Eigenrisicodragerschap: Aandachtspunten voor uw keuze

Eigenrisicodragerschap: Aandachtspunten voor uw keuze

Het is bijna 1 oktober en dat is een belangrijke datum op de hrm kalender. Voor deze datum moeten bedrijven de keuze maken of zij eigenrisicodrager (ERD) worden of blijven of dit onder brengen bij het UWV. VLC & Partners zet een aantal aandachtspunten op een rij bij het maken van deze keuze.

De eerste, en belangrijkste, stap bij Eigenrisicodragerschap is het inzichtelijk maken van alle lopende dossiers. Niet alleen is het belangrijk om te weten welke dossiers er aan de jou als werkgever worden toegerekend. Ook is het goed te bepalen wat elk dossier apart aan kosten betekent en hoeveel dat per jaar is. Zet de dossiers dan ook in een tijdslijn, met de (verwachte) uitkeringsbedragen per jaar. Daarmee wordt de thematiek inzichtelijk, maar ook het moment van een slimme keuze.


Wist u dat:

 • U bij de Belastingdienst een verzoek kunt indienen om instroomlijsten te krijgen. U krijgt deze gemiddeld genomen binnen een maand.
 • Deze overzichten per jaar worden opgesteld, en als u deze op een rij zet u het overzicht heeft per WGA-instromer.
 • U dan ook meteen kunt zien hoeveel de betrokken werknemer uw organisatie gekost heeft. Want een premiepercentage zegt niet zoveel; het gaat uiteindelijk om de euro’s.

De eerste stap is dus alle lopende dossiers inzichtelijk maken, inclusief kosten per jaar per dossier. Onze ervaring leert dat er hierbij altijd dossiers komen bovendrijven die bijzonder zijn. Zoals een arbeidsongeschiktheidspercentage wat al enkele jaren op WGA-80-100% staat. Of bijvoorbeeld een onlogisch uitkeringsbedrag vanwege verrekening van inkomen. Navraag leert dat bijna al deze dossiers uit het oog zijn verloren, bijvoorbeeld doordat de werknemer al jaren uit dienst is. Of onbekend voor de nieuwe HR-medewerker. Actie is gewenst, want opschonen is stap twee. Doe dit bijvoorbeeld door een herbeoordeling aan te vragen of hernieuwd contact te leggen met de uitkeringsgerechtigde.


Wist u dat:

 • U van ieder WGA-dossier de oorspronkelijke stukken heeft ontvangen of zou moeten ontvangen? Met daarin de WIA-berekening en (in veel gevallen) het arbeidsdeskundig rapport. Hierin staat veel nuttige informatie.
 • U ook op de hoogte wordt gehouden van mutaties? Dit geeft een beeld van het verloop van re-integratie; ook al is iemand uit dienst. En dat het juist als er geen mutaties zijn, dit vaak al zeer veelzeggend is.
 • U, ook al bent u geen WGA-eigen risicodrager, toch financieel belanghebbend bent? En daarom ook mag verzoeken om een herbeoordeling op te starten.

Is alles op orde? Zijn alles dossiers inzichtelijk en de afwijkende dossiers opgepakt? Dan is het tijd om een WIA-beleid op te zetten. Vaak zien wij dat bedrijven wel een verzuimbeleid hebben, maar voor de jaren na de eerste 104 weken is niets geregeld. Wilt u als werkgever grip blijven houden op de instroom in de WIA en wilt u actief aan de slag met re-integreren? Welke aanpak is dan het meest voor de hand liggend en hoe is dit het beste uit te voeren? UWV is immers re-integratieverantwoordelijk. Maar u draait op voor de kosten. Laat u hier goed over adviseren.


Wist u dat:

 • Bij herplaatsing van de WGA-werknemer er in sommige gevallen recht is op een gedeeltelijke transitievergoeding? Hierbij is er onderscheid in terugval in arbeidstijd en in arbeidsbeloning.
 • Verzekeraars, maar ook pensioenfondsen, belang hebben bij een zo laag mogelijke WGA-instroom? Hierdoor zijn zij in veel gevallen bereid mee te denken of mee te betalen aan re-integratietrajecten. Dit geldt echt niet alleen bij ERD WGA, maar juist  ook voor WGA-hiaat of WIA-excedent.
 • Veel werkgevers denken dat ze geen invloed kunnen uitoefenen op de WGA-re-integratie, omdat ze verzekerd zijn bij UWV. Maar dit klopt niet; ook dan is er invloed mogelijk.

Heeft u een WIA-beleid opgesteld? Dan is het tijd voor de puntjes op de i. Als de keuze voor het eigenrisicodragerschap gemaakt is, dan is de werkgever daarmee bijvoorbeeld ook ZBO (zelfstandig bestuursorgaan). Dit betekent dat op het moment dat de werknemer onvoldoende meewerkt aan zijn of haar re-integratie, u als werkgever bevoegd bent een maatregel op te leggen in de vorm van een sanctie op de WGA-uitkering.


Wist u dat:

 • Een werkgever die eigenrisicodrager is voor de WGA wel als ZBO gezien wordt, en een eigenrisicodrager voor de Ziektewet niet?
 • U als ZBO dezelfde taken heeft als het UWV rondom bezwaar en beroep. Als u een maatregel oplegt aan een werknemer in de WGA, vooraf duidelijk moet zijn hoe de werknemer in bezwaar kan gaan?
 • Dit veel gedoe lijkt en het daarom niet veel gedaan wordt. Maar dat daarmee aan een grote prikkel uit de WIA-wetgeving geen invulling wordt gegeven?

Heeft u vragen over uw specifieke situatie? Neem dan contact op met uw adviseur bij VLC & Partners.