Affectieschade

Affectieschade
Publicatiedatum: 2 september 2019

Bent u al op de hoogte van de Wet Vergoeding Affectieschade? Wij geven toelichting op deze nieuwe wetgeving die invloed heeft op het bedrijfsleven, de verzekeringsbranche en specifiek op de aansprakelijkheid voor schade. 

Wat is de Wet Vergoeding Affectieschade?

De Wet vergoeding affectieschade is op 1 januari 2019 in werking getreden. Naasten van een slachtoffer van een ongeval, medische fout of misdrijf kunnen nu een vergoeding eisen van degene die aansprakelijk is voor het ongeluk. Het kan gaan om bijvoorbeeld een bedrijfsongeval. U kunt als werkgever aansprakelijk worden gesteld wanneer het ongeval veroorzaakt is door het ontbreken van veilige werkomstandigheden.

Het verschil met voorheen is dat de Wet vergoeding affectieschade nu ook het recht biedt op smartengeld voor de partner, ouders, kinderen en de personen met wie het slachtoffer aantoonbaar een nauwe zorgrelatie had.

Wanneer er sprake is van schade waar een ander verantwoordelijk voor is, kan de benadeelde zijn schade verhalen op degene die aansprakelijk is voor het ontstaan van de schade, dan wel op de verzekeraar van de veroorzaker. Het kan dan gaan om de vergoeding van schade aan zaken, medische kosten, inkomstenderving en smartengeld. Onder smartengeld wordt verstaan, een geldelijke vergoeding voor geleden pijn en/of gederfde levensvreugde. Smartengeld komt dus alleen aan de orde als er sprake is van ernstig letsel.

De zeer hoge bedragen die in de Verenigde Staten worden toegekend, halen ook bij ons vaak het nieuws. Echter in Nederland loopt het wat dat betreft nog niet zo’n vaart en zijn de toegekende bedragen relatief beperkt gebleven.

Nieuwe claimanten 

Al jarenlang is door partijen gevraagd om erkenning van het feit, dat ook anderen dan de benadeelde zelf, immateriële schade kunnen leiden; dit wordt affectieschade genoemd. Met deze nieuwe Wet Vergoeding Affectieschade is daar nu gehoor aan gegeven. De wetgever heeft hierbij enerzijds gekozen voor een afgebakende groep personen en anderzijds voor vastgestelde bedragen. Dit om discussies zo veel mogelijk te voorkomen en de afwikkeling van affectieschade zo eenvoudig mogelijk te houden.