Prinsjesdag 2020: Dit zijn de aandachtspunten voor HR managers

Prinsjesdag 2020: Dit zijn de aandachtspunten voor HR managers

Prinsjesdag zag er dit jaar anders uit dan gebruikelijk. Geen auto, andere lokatie maar wel het bekende koffertje. Zoals verwacht ging er in de Troonrede veel aandacht uit naar de coronacrisis en de steunmaatregelen die op korte en lange termijn worden ingezet om de economische schade te beperken. Op korte termijn wordt zoveel mogelijk ingezet op baanbehoud door middel van de NOW steunpakketten. De maatregelen voor de lange termijn zijn gericht op het verbeteren van de flexibiliteit van bedrijven en werknemers, zoals bijvoorbeeld de scholingsbudgetten, werk naar werk trajecten en verruimingen van de werkkostenregeling. Naast de crisismaatregelen is er natuurlijk aandacht voor het pensioenakkoord en zijn er wijzigingen in de levensloopregeling. Wij hebben de belangrijkste punten voor u op een rij gezet.

Concept-wetgeving pensioenhervorming eind dit jaar openbaar

Het wetsvoorstel voor hervorming van het pensioenstelsel wordt eind 2020 ter consultatie voorgelegd. De wetgeving gaat vervolgens in juni 2021 naar de 2e Kamer.

De voorgestelde hervorming op pensioengebied zijn vastgelegd in het Pensioenakkoord, hiervoor verwijzen wij u naar ons e-paper Ins & Outs Pensioenakkoord.

Levensloopregeling

Een (ex-)werknemer kan tot en met 31 oktober 2021 bij de (ex-)werkgever een verzoek doen om de waarde van de levensloopregeling op te nemen.

Het kabinet wil het overgangsrecht van de levensloopregeling aanpassen. Het gaat om de volgende aanpassingen:

  • De organisatie waarbij de levensloopregeling loopt, is verplicht om loonheffing in te houden.
  • Omdat de einddatum van 31-12-2021 tot uitvoeringsproblemen leidt, heeft het kabinet besloten om de einddatum met 2 maanden te vervroegen, waardoor het nog niet opgenomen levenslooptegoed per 01-11-2021 wordt belast. Nu het nog niet opgenomen levensloopgeld eerder ter beschikking komt, is er meer tijd om te bedenken wat te doen met het geld. Hierdoor kan een (ex-)werknemer de belastingheffing per 01-01-2022 in box 3 voorkomen.
  • De standaard loonheffingskorting wordt niet toegepast en er hoeft geen inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet te worden betaald.

Stimulans arbeidsmarktpositie (STAP)

Per 1 januari 2022 zal het STAP budget de belastingaftrek voor scholingsuitgaven vervangen. Om werkloosheid tegen te gaan vindt het kabinet het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Door middel van het STAP-budget krijgen jaarlijks zo’n 200.000 mensen een persoonlijk ontwikkelbudget toegekend voor opleidingen, cursussen en trainingen.

Verlenging regeling Tijdelijk scholingsbudget UWV 2019

Er is besloten om de regeling Tijdelijk scholingsbudget UWV 2019 met een jaar te verlengen. Dit scholingsbudget is bedoeld voor WW-gerechtigden die scholing richting zogenaamde krapteberoepen volgen. Dat zijn beroepen waarvoor vacatures moeilijk zijn in te vullen. Door het verlengen van de regeling wordt het gat tot de invoering van het STAP budget (zie hierboven) gedicht. Daarnaast is er extra budget beschikbaar om de gevolgen van de coronacrisis te beperken.

Verruimen gerichte vrijstelling scholingskosten

De vrijstelling scholingskosten wordt ook mogelijk gemaakt voor ex-werknemers. Deze vrijstelling scholingskosten houdt in dat werkgevers geen loonheffing hoeven te betalen over vergoedingen voor opleidingen of studies. In het voorstel wordt de vrijstelling verruimd naar opleidingen of studies die als doel hebben om inkomen te realiseren. Daardoor zijn ook scholingskosten voor werknemers waarvan de werkgever afscheid heeft genomen vrijgesteld. Hiermee wil het kabinet bereiken dat mensen in zichzelf blijven investeren en productief blijven.

Aanpassing vrije ruimte werkkostenregeling

Binnen de vrije ruimte kunnen werkgevers onbelast vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers geven. Het kabinet stelt voor om de vrije ruimte van de werkkostenregeling aan te passen.

Loonsom                        Vrije ruimte

Tot € 400.000,-              Verhoogd van 1,7% naar 3% De verhoging geldt tot 1 januari 2020 (tijdelijke verhoging
Vanaf € 400.000,-          Verlaagd van 1,2% naar 1,18% De verlaging geldt vanaf 1 januari 2021 en is permanent.


Transitievergoeding mkb

Kleine werkgevers krijgen vanaf 1 januari 2021 recht op compensatie van de transitievergoeding als de onderneming wordt beëindigd en zij voldoen aan de voorwaarden. Het gaat om kleine werkgevers die met hun onderneming stoppen door: pensionering, ziekte of overlijden van de eigenaar. Bij overlijden geldt wel de voorwaarde dat de onderneming moet stoppen door het overlijden van de ondernemer.

Zorgverzekeringen

Het kabinet verwacht een stijging van circa €5,- per maand, dit is in lijn met vorige jaren. Ongeveer €1,- van deze stijging is te wijten aan de coronacrisis.  Het kortingsbeleid zorgverzekeringen blijft  ongewijzigd, de maximale korting op de basisverzekering blijft ook in 2021 5%. Om deze stijging te dempen gaat de maximale zorgtoeslag met €44,-  omhoog naar € 1.292,- per jaar voor eenpersoonshuishoudens en met €99,- naar € 2.482,- per jaar voor meerpersoonshuishoudens.

Het wettelijk eigen risico is vastgezet tot en met 2021 op € 385,-. Dit bedrag is vrijwillig te verhogen tot €885,-. Het eigen risico blijft daarmee gelijk.

Toevoeging herstelzorg covid

Van 18 juli 2020 tot 1 augustus 2021 hebben patiënten met ernstige COVID-19, gedurende ten hoogste 6 maanden na de eerste behandeling, recht op onderstaande zorg:

  • 50 behandelingen fysiotherapie of oefentherapie,
  • 8 uur ergotherapie
  • 7 uur diëtetiek

Hier zijn wel twee voorwaarden aan verbonden:

  • Je hebt een verwijzing van je huisarts nodig
  • Je moet deelnemen aan onderzoek naar deze zorg

Verhoging inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)

De hoge inkomensafhankelijke bijdrage Zvw wordt verhoogd naar 7%. De lage inkomensafhankelijke bijdrage Zvw wordt verhoogd naar 5,75%

 

Wilt u meer weten over de veranderingen op het gebied van zorg, inkomen en pensioen, neem dan contact op met uw adviseur