenvervoer

Hoe zit het met verzending van goederen vanuit besmette gebieden, komen er strengere douaneprocedures?
Strengere douaneprocedures voor goederen zijn nu niet aan de orde, omdat het virus zich niet via goederen verspreidt.

De uitbraak van het virus zorgt voor vertragingen bij leveringen vanuit besmette gebieden. Wat zijn de contractuele gevolgen hiervan?
Het is lastig om op korte termijn in te schatten wat mogelijke contractuele gevolgen zijn van de uitbraak van het virus. Het is goed mogelijk dat de aansprakelijkheid vervalt in contracten die vallen onder het landrecht van besmette gebieden, vanwege een 'legal concept of Force Majeure', ofwel overmacht. Of er daadwerkelijk sprake is van overmacht, zal per geval verschillen.

Uw transport heeft vertraging (met bederfschade) als gevolg van het coronavirus. Is dat verzekerd?
Afhankelijk van de polisvoorwaarden zijn sommige vormen van vertraging gedekt op de goederentransportverzekering. De vertraging dient echter altijd onzeker en niet voorzienbaar te zijn. Of daar in het geval van vertraging door het Coronavirus ook sprake van is, moet per geval bekeken worden.

Zijn de als gevolg van het coronavirus gemaakte extra kosten voor het transport gedekt?
In sommige verzekeringen is een speciale dekking opgenomen voor de kosten die zijn gemaakt om goederen op de eindbestemming te krijgen. Voorwaarde is dat de reis buiten de macht van de eigenaar is onderbroken, gefrustreerd of beëindigd.

Mijn bedrijf handelt in veterinaire (dieren en dierlijke) en fytosanitaire (planten en plantaardige) producten. Gaan hiervoor strengere regels gelden?
Op dit moment zijn alle inspanningen gericht op het inperken van verspreiding van het virus. In de loop van 2020 zal er mogelijk meer informatie komen over regels rond veterinaire en fytosanitaire producten.

Aansprakelijkheid

Hoe weet ik of mijn verplichtingen kunnen vallen onder ‘aansprakelijkheid en force majeur’?
Als gevolg van het coronavirus kunt u niet of niet tijdig aan uw leveringsverplichtingen of andere contractuele verplichtingen voldoen. De situatie kan dan mogelijk worden aangemerkt als overmacht of force majeur. Dit is echter wel afhankelijk van wat er in commerciële contracten specifiek hierover is opgenomen. Het kan leiden tot de volgende situaties:

  • Contractuele verplichten worden opgeschort;
  • Aansprakelijkheid als gevolg van niet-nakomen vervalt;
  • Een mogelijke verplichting om schade zoveel mogelijk te beperken;
  • Er kan een recht ontstaan om de overeenkomst te beëindigen.

Om uw risico’s in beeld te krijgen, kunt u in bestaande commerciële contracten nalezen of hierin een artikel of paragraaf over force majeur is opgenomen. Dit geldt voor zowel leveringscontracten als in inkoopcontracten en onder welke voorwaarden hierop beroep gedaan zou kunnen worden.

Wat kan ik regelen om mijn verplichtingen (in de toekomst) na te komen?
U kunt de mogelijkheden nagaan of er alternatieven beschikbaar zijn om contractuele verplichtingen alsnog na te komen en of er mogelijkheden zijn om schade te beperken. Bij nieuwe commerciële contracten kunt u wellicht rekening houden met omstandigheden als het coronavirus, dus om indien mogelijk een force majeur bepaling op te nemen. Aan de andere kant zullen uw leveranciers wellicht ook vaker force majeur bepalingen op wensen te nemen in nieuwe contracten.

Houdt u er tevens rekening mee dat boetes, welke bijvoorbeeld voortvloeien uit boetebedingen bij overschrijding van termijnen, in geen enkel geval verzekerd zijn.

Gevolg- of bedrijfsschade

Mijn bedrijf loopt inkomsten mis door het coronavirus. Kan ik een beroep doen op een verzekering?
Nee, dit is bedrijfsschade en dat risico wordt alleen gedekt door bedrijfsschadeverzekeringen als er sprake is van materiële schade en dat is hier niet het geval.

Zijn de financiële gevolgen van uitbraak van het coronavirus gedekt onder de brandverzekering?
Een vereiste voor dekking op de brandverzekering is dat er sprake moet zijn van materiële schade. De brandverzekering biedt daarom geen dekking voor productieverlies als gevolg van een uitbraak van het coronavirus in verband met het ontbreken van enige materiële schade.

Evenementen

Biedt mijn evenementenverzekering dekking bij uit- of afstel van mijn evenement?
In de onkostendekking van veel evenementenverzekeringen zijn in de meeste gevallen epidemieën, pandemieën en besmettelijke ziekten als oorzaak niet verzekerd bij afgelasting of uitstel van een evenement. Verzekeraars die hier nog wel dekking voor boden, nemen in nieuwe offertes en nieuw afgesloten polissen deze uitsluiting nu ook op. Dit is voor zowel nationale als internationale evenementen van toepassing in verband met (door de verantwoordelijke autoriteiten) te nemen/genomen maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus.

Waar kan ik terecht voor informatie over het coronavirus en zakendoen?

U kunt uw vragen stellen aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via klantcontact@rvo.nl of telefonisch via: 088 042 42 42.

Ook kunt u terecht bij:

Heeft u specifieke vragen over uw verzekering, risico’s en dekking daarvan? Neem dan contact op met uw adviseur bij VLC & Partners op 070 302 22 22.

Disclaimer
Deze informatie is opgesteld door VLC & Partners. De informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. U kunt hier echter geen rechten aan ontlenen.