Prinsjesdag: wat betekenen de plannen voor werkgevers?

Prinsjesdag: wat betekenen de plannen voor werkgevers?

De Koning sprak in de troonrede uit dat Nederland een goed land om in te leven is en blijft. Veel belangrijke uitdagingen, denk aan klimaatverandering, hervorming van de arbeidsmarkt, personeelstekorten in zorg en onderwijs, zijn overgelaten aan het volgende kabinet. Toch zijn er enkele interessante voorstellen gedaan die het benoemen waard zijn.

Voorstellen met impact voor werkgevers en werknemers

Vergoeding van thuiswerkkosten vrij van loonheffingen

Thuiswerken is tijdens de coronacrisis gemeengoed geworden. Veel werkgevers hebben aangegeven dat zij hun medewerkers tegemoet willen komen in de extra kosten die werknemers maken door het thuiswerken. Het kabinet wil daarom een gerichte vrijstelling van maximaal €2,- per dag in de werkkostenregeling (WKR) invoeren. Belangrijke voorwaarde is wel dat er voor dezelfde werkdag niet tegelijkertijd de vrijstelling voor een thuiswerkkostenvergoeding en de vrijstelling voor reiskostenvergoeding woon-werkverkeer kan gelden. Er kan dus maar één van de twee vrijstellingen gelden, ook als werknemer op een dag deels thuis en deels op kantoor werkt. 

Verhoging vrije ruimte WKR 2020 en 2021

De vrije ruimte is onder andere bedoeld voor onbelaste vergoedingen aan werknemers. Over het totaal van de vergoedingen binnen de vrije ruimte betaald de werkgever geen loonheffing. Voor het gedeelte van vergoedingen boven de vrije ruimte betaald de werkgever 80%. In 2020 en 2021 is de vrije ruimte opgehoogd van 1,7% van €400.000,- naar 3% van €400.000,-. Vanaf 2022 geldt de 1,7% weer. Werkgevers moeten dus rekening houden met een beperking van de vrije ruimte in 2022. 

Stimulans arbeidsmarktpositie (STAP)

Het vorig jaar aangekondigde STAP-budget zal naar verwachting van start gaan op 1 maar 2022. Het STAP-budget zal de fiscale aftrek scholingsuitgaven vervangen. Daarnaast geeft het de mogelijkheid om scholing in te zetten voor de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Het is voor werkgevers zeer aantrekkelijk om werknemers op deze regeling te wijzen en hen te stimuleren zich bij of om te scholen. Zo blijven medewerkers langer en beter inzetbaar. 

Wet banenafspraak voor mensen met een arbeidsbeperking

In de wet banenafspraak voor mensen met een arbeidsbeperking is opgenomen dat er 125.000 banen bij reguliere werkgevers voor mensen met een arbeidsbeperking bij zouden moeten komen. Werkgevers stelden zich garant voor 100.000 extra banen (te bereiken eind 2025), overheidswerkgevers op hun beurt voor 25.000 extra banen (te bereiken eind 2023). Deze doelstelling vanuit de banenafspraak wordt, mede door de coronacrisis, niet door alle sectoren gehaald. Daarom heeft het kabinet €36 miljoen vrijgemaakt ter aanmoediging van de banenafspraak. Daarnaast is besloten om de quotumheffing, de boete voor het niet halen van de doelstelling, niet uit te voeren voor 1 januari 2024. 

 

Voorstellen met impact voor werknemers

Belasting 2022

De belasting over het pensioen gaat een beetje omlaag. Voor een verzamelinkomen tot € 35.129, geldt in 2022 het belastingtarief van 19,17%. Dit was 19,20%. Voor inkomen boven dit bedrag geldt een tarief van 37,07%. Dit was 37,10%.

De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet daalt in 2022 met 0,30%. Dat geldt zowel voor de werkgeversbijdrage als voor de bijdrage die o.a. uitkeringsgerechtigden verschuldigd zijn over hun pensioen-, stamrecht- en lijfrente-uitkeringen.

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd voor de aankomende periode is:

Jaartal AOW-leeftijd

2022 66 jaar + 7 maanden

2023 66 jaar + 10 maanden

2024 67 jaar

2025 67 jaar

2026 67 jaar

Koppeling levensverwachting

Als de gemiddelde leeftijdsverwachting stijgt met 1 jaar, dan stijgt de AOW-leeftijd met 8 maanden. Eind 2020 bleek de levensverwachting minder toe te nemen dan verwacht. Daarom blijft de AOW-leeftijd ook in 2026 op 67 jaar. Eind 2021 wordt de AOW-leeftijd voor het jaar 2027 vastgesteld.

Toekomst Pensioenen

Het nieuwe pensioenstelsel gaat in op 01-01-2023 in plaats van op 01-01-2022. De minister verwacht het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen begin 2022 naar de 2e Kamer te sturen. Hierbij zal alleen nog sprake zijn van een nieuwe premieregeling. Bij de premieregeling zal de inleg en de opbouw meer geïndividualiseerd worden. In de nieuwe premieregeling kan eerder worden verhoogd als de financiële resultaten goed zijn en kan de pensioenuitkering worden verlaagd als de financiële resultaten slecht zijn. Tevens zullen het partnerpensioen en het wezenpensioen wijzigen.

De Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 gaat in vanaf 01-07-2022.

Ex-partners krijgen standaard te maken met conversie bij de verdeling van het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Daarnaast wordt alleen gekeken naar de periode tijdens het huwelijk voor het bijzonder nabestaandenpensioen.

 

Uitbreiding waardeoverdracht klein pensioen

Een klein pensioen is een pensioen met een jaarlijkse uitkering tussen de € 2,- en € 503,24 in 2021. Dit geldt voor zowel het reguliere pensioen als voor nettopensioen en nettolijfrente.

Het wetsvoorstel Wetswijziging Wet waardeoverdracht klein pensioen breidt het recht op waardeoverdracht uit voor pensioenuitvoerders. Daarmee kunnen alle kleine pensioenen automatisch overgedragen worden door pensioenuitvoerders. Nu is dat nog beperkt tot ouderdomspensioenen waaraan een werknemer niet meer actief deelneemt. Het doel is dat de wet ingaat op 01-01-2022.

Het recht op waardeoverdracht geldt straks voor alle kleine pensioenen (pensioen, netto pensioen en lijfrenten). Pensioenuitvoerders krijgen meer mogelijkheden om pensioenen af te kopen die niet kunnen worden overgedragen. De deelnemer moet hierbij wel akkoord gaan met de afkoop. Voor het recht op afkoop maakt het dan niet meer uit wanneer het kleine pensioen is ontstaan.

Nominale zorgpremie

De gemiddelde jaarlijkse nominale zorgpremie stijgt van € 1.478,- naar € 1.509,-. Dit is € 125,75 per maand. De zorgtoeslag stijgt mee. 

Eigen risico zorg blijft gelijk

Het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering blijft in 2022 vaststaan op € 385,-.  Dit bedrag is vrijwillig te verhogen tot €885,-

Wijzigingen in het basispakket van de zorgverzekering

Er zijn veel mensen die na COVID-19 nog klachten overhouden, zoals vermoeidheid of benauwdheid. Dit heet ook wel ‘Long COVID’. Patiënten met Long COVID hadden in 2021 recht op extra dekkingen uit het basispakket. In 2022 wordt deze regeling verlengd, maar voorlopig alleen tot augustus. Lees meer over het nieuwe basispakket op website van de Rijksoverheid.

Doorbetaling negen weken ouderschapsverlof 

Vanaf 2 augustus 2022 krijgen ouders de eerste negen weken ouderschapsverlof doorbetaald. Ouders krijgen dan van het UWV een uitkering van 50% van hun dagloon. Verdient de ouder meer dan het maximum dagloon? Dan krijgt de ouder maximaal 50% van het maximum dagloon doorbetaald. Voorwaarde voor deze regeling is dat de ouder het ouderschapsverlof opneemt in het eerste levensjaar van het kind. Het kabinet heeft de regel dat het verlof alleen in het eerste levensjaar van het kind wordt doorbetaald bewust opgenomen. Vooral in het eerste levensjaar is het namelijk belangrijk dat ouders meer tijd krijgen om te wennen aan de nieuwe situatie. Bovendien kunnen ouders dan een goed besluit nemen over de verdeling van hun werk en de zorg van het kind.

Wilt u meer weten over de veranderingen op het gebied van zorg, inkomen en pensioen, neem dan contact op met uw adviseur