Clausule KVV-B6.3-1 Bestuurdersaansprakelijkheid

Clausule KVV-B6.3-1 Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid

6.3-1.1 Dekking
6.3-1.1.1 In afwijking van het gestelde in artikel 6.3 van de algemene voorwaarden BA 2006 zal de
verzekeraar wel dekking bieden voor de aansprakelijkheid van een verzekerde in verband 
met een tegen een verzekerde ingestelde aanspraak voortvloeiende uit of verband houdende 
met daden van bestuur die een verzekerde verricht als ware hij bestuurder of daarmee gelijk 
te stellen leidinggevende functionaris van een rechtspersoon, waarin verzekerde niet het 
gehele of gedeeltelijke economische eigendom houdt of anderszins in economische en/of 
organisatorische zin verbonden is.
6.3-1.1.2 Krachtens deze clausule zal geen dekking bestaan voor het functioneren als bestuurder of
(mede) beleidsbepaler:
a. van een financiële instelling en/of beursgenoteerde onderneming;
b. indien statutair benoemd of verkozen.
6.3-1.2 Definities
6.3-1.2.1 Fout
Onder fout wordt in het kader van deze clausule verstaan:
een daadwerkelijk of vermeend handelen of nalaten, daaronder begrepen plichtsverzuim, 
onachtzaamheid, vergissing, onjuiste of misleidende verklaring door een verzekerde.
6.3-1.2.2 Financiële instelling
Onder financiële instelling wordt in het kader van deze clausule verstaan:
een instelling die financiële diensten verleent, waaronder:
a. kredietinstellingen;
b. beleggingsondernemingen;
c. beleggingsinstellingen;
d. clearinginstellingen;
e. verzekeraars;
f. herverzekeraars;
g. geldtransactiekantoren;
h. trustkantoren;
i. pensioenfondsen;
j. betaalinstellingen.
k. beleggings-, venture capital- en/of participatiemaatschappijen en/of –fondsen.
6.3-1.3 Samenloop
Indien de aansprakelijkheid, die onder deze clausule is gedekt, ook gedekt is onder (een) andere
bestuurdersaansprakelijkheidspolis(sen) van de rechtspersoon als bedoeld in lid 6.3-1.1.1 van deze
clausule, of daaronder gedekt zou zijn indien de onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan,
dan loopt de onderhavige verzekering als schade-excedent boven de dekking die onder de andere
polis(sen) wordt verleend, of verleend zou zijn indien onderhavige verzekering niet zou hebben 
bestaan