De RI&E en Corona

De RI&E en Corona

Het belang van een goede gezondheid van werknemers is door de corona-crisis bij iedereen op het netvlies komen te staan. Het werk is voor veel bedrijven drastisch veranderd. Naast maatregelen om werknemers veilig naar het werk te laten komen, zijn er ook nieuwe vraagstukken als het gaat om de gezondheid van werknemers die thuiswerken. Corona is dan ook een verplicht onderdeel geworden in de RI&E en ook thuiswerken heeft aandacht nodig in de RI&E, indien dat van toepassing is.

Risico’s inventariseren en beschrijven

De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is voor alle werkgevers verplicht om de werknemers te beschermen tegen de arbeidsrisico’s ten aanzien van hun gezondheid. Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken wat deze arbeidsrisico's zijn en legt dit schriftelijk vast in de RI&E. Naast dat de RI&E een verplichting is, is het vooral een mooi document om jouw medewerkers te laten zien welke risico’s zij lopen en hoe je deze samen zo klein mogelijk houdt. Het inzichtelijk maken is de eerste stap.

Plan van aanpak ten aanzien van beheersen en voorkomen

Nadat je de risico’s in kaart hebt gebracht, stel je een plan van aanpak op. In dit plan van aanpak leg je vast hoe je deze risico's gaat beheersen om zo ongevallen en gezondheidsklachten te voorkomen. Zodra de arbeidsomstandigheden veranderen, dient de RI&E hierop te worden aangepast.

Is de RI&E verplicht?

Ja. Het ministerie SZW voert landelijke inspecties uit op de aanwezigheid van een actuele (getoetste) RI&E. De afwezigheid van een RI&E of niet bezitten van een actuele RI&E zal door de Inspectie van SZW wordt bestraft met een bestuurlijke boete.

Is er geen RI&E? Of is deze niet meer actueel? Nog niet aangepast op corona? Na een bedrijfsongeval of een controle van de arbeidsinspectie kan dit leiden tot zeer hoge boetes. Hierbij kunt u denken aan een bestuurlijke boete van tenminste €  4.500,00 per incident.

Wat is het verschil tussen de RI&E en het PVA?

In de RI&E moet ook een Plan van Aanpak (PVA) zijn opgenomen. Daarin staat beschreven welke maatregelen een werkgever gaat nemen om de geconstateerde risico’s aan te pakken.

Geldt de RI&E alleen voor werknemers?

Nee, het heeft betrekking op alle medewerkers en alle werkzame personen binnen een organisatie. Dus ook stagiaires, interim-medewerkers en uitzendkrachten. 

Hoe vaak moet een RI&E opgesteld worden?

In de Arbowet wordt geen termijn genoemd met betrekking tot de geldigheidsduur van de RI&E. Het gaat erom dat de RI&E actueel blijft. 

Is iedere werkgever verplicht de RI&E te laten toetsen?

Nee. Er zijn uitzonderingen. Bij gebruik van een erkend RI&E instrument is toetsing niet verplicht.

Echter, inspectie SZW controleert wel op de correctheid van het RI&E document en of deze is opgesteld voor een gediplomeerde veiligheidskundige. Bent u VCA */**/P en/of ISO gecertificeerd bedrijf dient u uw RI&E altijd door een geregistreerde Hogere Veiligheidskundige te laten toetsen.

Is een RI&E verplicht voor mijn zakelijke verzekeringen?

U moet over een geldige RI&E moet beschikken wanneer u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebt of aanvraagt. In de verzekeringsvoorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt vaak opgenomen dat er een verhoogd eigen risico geldt bij het ontbreken van een geldige RI&E.

Verzekeringsmaatschappijen stellen steeds vaker de eis om alle bedrijfsrisico’s inzichtelijk te krijgen van een onderneming om de aansprakelijkheid te kunnen dekken en willen hierbij een Risico- Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) kunnen inzien.
 

Risico’s van COVID-19 opnemen in de RI&E

De gevolgen van de Coronacrisis zijn zo'n wijziging in de arbeidsomstandigheden waardoor de RI&E moet worden aangepast. In de RI&E moet je beschrijven wat het risico op besmetting met COVID-19 is en welke maatregelen je neemt om dit risico te beheersen. Dit gaat van hygiëne protocollen en afstand houden tot thuiswerken. Dit doe je met een Corona-addendum.

Meer weten?

Wilt u meer wil weten over de RI&E? Neem dan contact op met onze consultant Pim van de Wiel: Pim.vandeWiel@vlc-partners.nl.

5200