Wel of geen indexatie gedispenseerde pensioenregeling. That's the question!

Wel of geen indexatie gedispenseerde pensioenregeling. That's the question!
Publicatiedatum: 1 februari 2023

De huidige indexatiegolf bij pensioenfondsen kan grote gevolgen hebben voor werkgevers die een gedispenseerde pensioenregeling voeren, of deze in het verleden hebben gevoerd. Onder voorwaarden mag een werkgever ervoor kiezen de verplicht gestelde pensioenregeling niet onder te brengen bij het bedrijfstakpensioenfonds, maar bij een andere pensioenuitvoerder zoals een pensioenverzekeraar. We spreken dan van een gedispenseerde pensioenregeling. 

Gestegen marktrente

Door de gestegen marktrente zien we dat de dekkingsgraad van veel pensioenfondsen aanzienlijk hoger is dan een paar jaar geleden. Als gevolg hiervan is het vaak weer mogelijk om de pensioenen te indexeren. En dat komt goed uit, want met de hoge inflatie is de roep om indexatie harder dan ooit.

Maar waar een eventuele indexatie een zegen is voor de (oud)-werknemers en/of gepensioneerden, kan het een flinke financiële tegenvaller betekenen voor de werkgever met een gedispenseerde pensioenregeling.

Actuariële gelijkwaardigheid

Bij het toekennen van dispensatie worden er actuariële gelijkwaardigheidsberekeningen gemaakt. Hierbij worden de te verwachten pensioenen in het pensioenfonds vergeleken met die van de pensioenregeling bij de pensioenverzekeraar of premiepensioeninstelling (PPI).

In deze berekening wordt rekening gehouden met de indexatie-ambitie van het pensioenfonds. De gedispenseerde regeling zal hierdoor ook een indexatie-ambitie kennen of andere elementen hebben, zoals een hogere pensioenopbouw. Hierdoor zal onder aan de streep de gedispenseerde regeling als gelijkwaardig kan worden bestempeld.

Ambitie gedispenseerde pensioenregeling

De werkelijke indexaties van een pensioenfonds zullen in de praktijk afwijken van hun ambitie. In veel gevallen heeft dit geen directe gevolgen voor de dispensatie. De indexaties van het pensioenfonds en de gedispenseerde regeling hoeven niet altijd één op één te lopen. Er zal in deze situaties moeten worden bekeken wat redelijk en billijk is: mag er van de werkgever met een gedispenseerde regeling verwacht worden om de indexatie van het pensioenfonds te volgen, of zijn er andere omstandigheden waardoor dit niet verlangd mag worden?

Echter kan in het dispensatiebesluit ook nadrukkelijk zijn vastgelegd dat de gedispenseerde regeling alle wijzigingen van het pensioenfonds, waaronder de indexaties, moet uitvoeren zoals het pensioenfonds dit doet. En dan kan het puzzelen beginnen: want hoe is het pensioenfonds in het verleden omgegaan met verhoging van de pensioenleeftijd, eventueel afstempelen van aanspraken? Dit kan meewegen in welke indexatie op dit moment redelijk is om door te voeren binnen de gedispenseerde pensioenregeling.

Wat gaat u doen? 
Gaat u wel of niet de indexatie van het pensioenfonds volgen? Laat het door een specialist beoordelen zodat je vooraf kan inschatten wat te verwachten.

Lars Peters

Wilt u meer weten?
Lars Peters staat voor u klaar.

Met ruim 26 jaar ervaring ondersteun ik werkgevers en ondernemingsraden bij collectieve pensioenregelingen voor het personeel. Heldere communicatie en een pragmatische aanpak staan hierbij centraal. Ook ben ik lid van de Kring van Pensioenspecialisten en docent bij de VLC Academy.