Loonkostenvoordelen (LKV)

Loonkostenvoordelen (LKV)

Per 1 januari 2018 kunnen werkgevers korting krijgen op de loonkosten van oudere of arbeidsgehandicapte werknemers. Deze loonkostenvoordelen (LKV) zijn in plaats gekomen van de premiekortingen voor de genoemde doelgroepen. LKV moet bedrijven stimuleren om meer mensen aan te nemen die moeilijk aan een baan komen.

Voor wie gelden de loonkostenvoordelen?
U kunt voordeel ontvangen voor de volgende doelgroepen:
• Werknemers met een arbeidshandicap (AGH) of een structurele functionele beperking (SFB)
• Oudere werknemers met een uitkering (56 jaar en ouder, maar voor AOW-leeftijd)
• Werknemers van de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden

De personen die onder de doelgroep banenafspraak vallen, zijn:
• Personen die onder de Participatiewet vallen en geen wettelijk minimumloon kunnen verdienen
• Personen met een Wsw-indicatie (sociale werkvoorziening)
• Wajongers met arbeidsvermogen
• Personen met een Wiw-baan of ID-baan
• Arbeidsgehandicapte werknemers die herplaatst worden

Slechts drie maanden de tijd voor de doelgroepverklaring
Neemt u iemand aan óf herplaatst u iemand die mogelijk binnen de doelgroepen van LKV valt? Dan moet de doelgroepverklaring binnen drie maanden na indiensttreding of herplaatsing worden geregeld door de werknemer. De werknemer vraagt de doelgroepverklaring LKV aan bij UWV of de gemeente. De verklaring kan al een maand voor de ingangsdatum van het dienstverband worden aangevraagd. UWV beoordeelt de aanvraag en stelt het loonkostenvoordeel vast. Als laatste dient u zelf het verzoek voor een LKV in via de loonaangifte. De Belastingdienst betaalt na afloop van het kalenderjaar uit.

Overgang van onderneming
Neemt u een onderneming over? Dan gaan de loonkostenvoordelen niet over. Dit is veranderd ten opzichte van de voordelen die golden voor 1 januari 2018.

Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met uw adviseur zorg & inkomen op 073-
692 46 23.