Heeft u een vertrouwenspersoon aangesteld in uw onderneming?

Heeft u een vertrouwenspersoon aangesteld in uw onderneming?

Als u werknemers in dienst heeft, heeft u te maken met verplichtingen vanuit de Arbowet. Werkgevers, klein of groot, zijn namelijk vanuit de Arbowet wettelijk verplicht een veilige werkomgeving te bieden aan werknemers. Zo moet u aandacht schenken aan psychosociale arbeidsbelasting.

Voor u als mkb-ondernemer is dit niet een van uw kernactiviteiten en krijgt dit vaak niet de aandacht. Begrijpelijk, toch is het van belang om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. U wilt tenslotte een goede werkgever zijn voor uw medewerkers. Maar ook wilt u eventuele claims of juridische problemen voorkomen.

In dit artikel leest u zes veelgestelde vragen over de vertrouwenspersoon.

Hoe kunt u invulling geven aan de Arbowet?

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon binnen uw organisatie is een mogelijkheid om invulling te geven aan de verplichting uit de Arbowet. Een vertrouwenspersoon heeft een specifiek rol en taak binnen uw organisatie.

Is een vertrouwenspersoon verplicht?

Vanaf 2021 is élke onderneming wettelijk verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Ongeacht bedrijfsomvang. De Inspectie SZW rekent en controleert daar ook op.

Wat is een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals:

 • Agressie en geweld
 • Seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
 • Pesten
 • Discriminatie

Hoe organiseert u de rol vertrouwenspersoon?

U kunt hier op verschillende manieren invulling aan geven.

U kunt intern een of meer medewerkers aanstellen als vertrouwenspersoon. Iemand die het bedrijf en de werknemers goed kent en van nature al het aanspreekpunt is bij vragen en problemen. Het is verstandig om minimaal twee medewerkers aan te stellen omdat bij een conflict tussen medewerkers beiden recht hebben op een vertrouwenspersoon. Het voordeel van interne vertrouwenspersonen is dat zij de bedrijfscultuur goed kennen. Het is wel belangrijk te beseffen dat het om moeilijke, precaire kwesties kan gaan. Het kan zomaar zo zijn dat de vertrouwenspersoon na een melding een werkvergadering heeft met de vermeende dader. Het is dan ook verstandig om interne vertrouwenspersonen d.m.v. training voor te bereiden op hun rol. 

Als kleine of middelgrote organisatie is het vaak complex en kostenintensief om twee of meer medewerkers als vertrouwenspersoon aan te stellen. In dat geval kan ook een externe vertrouwenspersoon worden ingehuurd, bijvoorbeeld via uw arbodienst. Een externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en objectief en heeft geen binding met het bedrijf. Bovendien is het vaak een expert, met veel kennis en ervaring.

Wat zijn de taken van een vertrouwenspersoon?

De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:

 • Het verzorgen van eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben.
 • Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
 • Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures.
 • Het desgewenst begeleiden, als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van een onderneming.
 • Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.
 • Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
 • Het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
 • Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.

Wat is rol van de vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon staat achter de persoon die als eerste naar hem of haar toekomt met een melding over ongewenste omgangsvormen. De vertrouwenspersoon neemt vervolgens het verhaal van deze melder ‘voor waar aan’. Soms voelt echter ook de aangeklaagde zich slachtoffer (bijvoorbeeld van pesten door laster). Een vertrouwenspersoon doet dan niet aan waarheidsvinding en kan niet tegelijkertijd achter klager als aangeklaagde staan. Ook de aangeklaagde heeft dan recht op een vertrouwenspersoon.

Wilt u hier mee over weten?

Neem dan contact op met Arjen Karelse: Arjen.Karelse@vlc-partners.nl.