AVG en de zieke werknemer

AVG en de zieke werknemer
Publicatiedatum: 6 mei 2018

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Wij merken op dat het voor veel werkgevers niet duidelijk is wat de huidige privacyregels zijn rondom een zieke werknemer. In dit artikel vindt u een verkorte weergave van de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens voor de verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van zieke werknemers. Deze beleidsregels geven een goede richtlijn wat u als werkgever nog wel mag weten.

De ziekmelding

U mag na een ziekmelding van uw werknemer de volgende gegevens over zijn gezondheid vragen en registreren: het telefoonnummer en (verpleeg)adres; de vermoedelijke duur van het verzuim; de lopende afspraken en werkzaamheden; of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval; of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (maar niet onder welke vangnetbepaling); of er sprake is van een verkeersongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is (regresmogelijkheid).

Wel registreren met toestemming van de werknemer?

Gelet op de gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer kan een werknemer zich genoodzaakt voelen toestemming tot registratie te verlenen. Hierdoor is er geen sprake van een ‘vrije’ wilsuiting. Ter bescherming van de werknemer mag u als werkgever in principe geen andere gegevens over de gezondheid verwerken dan de hierboven genoemde gegevens.

U mag de vrijwillig verstrekte gegevens van uw werknemer over zijn ziekte wel registreren als uw werknemer een ziekte heeft waarbij het noodzakelijk kan zijn dat directe collega’s in geval van nood weten hoe te handelen. Denk hierbij aan epilepsie of suikerziekte.

Vermoedelijke duur van het verzuim biedt houvast

Wij vinden de vraag over de vermoedelijke duur van het verzuim belangrijk. Deze vraag geeft u enigszins houvast wat u kunt verwachten. Kan de zieke werknemer geen antwoord geven op deze vraag? Dan is het aan de bedrijfsarts om de vraag te beantwoorden en u hierover te informeren. Voor de volledigheid: mag u als werkgever aan uw zieke werknemer vragen wat hij nog wel kan? Het antwoord is: nee. Door vast te leggen in welke mate een werknemer inzetbaar is, worden gegevens geregistreerd die iets zeggen over de gezondheid van de werknemer. Het drukt uit in welke mate de werknemer belastbaar of ziek is. Dat soort gezondheidsgegevens mogen alleen worden vastgelegd nadat daarover een bedrijfsarts of arbodienst is geraadpleegd.

Welke informatie mag de bedrijfsarts aan u doorgeven?

Uw bedrijfsarts of de arts van uw arbodienst mag bij de ziekteverzuimbegeleiding alleen die informatie verschaffen die u nodig heeft om een beslissing te nemen over loondoorbetaling, verzuimbegeleiding, re-integratie en of er nog lopende afspraken zijn waarmee iets moet gebeuren. De bedrijfsarts/arbodienst mag de volgende gegevens over de gezondheid van een zieke werknemer verstrekken: welke werkzaamheden de werknemer wel of niet meer kan doen (het gaat hier om functionele beperkingen, restmogelijkheden en implicaties voor het soort werk dat de werknemer nog kan doen); de mate waarin de werknemer arbeidsongeschikt is (gebaseerd op functionele beperkingen, restmogelijkheden en implicaties voor het soort werk dat de werknemer nog kan doen); de verwachte duur van het verzuim; eventuele adviezen over aanpassingen, werkvoorzieningen of interventies die u voor de re-integratie moet treffen.

Mag de bedrijfsarts ook informatie over de gezondheid van de zieke werknemer aan u doorgeven? Het antwoord is: nee. Dit valt namelijk onder het medisch beroepsgeheim.

Bedrijfsartsen tekort: maak goede afspraken

Er is sprake van een dreigend tekort aan bedrijfsartsen. Dit lijkt onder andere te komen door een uitstroom door pensionering. Maar ook het beroep op bedrijfsartsen neemt mogelijk toe als steeds meer werkgevers strikter de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens gaan opvolgen. Wij raden u aan om goede afspraken te maken met uw bedrijfsarts en arbodienst.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met uw adviseur Zorg & Verzuim via ons algemene telefoonnummer 073-6924657.