Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer | uw rol als werkgever

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer | uw rol als werkgever
Publicatiedatum: 21 februari 2022

Ongewenste omgangsvormen komen vaker voor dan je denkt, ook in je werkomgeving. Het kan gaan om pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en geweld. Het komt voor tussen collega’s en leidinggevenden, maar ook in relatie tot klanten of patiënten. Wat is hier uw rol als werkgever? In hoeverre bent u aansprakelijk? Kortom: is het beleid om ongewenste omgangsvormen op de werkvloer aan te pakken in uw organisatie op orde? Een aantal veel gestelde vragen en antwoorden op een rij.

Wetgeving

Wat is seksuele intimidatie?
Artikel 1a van de Algemene wet gelijke behandeling luidt:
“Enige vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder zo wanneer een bedreigende, vijandige, begeleidende, vernederende of kwetsen situatie wordt gecreëerd”

Het kan hierbij gaan om verbaal gedrag maar ook non-verbaal gedrag, zoals gebaren of gezichtsuitdrukkingen, of fysiek gedrag met ongewenste aanrakingen. 

Wat staat er in de wet over de rol van de werkgever?
Iedere werkgever moet als “Goed Werkgever” optreden en moet zorgen voor veilige werkomstandigheden. Volgens art 7:658 BW is de werkgever verplicht zorg te dragen voor een veilige werkruimte. Ook de Arbowet verplicht werkgevers een goed beleid te voeren rondom  arbeidsomstandigheden, waaronder ook het voorkomen van psychosociale belasting door seksuele intimidatie. Om dit goed te doen, moet u als werkgever de risico’s op seksuele intimidatie in kaart brengen in een Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). 

Wat kan ik als werkgever doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen? 

• Gedragscode

Het opstellen van een gedragscode kan helpen om een veilige werkomgeving te creëren. Door een gedragscode op te stellen en te gebruiken, draagt u uit dat u ongewenst gedrag op de werkvloer serieus neemt en niet tolereert. Ook zorgt het voor duidelijke communicatie over wat u verstaat onder (on)gewenst gedrag. Medewerkers weten daardoor beter wat er van hen wordt verwacht en het geeft houvast om collega’s aan te spreken.

• Vertrouwenspersoon

Stel een (externe) vertrouwenspersoon aan en maak de toegang daartoe zo laagdrempelig mogelijk, bijvoorbeeld door de vertrouwenspersoon aan de werknemers voor te stellen.

Aansprakelijkheid

Ben ik als werkgever verzekerd voor de aansprakelijkheid in een situatie van ongewenst gedrag?
In de basis geeft de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) dekking voor de aansprakelijkheid van de werkgever voor schade aan zaken of personen. Uitgesloten blijft schade die opzettelijk is veroorzaakt, of schade als gevolg van een handelen of nalaten dat bewust in strijd is met Arbowetgeving. Voor personenschade van werknemers geldt vaak een hoog eigen risico. Als u als werkgever een claim ontvangt dan moet u zich verweren. De verweerkosten bij een gedekte claim zijn onderdeel van de verzekering.


In mijn organisatie is er sprake van een hulpverlener-patiënt relatie, waar moet ik op letten?
In veel aansprakelijkheidsverzekeringen voor medici en zorginstellingen is een uitsluiting opgenomen waarbij aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit seksuele of seksueel getinte gedragingen van welke aard ook van de dekking is uitgesloten. Wel gedekt is de aansprakelijkheid van de instelling, als de instelling zelf geen verwijt treft. Voor de dekking op de verzekering is het dus belangrijk dat u als instelling een strikte gedragscode of protocol hanteert.

Gijs Janszen

Wilt u meer weten?
Gijs Janszen staat voor u klaar.