Stand van zaken met betrekking tot uitwerking van het pensioenakkoord

Stand van zaken met betrekking tot uitwerking van het pensioenakkoord

In februari 2020 is een stuurgroep, bestaande uit het kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties, gestart met het opstellen van een nieuw pensioencontract. Uit doorberekening bleek namelijk dat het eerder opgestelde pensioencontract, dat onderdeel uitmaakte van het pensioenakkoord 2019, slechter presteert dan verwacht. Daarom is in februari besloten om een nieuw pensioencontract te verkennen zonder rekenrente en aanspraken.

Op woensdag 27 mei ontvingen wij het bericht dat er nog geen overeenstemming is bereikt en de stuurgroep meer tijd nodig heeft om een aantal belangrijke onderwerpen uit te werken. Hoeveel tijd is nog de vraag, maar via verschillende bronnen kunnen wij toch een tipje van de sluier geven over de huidige stand van zaken en wat u kunt verwachten.

Pensioenen voor alle generaties zullen hoger uitkomen

De te verwachtte pensioenen zullen voor generaties hoger uitkomen. Dit is onder andere bevestigd door Tuur Elzinga in de Telegraaf, onderhandelaar namens de FNV. Dit zou worden bereikt door in het nieuwe pensioencontract uit te gaan van risicodeling tussen generaties. Ook als het gaat om de verdeling van over- en onderrendementen en het invaren van de reeds opgebouwde aanspraken.

Randvoorwaarde is wel dat de overheid de fiscaliteit moet creëren. Gedacht wordt aan het verplicht invaren van de reeds opgebouwde aanspraken. De extra pensioenpremie en rendementen, die bij de start van het nieuwe pensioencontract hiermee worden binnengehaald, kunnen worden gebruikt om deelnemers te compenseren die vanwege de overgang fors achteruit zijn gegaan in hun pensioenopbouw.

Echter, de huidige toezegging van de overheid om voor 1 miljard euro aan extra premie per jaar in te leggen is volgens de vakbonden niet genoeg. Vakbonden kijken naar de werkgevers om deze rekening van ongeveer 60 miljard euro te betalen. Deze rekening is namelijk mede veroorzaakt door de pensioenfondsen zelf, die jarenlang geen kostendekkende premie hebben gevraagd voor de pensioenopbouw.

Met uitzondering van verzekerde regelingen

Een ander discussiepunt is dat de positieve uitkomsten waarschijnlijk niet zullen gelden voor de zogenaamde ‘verzekerde regelingen’. Dit zijn pensioenregelingen van werkgevers die niet vallen onder de verplichtingen van een pensioenfonds of daarvan zijn vrijgesteld.

De verzekerde regelingen kennen geen doorsneesystematiek, maar zijn gebaseerd op actuariële premies. Hierbij wordt op basis van de daadwerkelijke leeftijd van een deelnemer een premie berekend die nodig is voor zijn pensioenopbouw. Bij deze regelingen is geen sprake van risicodeling tussen generaties en kunnen de reeds opgebouwde aanspraken niet ingebouwd worden in het nieuwe pensioencontract.

Voor verzekerde regelingen zal daarom een andere uitkomst gelden, die onder andere is beschreven in de rapporten van Adfiz en het CPB. Generaties tussen 40 en 50 jaar worden het hardst geraakt. Indien vanuit het bestaande pensioenbudget geen compensatie wordt gefinancierd, dan zal bijna iedere deelnemer erop achteruitgaan.

Onze kijk op de situatie

De afgelopen jaren heeft een ware evolutie plaats gevonden bij de verzekerde regelingen. Dit heeft geleid tot een zeer geavanceerde Lifecyclesystematiek met lage kosten en veel keuzevrijheid, inclusief collectieve risicodeling voor het overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico. Wij vragen ons af of deze ontwikkeling wordt meegenomen in het nieuwe pensioencontract.

VLC & Partners is bovendien van mening dat, naast het verzoek van de vakbonden om een verruiming van de fiscaliteit, vanuit de werkgevers een verzoek zou moeten zijn om de huidige fiscale regels omtrent pensioen te handhaven voor verzekerde regelingen. Het kan niet zo zijn dat door de huidige problemen bij de pensioenfondsen de deelnemers en werkgevers van verzekerde regelingen het kind van de rekening gaan worden. En dat alleen om het pensioenfondsensysteem in stand te houden. Zeker als je beseft dat het hier gaat om ongeveer een miljoen mensen in ruim 50.000 verzekerde regelingen.

De komende weken wordt het spannend. Een aantal belangrijke punten moeten worden opgelost en het is allesbehalve zeker hoe het nieuwe pensioencontract eruit gaat zien. Wij willen werkgevers adviseren voorlopig nog even te wachten met het proactief wijzigen van hun pensioentoezegging.