Wat kan een deelnemer met zijn levensloopregeling doen?

Wat kan een deelnemer met zijn levensloopregeling doen?

Afgelopen Prinsjesdag zijn er een aantal onderwerpen besproken die belangrijk zijn voor zowel werkgevers als werknemers. Zo is er gesproken over een deels betaald ouderschapsverlof, verruiming gerichte vrijstelling scholingskosten en over de overgangsregeling levensloopregeling. Vooral over de levensloopregeling krijgen we vragen. Op Prinsjesdag is voorgesteld om de levensloopregeling definitief te beëindigen per 01-11-2021. Voor die tijd moet het saldo van de levenslooprekening besteed zijn. Maar wat kan de werknemer allemaal met dat saldo doen? 

Einde levensloopregeling

Op 01-01-2012 eindigde de fiscale faciliteit voor levensloopregelingen. Voor werknemers waarvan het levenslooptegoed op 31-12-2011 een waarde had van € 3.000,- of meer geldt een overgangsregeling. Op grond van het overgangsrecht moet een werkgever het saldo van de levenslooprekening één dag voordat de AOW-uitkering ingaat of direct voorafgaande aan de eerdere ingangsdatum van het pensioen tot het belastbaar loon van de werknemer tellen. In het voorstel is opgenomen dat dit uiterlijk per 01-11-2021 zal plaatsvinden (stond 01-01-2021).
 

Voorkom een heffing tegen het progressieve belastingtarief 

Als de deelnemer niets doet met het levenslooptegoed dan wordt dit tegoed uitgekeerd en voor de belasting opgeteld bij het inkomen over 2021 in box 1. Dit zal dan belast worden tegen het progressieve belastingtarief. Ook kan dit van invloed zijn op de hoogte van de te ontvangen toeslagen. Wat kan de deelnemer doen om deze (mogelijk hogere) belastingheffing en mogelijke verlaging van toeslagen te voorkomen:

  • Het toevoegen in de pensioenpolis. Aan de omzetting in pensioen wordt wel de voorwaarde gesteld dat er in het verleden minder pensioen werd opgebouwd dan fiscaal maximaal mogelijk was (inhaalruimte). Daarnaast geldt nog de extra voorwaarde dat in de pensioenregeling moet staan dat de deelnemer mag bijstorten.
  • De deelnemer neemt het saldo op ter financiering van verlof. De deelnemer neemt een sabbatical en ontvangt inkomen uit het saldo.
  • Mocht de deelnemer voor 01-11-2021 met pensioen gaan, dan kan de deelnemer het saldo ook aanwenden om de pensioendatum te vervroegen.
  • De deelnemer verdeelt de uitkering over 2020 en 2021. Hierdoor ontstaat mogelijk een vermindering van de progressieve belasting.

Afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden kan het ook interessant zijn om het saldo te gebruiken voor het aflossen van een eigenwoningschuld. Gevolg hiervan zijn lagere woonlasten. Door de aflossing vanuit het levenslooptegoed telt dit levenslooptegoed na 01-11-2021 ook niet mee als bezitting in box-3.

Communiceer met uw werknemers

Het is belangrijk dat u als werkgever met de deelnemers communiceert over de beëindiging van de levensloopregeling. Daarnaast kunt u de deelnemers helpen bij het maken van een financiële keuze, bijvoorbeeld door financieel advies of financiële planning te faciliteren.

VLC & Partners is niet alleen werkgeversadviseur maar heeft ook gecertificeerde adviseurs die zijn gespecialiseerd in werknemersadvies.