Compensatie transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid

Compensatie transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid
Publicatiedatum: 25 juli 2018

Heeft u een werknemer die langdurig ziek was een transitievergoeding verstrekt na het ontslag? Dan hebben wij belangrijk nieuws: u heeft mogelijk recht op compensatie. De ingangsdatum van deze regeling wordt waarschijnlijk 1 april 2020.

Maximaal de kosten van de loondoorbetaling bij ziekte
Het doel is om niet meer te compenseren dan het bedrag aan loondoorbetaling bij ziekte in de voorafgaande eerste twee ziektejaren.

Geen compensatie voor extra opbouw door ‘slapend’ dienstverband
Het is de bedoeling om niet meer te compenseren dan de hoogte van de transitievergoeding waar een werknemer recht op zou hebben op het moment dat de loondoorbetalingsperiode bij ziekte eindigt. Het blijkt dat sommige werkgevers na de loondoorbetalingsperiode niet tot ontslag overgaan om op deze manier de transitievergoeding te ontwijken. Dit wordt ook wel het ‘slapend’ in dienst houden van een werknemer genoemd. De werkgever blijft dan nog steeds verantwoordelijk om zich in te spannen de werknemer te re-integreren en passende arbeid aan te bieden.

Het deel van de transitievergoeding dat hoger is door het dienstverband 'slapend' voort te zetten, komt niet voor vergoeding in aanmerking. 

Compensatie transitie- en inzetbaarheidskosten
Werkgevers kunnen ook gecompenseerd worden voor de transitie- en inzetbaarheidskosten die in mindering zijn gebracht op de transitievergoeding.

Geen onderscheid naar aard arbeidsovereenkomst of wijze van beëindiging
De compenstatie is bedoeld voor:
- De arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd die na het opzegverbod bij ziekte wordt opgezegd of ontbonden;
- De tijdelijke arbeidsovereenkomst die van rechtswege eindigt.
- Beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden.

Voorwaarde is wel dat er sprake is van ziekte en het verschuldigd zijn van een transitievergoeding.

Aan te leveren informatie
Het UWV gaat een aanvraagformulier opstellen waaruit de aan te leveren informatie blijkt. U kunt hierbij denken aan:
- De arbeidsovereenkomst;
- De beschikking van het UWV voor de opzegging wegens langdurige arbeidsongeschiktheid of de besschikking van de kantonrechter;
- Eventueel de verklaring van de bedrijfsarts, als het UWV niet zelf de langdurige arbeidsongeschiktheid kan verifiëren;
- Informatie over de loondoorbetaling bij ziekte;
- De berekening van de hoogte van de transitievergoeding en een bewijs van betaling.

Kosten
De compensatie kan plaatsvinden vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Als gevolg hiervan kan de Awf-premie in het eerste jaar worden verhoogd met ongeveer 0,5%. De verwachting is dat daarna de structurele verhoging ongeveer 0,1% zal zijn.

Ingangsdatum
De wetswijziging gaat waarschijnlijk in op 1 april 2020, maar krijgt dan een terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Wij raden u aan alle transitievergoedingen bij langdurige arbeidsongeschiktheid vanaf 1 juli 2015 goed te administreren.

Contact
Voor meer informatie neemt u contact op met onze consultants Zorg & Verzuim via telefoonnummer 070 – 302 22 22. U kunt ook mailen naar zorgenverzuim@vlc-partners.nl