Aanvragen Cyber Safe verzekering

Vul de gegevens op dit online formulier compleet in. We nemen uw aanvraag in behandeling en zorgen ervoor dat u zo snel mogelijk verzekerd bent. U sluit de verzekering af bij Chabot Assuradeuren B.V., zustermaatschappij van VLC & Partners.

Gegevens verzekeringnemer

* verplicht
Aanhef *

Doorlopende incasso machtiging

Incassant ID VLC & Partners: NL11ZZZ16030436000 Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Door ondertekening van het aanvraagformulier geeft u toestemming aan:

  • VLC & Partners B.V. om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven voor betaling van de premie/de beloning/ de verschuldigde assurantiebelasting en/of BTW met betrekking tot de via VLC & Partners B.V. afgesloten verzekeringen en de door VLC & Partners B.V. verrichte werkzaamheden.
  • Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van VLC & Partners.

Door verzending van dit formulier geeft u toestemming aan: VLC & Partners B.V. om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven voor betaling van de premie.

Volgende
Sluiten

Voorwaarden verzekeringsaanvraag bij VLC & Partners

Uw mededelingsplicht

U verklaart met de aanvraag van deze verzekering(en) de vragen naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben beantwoord en hiermee aangevraagde verzekering(en) te willen verkrijgen.

De plicht om informatie te verschaffen omvat alles wat van belang kan zijn voor het beoordelen van het te verzekeren risico en de persoon van de aanvrager en/of verzekerde. Vragen waarvan u het antwoord al bij Chabot Assuradeuren B.V. bekend veronderstelt, dient u toch volledig te beantwoorden. Feiten en omstandigheden waarnaar is gevraagd en die u bekend worden nadat deze aanvraag is verzonden, maar voordat Chabot Assuradeuren B.V. definitief op uw aanvraag beslist, moet u alsnog meedelen.

U bent als aanvrager van deze verzekering verplicht om alle vragen op dit formulier eerlijk en volledig te beantwoorden. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere betrokken (rechts)personen. U beantwoordt de vragen dus op basis van wat u zelf weet en wat andere betrokken (rechts)personen weten. U bent hier eindverantwoordelijk voor, ook als een ander de vragen namens u invult.

Als na het afsluiten van de overeenkomst blijkt dat één of meer vragen onjuist of onvolledig zijn beantwoord, kan dit ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Als u met de bedoeling om ons te misleiden heeft gehandeld of Chabot Assuradeuren B.V. bij kennis van de werkelijke stand van zaken de verzekering niet zou hebben gesloten, hebben wij ook het recht de verzekering op te zeggen. In afwijking van het bepaalde in artikel 7:928 BW geldt, dat deze gevolgen ook door ons kunnen worden ingeroepen, als u de algemene slotvragen onvolledig hebt beantwoord.

U verplicht zich de polis te accepteren en de verschuldigde premie, assurantiebelasting en kosten te voldoen.

Als de aard van het risico dit noodzakelijk maakt, kan Chabot Assuradeuren B.V. voordat tot acceptatie wordt overgegaan een afwijkende premie vaststellen en/of andere voorwaarden of bijzondere bepalingen opnemen.

Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS)

Voor een verantwoord acceptatiebeleid kan Chabot Assuradeuren uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS in Zeist. Het doel hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie www.stichtingcis.nl.

Klachtrecht

Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst kunt u voorleggen aan de Directie van Chabot Assuradeuren B.V. Of kijk op www.chabotassuradeuren.com. Wanneer het oordeel van Chabot Assuradeuren B.V. voor u niet bevredigend is en belanghebbende een consument is, zoals bedoeld in het reglement van Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), kunt u zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, e-mailadres: consumenten@kifid.nl). Voor de volledige (klachten)procedure verwijzen wij u naar de Algemene voorwaarden.

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?

Bij de totstandkoming en de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst maakt Chabot Assuradeuren B.V. gebruik van uw persoonsgegevens. Wij gebruiken de persoonsgegevens ook om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals fraudebestrijding en onze bewaarplicht. Verder kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor (statistische) analyses. Wij kunnen persoonsgegevens verstrekken aan andere partijen, zoals herverzekeraars, uw adviseur, postbedrijven, Belastingdienst, toezichthouder(s), justitie en onze (ICT-)leveranciers. Wij doen dit alleen als dit wettelijk verplicht en/of noodzakelijk is en nemen daarbij maatregelen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Een volledig overzicht van uw privacy rechten en hoe Chabot Assuradeuren B.V. omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u lezen in onze privacyverklaring. Deze privacyverklaring kunt u te allen tijde raadplegen op de website van Chabot Assuradeuren, www.chabotassuradeuren.nl/privacystatement.

Opschortende voorwaarde

Het kan verboden zijn dat wij een verzekeringsovereenkomst met u sluiten. Er bestaan nationale en internationale (sanctie)regels waaruit dit volgt. De overeenkomst komt niet tot stand als u of een andere belanghebbende voorkomt op een nationale of internationale sanctielijst. Wij toetsen dit achteraf. Daarom is een ‘opschortende voorwaarde’ van kracht. De toetsing voeren wij zo snel mogelijk uit. Als u of een andere belanghebbende niet voorkomt op een sanctielijst, dan is de overeenkomst geldig vanaf de op de polis vermelde ingangsdatum. En als een persoon wel voorkomt op een sanctielijst? Dan informeren wij de aanvrager daarover schriftelijk. Wij doen dit in ieder geval binnen 10 dagen nadat wij de polis hebben verzonden.

De opschortende voorwaarde luidt:
De overeenkomst komt alleen tot stand als uit toetsing niet blijkt dat het verboden is om op grond van sanctiewet- of regelgeving financiële diensten te verlenen voor of ten behoeve van:

  • verzekeringnemer
  • verzekerden, medeverzekerden en andere (rechts)personen die voordeel zouden kunnen hebben bij het bestaan van de overeenkomst
  • vertegenwoordigers en gemachtigden van het bedrijf van verzekeringnemer
  • uiteindelijk financieel belanghebbenden bij het bedrijf van verzekeringnemer

Bedenktijd

Na ontvangst van de polis heeft u 14 dagen de tijd om te besluiten of u deze verzekering wilt. Besluit u alsnog dat u de verzekering niet wilt, dan moet u dat binnen deze termijn schriftelijk aan ons kenbaar maken. De verzekering wordt beëindigd per ingangsdatum en een eventueel al betaalde premie wordt volledig terug betaald. Na deze termijn van 14 dagen gaan wij ervan uit dat de verzekering gewenst is en alle gegevens correct zijn.

Algemene voorwaarden, polisvoorwaarden en verzekeringskaarten

Wij hebben u de documenten toegestuurd, maar deze zijn ook te vinden op onze website: www.vlc-partners.nl. Hier vindt u ook onze Privacyverklaring. In onze Privacyverklaring leest u hoe Chabot Assuradeuren (de verzekeraar) omgaat met uw gegevens en uw privacy waarborgt. U vindt de privacyverklaring van Chabot Assuradeuren op de website: www.chabotassuradeuren.nl. Ook vindt u hier de polisvoorwaarden en de verzekeringskaarten.