Hoog verzuim: tijd voor een recessie!

Hoog verzuim: tijd voor een recessie!

Een grote werkgever gaf ons onlangs aan “iedereen die kan lopen” aan te nemen. Een interessante uitspraak! Het is een mooi voorbeeld van de positieve ontwikkeling op het gebied van de werkgelegenheid in Nederland. Van een krapte aan banen, is er nu sprake van een krapte aan (goede) werknemers. Mocht u dus de comfortabele positie hebben dat u een baan heeft, dan zit u goed. Uw werkgever zal u immers niet snel ontslaan, omdat hij moeilijk vervanging zal vinden.

Die comfortabele werknemers zijn echter wel een mogelijke last voor de werkgever. Want we zien het in de markt, we zien het in cijfers van het CBS en we horen het van zowel klanten, verzekeraars als van Arbodiensten: samen met de groeiende economie stijgt ook het verzuim. Het is een trend die we al decennia waarnemen. Als het goed gaat met de economie, krijgen mensen meer vertrouwen. Hierdoor durven ze zich eerder ziek te melden en blijven ze langer thuis. Als er een recessie is, zijn werknemers vaak bang hun baan te verliezen waardoor het verzuim weer afneemt. 

Minder keuze in personeel zorgt ook voor een stijgend verzuim

Door het beperkte aanbod in personeel is er minder keuze. Hierdoor voelen werkgevers zich soms gedwongen om iemand aan te nemen, tegen beter weten in. Een grote groep mensen is nu aan het werk die jaren aan de kant heeft gestaan en zoals in vakjargon vaak aangeduid een ‘vlekje’ hebben. Deze groep is kwetsbaar voor verzuim en heeft een hoger risico op arbeidsongeschiktheid.

Met name verhoging in het psychisch verzuim

Opvallend is de trend dat vooral het psychisch verzuim toeneemt. Steeds meer vrouwen treden toe op de arbeidsmarkt. Een positieve ontwikkeling. Hierdoor komt er steeds meer druk op (jonge) vrouwen te staan om hun baan te combineren met een gezin. Inmiddels zijn vrouwen van 25-35 dan ook de grootste risicogroep voor arbeidsongeschiktheid met name door burn-out klachten (bron: UWV-jaarverslag 2018). Burn-out klachten zijn echter ook bij andere werknemers de grootste stijger in verzuim. Dit is te wijten aan de toegenomen werkdruk die door de krapte de werknemers wordt opgelegd. Productiecapaciteit wordt opgeschroefd, werknemers moeten steeds meer kunnen en moeten ook steeds langer doorwerken. 

Als gevolg van het hoge verzuim gaan de financiële lasten omhoog

Een hoog verzuim kan ingrijpende gevolgen hebben voor uw bedrijf. Zo zijn er de directe kosten van de zieke werknemer, zoals loondoorbetaling. Maar ook de indirecte kosten wegen zwaar. Denk hierbij aan de kosten voor een vervanger of productieverlies. Tevens kan u te maken krijgen met hogere premies voor de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Hoezo hogere premie? Ik heb geen hoog verzuim!

Verzekeringspremies gaan omhoog en omlaag. Dat is verwarrend toch? De markt valt in twee delen uiteen.  Het verzuimrisico in de eerste twee jaar van ziekte en het WGA-risico dat hierop volgt. Het verzuim laat inmiddels een aantal jaren een stijgende trend zien. Een aantal verzekeraars heeft al ingegrepen met forse premie aanpassingen de afgelopen jaren. Desondanks laten veel verzekeraars verliezen zien in de totale verzuimportefeuille. Deze combinatie met een stijgend verzuim kan eind 2019 maar één ding betekenen: de premie voor verzuimverzekeringen gaat omhoog!

Voor de WGA-eigenrisicodragers is er een tegenovergestelde trend waar te nemen. De instroom die was voorzien valt lager uit over de afgelopen jaren, daardoor zien verzekeraars deze markt optimistisch in. Medio 2019 zien we over de hele breedte iets lagere premies voor WGA-eigenrisicodragers. De toekomst is echter minder rooskleurig, met de kennis van stijgend verzuim en stijgende risico’s op arbeidsongeschiktheid zullen ook deze premies op termijn omhooggaan. 

Wat gaan we samen aan het hogere verzuim doen?

Bent u een werkgever met hoog verzuim? Er is op meerdere onderdelen winst te behalen. Zo zijn er mogelijkheden voor loonkostenvoordeel. U kunt subsidies aanvragen bij het aannemen van werknemers met een ‘vlekje’. Zo begint verzuimpreventie al bij het aannemen van nieuwe medewerkers en zijn er voor ieder bedrijf interessante manieren om vitaliteit te bevorderen. Ook kan het helpen de arbodienst en de verzekeringen eens tegen het licht te houden. Wij gaan graag samen met u aan de slag om het verzuim te verlagen.

Krijgt u te maken met een flinke premieverhoging? U kunt samen met ons bekijken wat de markt doet en wat de beste oplossing is. Heeft u helemaal geen hoog verzuim? Wilt u ons dan bellen? Wij horen graag uw tips en tricks!

Daniel Rijnbeek, consultant Zorg & Verzuim, 06-50692603