Voorkom onderverzekering als gevolg van inflatie

Voorkom onderverzekering als gevolg van inflatie

Indexatie herbouwwaarde en bedrijfsuitrusting/inventaris op uw brandverzekering 
Momenteel worden we in Nederland geconfronteerd met een zeer hoge inflatie. Redenen hiervoor zijn met name de stijgende energie- en brandstofprijzen en een tekort aan grondstoffen. Deze inflatie heeft ook invloed op uw verzekerde waarden als onderdeel van uw brandverzekering(en) en de hoogte van de uitkering in geval van schade.

Door de verzekerde waarden jaarlijks te indexeren voorkomt u dat u onderverzekerd raakt als gevolg van waardestijgingen. Men spreekt van onderverzekering als de waarde, waarvoor een object verzekerd is, lager is dan de werkelijke waarde van het verzekerde object. Het resultaat hiervan is dat er altijd minder schadevergoeding uitgekeerd wordt dan de werkelijk geleden schade.

Voorbeeld van onderverzekering: 
- Verzekerde som gebouw: € 2.500.000,-.
- Schade door verzekerd voorval: € 500.000,-.
- Feitelijke (actuele) herbouwwaarde: € 3.500.000,-.

De verzekeraar zal uitkeren: 2.500.000/3.500.000 x 500.000 = € 357.143. In dit voorbeeld wordt € 142.857 minder uitgekeerd dan de daadwerkelijke schade van € 500.000.

De meest volledige zekerheid wordt verkregen door periodiek de verzekerde waarden te laten taxeren door een geregistreerde taxateur conform artikel 7:960 van het Burgerlijk Wetboek, deze waarde vervolgens jaarlijks te indexeren én deze taxatie onderdeel uit te laten maken van de verzekering. De geldigheidsduur voor een dergelijke taxatie is 6 jaar.
 
Voor taxaties ouder dan drie jaar schatten wij, gezien de huidige inflatie ontwikkelingen, in dat de werkelijke herbouwkosten ten minste 10 procent hoger zijn dan hetgeen op dit moment verzekerd is. Daarnaast heeft u wellicht ook, bijvoorbeeld in het kader van verduurzaming, aanpassingen gedaan welke ook van invloed kunnen zijn op de herbouwwaarde. Het is daarom goed om te kijken of een tussentijdse aanpassing van deze waarden noodzakelijk is.
 
De indexatie van de herbouwwaarde is in de meeste gevallen automatisch geregeld in uw polis. Voor de bedrijfsuitrusting/inventaris is dit nog niet altijd het geval. 

Indexatie bedrijfsuitrusting/inventaris
Voor uw goederen en bedrijfsschade risico’s kan de oplopende inflatie in Nederland ook nadelige gevolgen hebben. Derhalve vragen wij u eveneens goed te kijken of de verzekerde sommen voor goederen en bedrijfsschade alsmede de uitkeringstermijn voor bedrijfsschade nog ‘up to date’ zijn. In de huidige tijd blijkt steeds vaker dat de herstelperiode bij totaalverlies in veel gevallen fors langer duurt dan de standaard gehanteerde 52 weken.

Hier geldt ook dat u het beste de verzekerde waarden kan laten taxeren door een geregistreerde taxateur deze waarde vervolgens jaarlijks te indexeren én deze taxatie onderdeel uit te laten maken van de verzekering. De geldigheidduur voor een dergelijke taxatie is 3 jaar. 

Gezien de potentiële economische impact van onderverzekering op bedrijfsuitrusting/inventaris adviseren we alle verzekerde sommen voor bedrijfsuitrusting/inventarissen welke niet geïndexeerd zijn of welke langer dan een half jaar geleden voor het laatst geïndexeerd zijn met het op dat moment geldende indexcijfer te verhogen. In de meeste gevallen doen wij dit voor u, maar houdt u ook zelf goed in de gaten dat dit gebeurt.

Deze indexering zal gelijke tred houden met het in Nederland heersende inflatiecijfer en hierdoor wordt voorkomen dat bij schade onderverzekering zal worden toegepast. Het precieze indexcijfer* is op dit moment nog niet bekend. 
*Bron: Lengkeek Expertises in combinatie met Bureau Documentatie Bouwwezen (BdB).

Vragen?
Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben of behoefte hebben aan nader advies, dan kunt u contact opnemen met uw accountmanager.

 

Neem contact op