Betaald ouderschapsverlof en pensioenopbouw

Betaald ouderschapsverlof en pensioenopbouw
Publicatiedatum: 8 augustus 2022

Op 2 augustus 2022 is de Wet betaald ouderschapsverlof ingegaan. Ouders met een arbeidsovereenkomst kunnen vanaf 2 augustus 2022 betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van het UWV krijgen. Er is hier sprake van een wettelijk recht dat boven eventuele cao-afspraken staat. Iedere werknemer heeft dus recht op betaald ouderschapsverlof. Werknemers krijgen hierdoor de mogelijkheid extra tijd te nemen om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie.

Welke regelingen zijn er voor werknemers om tijdelijk minder te werken?

Onbetaald ouderschapsverlof
Na de geboorte van een kind kon uw werknemer al kiezen voor onbetaald ouderschapsverlof. Op dit moment kan een werknemer al 26 weken ouderschapsverlof per kind opnemen in de eerste acht levensjaren.

Geboorteverlof
Sinds 1 januari 2019 krijgen partners eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. De werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door.

Sinds juli 2020 kunnen werknemers waarvan de partner is bevallen maximaal vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Tijdens het verlof krijgt de partner geen salaris, maar een uitkering van het UWV. De uitkering bedraagt 70% van het dagloon (met een maximum van 70% van het maximum dagloon) doorbetaald. De uitkering van het UWV loopt via de werkgever. Dit aanvullende geboorteverlof is geregeld in de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG).

Betaald ouderschapsverlof
Vanaf 2 augustus is de Wet betaald ouderschapsverlof ingegaan. Deze wet geeft ouders recht op nog negen weken extra betaald ouderschapsverlof. Tijdens deze weken krijgen de ouders eveneens 70% van het dagloon (met een maximum van 70% van het maximum dagloon) doorbetaald. De uitkering loopt net als het aanvullend geboorteverlof via de werkgever.

Het is aan de werkgever, rekening houdend met eventuele cao-bepalingen, om te bepalen of er een extra aanvulling plaatsvindt boven de 70%.

Wat zijn de gevolgen voor de pensioenopbouw?

In de Wet betaald ouderschapsverlof zijn geen pensioenafspraken opgenomen. Voor werkgevers waar een cao van toepassing is, kan in de cao worden bepaald wat de gevolgen zijn voor de pensioenopbouw tijdens de verlofperiode. Het kan zijn dat er in een cao al uitgebreide afspraken over ouderschapsverlof zijn gemaakt. In dat geval kunnen er tussentijds nieuwe aanvullende afspraken tussen cao-partijen worden gemaakt om de nieuwe regeling helder te krijgen.

Werkgevers die niet gebonden zijn aan een cao moeten zelf het pensioenbeleid vaststellen, eventueel in overleg met de ondernemingsraad.

Pensioenreglement
Ten aanzien van het pensioen geldt dat de afspraken over wel of geen pensioenopbouw tijdens het verlof zijn vastgelegd in het pensioenreglement, in de pensioenovereenkomst of “in onderling overleg” tot stand zijn gekomen en dan wel/niet zijn opgenomen in de arbeidsvoorwaarden/personeelshandboek.

  • Welke rechten hebben werknemers bij (onbetaald) verlof? 
  • Is er pensioenopbouw? 
  • En zo ja, over welk salaris?
  • En hoe wordt omgegaan met de werknemersbijdrage?

Vervolgens zal de werkgever moeten nadenken welke regeling wenselijk is en moet dit op de juiste wijze verwoord worden in de juridische pensioenstukken. Het is belangrijk om dit tijdig vast te leggen. Dit voorkomt discussies of teleurstellingen op het moment dat een werknemer één van bovenstaande verlof vormen aanvraagt.

Onze pensioenconsultants hebben ervaring in het vaststellen en aanpassen van pensioenregelingen. Graag helpen wij u bij het beoordelen van uw pensioenregeling aan bovenstaande wetgeving en de begeleiding bij eventuele aanpassingen die wenselijk zijn.

Dit artikel is geschreven met de actuele kennis en wetenschap. 

Lars Peters

Wilt u meer weten?
Lars Peters staat voor u klaar.

Met ruim 26 jaar ervaring ondersteun ik werkgevers en ondernemingsraden bij collectieve pensioenregelingen voor het personeel. Heldere communicatie en een pragmatische aanpak staan hierbij centraal. Ook ben ik lid van de Kring van Pensioenspecialisten en docent bij de VLC Academy.