Particulier

Particulier

Ook particulieren kunnen te maken krijgen met de gevolgen van het conflict tussen Oekraïne en Rusland. Op deze pagina treft u de mogelijke gevolgen per verzekering aan. Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Neem dan contact met ons op.  

Algemeen

Opvang vluchtelingen en de aansprakelijkheidsverzekering

Vangt u vluchtelingen op in uw woonhuis of bijvoorbeeld uw recreatiewoning? Dan geldt de aansprakelijkheidsverzekering voor alle leden van het gezin en de opgevangen vluchtelingen. Ook als u een alleenstaanden dekking heeft. Dit heeft geen gevolgen voor de premie die u betaalt. Wilt u dit ons wel laten weten? Dan maken we een notitie bij uw klantgegevens.

 

Opvang vluchtelingen en de woonhuisverzekering (inboedel- en opstalverzekering)

Vangt u vluchtelingen op in uw woonhuis of bijvoorbeeld uw recreatiewoning? Dan heeft dit geen gevolgen voor uw opstal- en/of inboedelverzekering. Uw woning en inboedel zijn gewoon verzekerd. U betaalt hier ook geen extra premie voor. 
Wilt u dit ons wel laten weten? Dan maken we een notitie bij uw klantgegevens.

 

Wat is (groot) molest?

Met molest bedoelen we:

  • Binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen die zich op verschillende plaatsen binnen een staat voordoen.
  • Burgeroorlog: een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van dezelfde staat, waarbij een belangrijk deel van de inwoners betrokken is.
  • Gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of in elk geval de een de ander, bestrijden met militaire machtsmiddelen. Met gewapend conflict bedoelen wij ook het gewapend optreden van een vredesmacht van de Verenigde Naties.
  • Muiterij: een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van de gewapende macht, die is gericht tegen het openbaar gezag.
  • Oproer: een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, die is gericht tegen het openbaar gezag.
  • Opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, dat is gericht tegen het openbaar gezag.

Deze molestbegrippen maken deel uit van de tekst die het Verbond van Verzekeraars in Nederland op 2 november 1981 bij de griffie van de rechtbank in Den Haag deponeerde onder nummer 136/1981.

Wat is niet verzekerd?
Groot molest mogen we wettelijk niet verzekeren: art.3:38 Wft. Het is een schadeverzekeraar met zetel in Nederland verboden schaden te verzekeren veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij die zich in Nederland voordoen. In zee-, transport-, luchtvaart- en reisverzekeringen is het evenwel toegestaan risico’s van molest te verzekeren in de algemeen gebruikelijke molestclausules zolang de Nederlandsche Bank daartegen geen bedenkingen naar voren heeft gebracht.

Reisverzekering

Is schade door molest verzekerd?

Schade door een gewapend conflict (molest) is niet verzekerd. Dit staat in de Algemene Voorwaarden.

Bovendien geldt voor Oekraïne code rood. Hierdoor is er geen sprake van een onzeker voorval. U hebt mogelijk wel recht op een vergoeding van het Calamiteitenfonds. Kijk hiervoor op www.calamiteitenfonds.nl.

​​​​​​​Oekraïne heeft een negatief reisadvies. Ben ik verzekerd voor mijn reis naar Oekraïne?

Voor Oekraïne geldt sinds 12 februari 2022 een negatief reisadvies met code rood van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De reis is daarom niet verzekerd. Er is namelijk geen sprake meer van een plotseling en onvoorziene risico. Dit is een voorwaarde voor dekking.

U bent wel verzekerd voor verzekerde schadeoorzaken die niet gerelateerd zijn aan, of vallen onder, molest of het negatieve reisadvies (code rood). Denk hierbij aan medische kosten als gevolg van een beenbreuk of bagage die wordt gestolen. Uiteraard moet u wel de normale voorzorgsmaatregelen in acht nemen. 

Ik moe(s)t door de situatie in Oekraïne eerder terugkeren. Kan ik deze kosten claimen op mijn reisverzekering?

De reisverzekering vergoedt geen kosten voor eerdere terugkeer naar Nederland om redenen die te maken hebben met molest, zoals een gewapend conflict, opstand en (burger)oorlog. U hebt mogelijk wel recht op een vergoeding van het Calamiteitenfonds. Kijk hiervoor op www.calamiteitenfonds.nl.

Ik heb door de situatie in Oekraïne extra kosten moeten maken. Kan ik deze kosten claimen op mijn reisverzekering?

De reisverzekering vergoedt geen kosten voor eerdere terugkeer naar Nederland. Wij raden u aan om contact op te nemen met uw reisorganisatie. Wanneer de situatie in Oekraïne daar aanleiding toe biedt hebt u mogelijk recht op een vergoeding van het Calamiteitenfonds. Kijk hiervoor op www.calamiteitenfonds.nl.

Ik heb telefoonkosten moeten maken in verband met de situatie in Oekraïne. Vergoedt mijn reisverzekering deze kosten?

Telefoonkosten die u maakt in contact met de Alarmcentrale vergoeden wij onder voorwaarden. Of u een vergoeding krijgt voor overige telefoonkosten hangt wel af van de dekkingen die u hebt gekozen en de reden waarom de telefoonkosten zijn gemaakt.

Neem voordat u extra kosten maakt eerst contact op met de Alarmcentrale, +31 (0)30 256 77 77. Dan weet u gelijk of u de extra kosten vergoed krijgt.

Annuleringsdekking

Ik heb een reis geboekt naar Oekraïne, maar in verband met de situatie daar wil ik mijn reis annuleren. Vallen deze kosten onder de dekking van mijn annuleringsverzekering?

Deze kosten kunnen niet worden geclaimd op onze annuleringsverzekering. Voor meer informatie adviseren wij u hierover contact op te nemen met uw reisorganisatie waarbij u uw reis hebt geboekt.

Ik heb een vlucht geboekt naar Oekraïne. Vanwege de onrustige situatie gaat mijn vlucht niet door. Vallen deze kosten onder de dekking van mijn annuleringsverzekering?

Deze kosten vallen niet onder de dekking. Wij adviseren u om hierover contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij waarbij u de vlucht hebt geboekt.

Ik ben op reis in Oekraïne, maar door de situatie daar kan ik niet alles doen wat ik van plan was. Kan ik nu een deel van mijn reissom terugkrijgen?

De annuleringsverzekering biedt hiervoor geen dekking. Voor meer informatie adviseren wij u hierover contact op te nemen met uw reisorganisatie waarbij u uw reis hebt geboekt.

Ik heb de dekking Samengestelde Reis. Ik zou met het vliegtuig naar Oekraïne gaan. Door de situatie daar gaat mijn geplande vlucht niet door. Kan ik nu een beroep doen op de dekking Samengestelde reis?

Met de dekking Samengestelde Reis bent u niet hiervoor verzekerd. Voor meer informatie adviseren wij u hierover contact op te nemen met uw reisorganisatie waarbij u uw reis hebt geboekt.