Nieuw kabinet - Coalitieplannen voor werkgevers en HR-professionals

Nieuw kabinet  - Coalitieplannen voor werkgevers en HR-professionals
Nieuw kabinet  - Coalitieplannen voor werkgevers en HR-professionals

Nieuw kabinet  - Coalitieplannen voor werkgevers en HR-professionals

Publicatiedatum: 4 juli 2024

Op 2 juli 2024 is het nieuwe kabinet beëdigd. De formatie van het kabinet-Schoof van PVV, VVD, NSC en BBB duurde 223 dagen, de op één na de langste formatie ooit. Met de nieuwe regering komt ook een reeks ingrijpende maatregelen die de komende jaren invloed zullen hebben op werkgevers, HR-professionals en werknemers. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste aan onze adviespraktijk gerelateerde plannen uit het regeerakkoord: 

Coalitieplannen voor werkgevers en HR-professionals

Werk en Inkomen
Het nieuwe beleid moet meer ondersteuning bieden aan zzp’ers en pakt schijnzelfstandigheid aan, terwijl de uitzendsector strikter gereguleerd wordt. Werkgevers worden gestimuleerd om meer vaste contracten aan te bieden voor meer zekerheid. De WW-uitkering wordt hervormd met mogelijk een langere opzegtermijn en een maximale duur van 18 maanden. De compensatie voor transitievergoedingen bij langdurige arbeidsongeschiktheid wordt vanaf 2026 beperkt tot kleine werkgevers, en de premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds stijgt met 0,1 procentpunt.

Zorg
Vanaf 2027 wordt het eigen risico in de zorgverzekering verlaagd naar €165 per jaar, met een maximum van €50 per behandeling. De premie voor de (collectieve) zorgverzekering zal als gevolg hiervan met enkele euro’s per maand gaan stijgen. Verder wordt de eerstelijnszorg versterkt door betere samenwerking en investeringen. Er komt een veilig elektronisch patiëntendossier voor zorgverleners. Jaarlijks wordt €600 miljoen geïnvesteerd in ouderenzorg. Digitale zorgtoepassingen worden sneller en breder ingezet. Tevens worden maatregelen genomen om fraude te bestrijden en de efficiëntie te verbeteren in de zorgsector.

Pensioen
Het regeerakkoord bevat geen voorstellen om de Wet toekomst pensioenen (Wtp) aan te passen. Dit houdt in dat zowel het nieuwe pensioenstelsel, de AOW, en de regelingen voor zware beroepen ongewijzigd blijven en niet worden behandeld in het hoofdlijnenakkoord. Hierdoor blijft pensioen een onderwerp waarvoor de Kamer zelf wijzigingsvoorstellen kan indienen.


Veranderingen in 2024-2025

Op Prinsjesdag, de derde dinsdag van september, worden de nieuwe toekomstplannen van het kabinet gepresenteerd. Hieronder enkele verwachte wetswijzigingen:

Meer duidelijkheid over zieke werknemers
Werkgevers kunnen vanaf het tweede ziektejaar volledig kiezen voor re-integratie bij een andere werkgever, mits de werknemer instemt of met toestemming van het UWV. Ingangsdatum n.n.b. 

Verplichting vertrouwenspersoon
Bedrijven met 10 of meer werknemers moeten een vertrouwenspersoon aanstellen. Deze verplichting wordt opgenomen in de Arbowet. Ingangsdatum n.n.b. 

Basiscontract vervangt nulurencontract
Het nulurencontract wordt mogelijk vervangen door een basiscontract. Ingangsdatum n.n.b. 

Aanpassing ketenregeling
De pauze tussen tijdelijke contracten wordt verlengd van 6 maanden naar 5 jaar. invoeringsdatum n.n.b. 

Afschaffing LIV in 2025
Het Lage-inkomensvoordeel (LIV) wordt in 2025 afgeschaft. Hiervoor komt een nieuw loonkostenvoordeel (LKV) voor kwetsbare jongeren.

Aanpassing LKV oudere werknemers
Het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers wordt per 1 januari 2026 afgeschaft voor nieuwe dienstverbanden vanaf 2024. Voor bestaande dienstverbanden blijft het voordeel gelden, maar met minder subsidie in 2025.

Nieuwe wetgeving concurrentiebeding
Aanpassingen in het concurrentiebeding zijn op komst, zoals een beperking tot 1 jaar, geografische specificatie, verplichte motivatie en vergoeding voor werknemers. Invoeringsdatum n.n.b. 

Strengere regels rond arbeidsmigranten
De strafbaarstelling van arbeidsuitbuiting wordt uitgebreid. Werkgevers moeten controleren op uitbuiting, zelfs bij het inhuren via een uitzendbureau. Ingangsdatum n.n.b.

Arjen Karelse

Wilt u meer weten?
Arjen Karelse staat voor u klaar.

Met ruim 15 jaar ervaring adviseer ik werkgevers over de financieringsmogelijkheden van verzuim en langdurige arbeidsongeschiktheid. Het mooie van mijn vak is dat ik bij veel werkgevers over de vloer kom en deze inzichten helpen mij om mooie oplossingen te realiseren. Het vakgebied is constant in beweging en past zich voortdurend aan. Kortom er zijn mooie uitdagingen die ik graag samen met u wil aangaan!