Clausule KVV2.12-1 Verzekerde hoedanigheid

Clausule KVV2.12-1 Verzekerde hoedanigheid

Verzekerde hoedanigheid


2.12-1.1 Advisering, dienstverlening, waaronder project- en interim-management, op het gebied van:
a. financiën (waaronder administratie, accountancy, controlling, fiscaliteit, financiële planning,
employee benefits, subsidies);
b. juridische en fiscaal-juridische zaken (waaronder compliance-advies, conflictbemiddeling,
mediation en arbitrage);
c. bedrijfskunde (waaronder ondernemingsopstart en -planning, kwaliteitsmanagement,
rechtsvormkeuze, vergunningen, aanbesteding);
d. verzekeringen, hypotheken en financieringen (adviserende en ondersteunende diensten ten
behoeve van derden);
e. sociale verzekeringen en voorzieningen (waaronder verzuim- en reïntegratiebegeleiding,
casemanagement, outplacement)
f. informatie- & communicatietechnologie;
g. marketing & communicatie (waaronder marketing, communicatie, marktonderzoek, reclame,
grafisch ontwerp);
h. linguïstiek (het optreden als tolk, vertaler);
i. incasso (de normale werkzaamheden van een deurwaarder of incassobureau alsmede het
leveren van informatie over betalingsgedrag en kredietwaardigheid);
j. personeel & organisatie (human resource, training & coaching, (re)organisatie-advies, etc.);
k. schuldhulpverlening, bewindvoering en inkomensbeheer (waaronder het optreden als curator,
mentor, executeur ten behoeve van in Nederland gevestigde natuurlijke personen);
l. inkoop en logistiek;
m. archiefbeheer (waaronder digitalisering van dossiers);
n. huisvesting, kantoorinrichting en financieel, commercieel en administratief vastgoedbeheer
alsmede de planning en coördinatie van technisch vastgoedbeheer;
o. veiligheid (waaronder risicoanalyse en -management, preventie, beveiligingsbeleid,
arbeidsomstandighedenbeleid, Risico Inventarisatie & Evaluatie);
p. ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties (waaronder klacht-, meldingenonderzoek,
cultuuronderzoek, crisisinterventie, terugvalinterventie, mediation, het optreden als externe
vertrouwenspersoon);
q. onderwijs en opleiding (waaronder het optreden als leraar, docent en het geven van trainingen
en cursussen).


2.12-1.2 Deze verzekering biedt géén dekking voor:
a. het zelfstandig of als feitelijk leidinggevende verrichten van werkzaamheden waarvoor op grond
van de Wet financieel toezicht (Wft) een vergunningplicht bestaat;
b. werkzaamheden in de hoedanigheid van advocaat;
c. werkzaamheden in de hoedanigheid van makelaar, taxateur of beheerder van onroerende
zaken, alsmede uitvoerende werkzaamheden in het kader van technisch beheer van onroerende
zaken;
d. technische werkzaamheden, behorende tot de normale werkzaamheden van een architect,
constructeur, raadgevend ingenieur, bouwkundig adviseur;
e. het (doen) uitvoeren van (para)medische handelingen, stellen van medische diagnoses,
beoordelen van arbeids(on)geschiktheid en andere medische aangelegenheden