Verkoopt u verzekeringen als bijproduct? Strengere diplomaplicht

Verkoopt u verzekeringen als bijproduct? Strengere diplomaplicht
Publicatiedatum: 27 februari 2018

Per 23 februari 2018 dienen EU-landen de richtlijn Europese Insurance Distribution Directive (IDD) om te zetten in nationaal recht. Door de richtlijn krijgt iedereen die verzekeringen aanbiedt te maken met de diplomaplicht uit de Wet financieel toezicht (Wft). Reisorganisaties, garagehouders of bijvoorbeeld vakantieparken zijn onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van de Wft. De vrijstelling geldt voor organisaties die alleen in verzekeringen bemiddelen ter aanvulling op de levering van een zaak of de verlening van een dienst. Verkoopt u verzekeringen als bijproduct? Dan kan de impact op uw organisatie groot zijn.

De Europese IDD en nationaal recht
De IDD stelt meerdere doelen:

– Bevorderen dat consumenten hetzelfde beschermingsniveau genieten bij de aanschaf van verzekeringsproducten.

– Creëren van gelijk speelveld voor alle partijen die betrokken zijn bij de verkoop van verzekeringen.

– Bevorderen van de interne markt voor financiële diensten, inclusief het harmoniseren van sancties bij overtredingen van de richtlijn.

Minister Hoekstra van Financiën heeft het wetsvoorstel ‘regeling implementatie richtlijn verzekeringsdistributie’ ingediend om nationaal te voldoen aan de Europese richtlijn. De minister heeft nog even de tijd: de Europese Commissie geeft aan dat de regels pas toegepast hoeven te worden per 1 oktober 2018.

Strengere diplomaplicht
Door de IDD en het wetsvoorstel is het bemiddelen in hagelschade-, paarden-, vee- of glasverzekeringen niet langer vrijgesteld van de Wft. De vrijstelling wil de minister wel onder bepaalde voorwaarden handhaven voor bedrijven die verzekeringen verkopen als bijproduct.

De gestelde voorwaarden voor de vrijstelling:

– De verzekering dient een aanvulling te zijn op de levering van een zaak of de verlening van een dienst door de desbetreffende bemiddelaar.

– De verzekering dient het risico te dekken van defect, verlies of beschadiging van de geleverde zaak of het niet-gebruik van de verleende dienst.

– De jaarpremie mag niet hoger zijn dan 600 euro pro rata per jaar.

– Indien de verzekering een aanvulling is op een dienst en de duur van de dienst gelijk is aan of minder is dan drie maanden, dan mag de premie per persoon niet hoger zijn dan 200 euro.

Verkoopt u verzekeringen als bijproduct en kunt u niet aan de voorwaarden voldoen? Dan geldt voor u de diplomaplicht uit de Wft. U heeft nog tot 1 oktober 2018 om uw organisatie hierop in te richten.

Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met uw risicomanager. U kunt ons ook bereiken via info@vlc-partners.nl