Wet toekomst pensioenen – Het echte werk begint nu

Wet toekomst pensioenen – Het echte werk begint nu
Wet toekomst pensioenen – Het echte werk begint nu

Wet toekomst pensioenen – Het echte werk begint nu

Nu de Eerste Kamer met meerderheid de Wet toekomst pensioenen (Wtp) heeft aangenomen, is een belangrijke mijlpaal bereikt. Per 1 juli 2023 gaat de wet in. Het echte werk begint nu.

Er zijn een aantal zaken waar nog formeel een besluit over moet komen of wat in lagere wetgeving geregeld wordt. De meest belangrijke zijn:

Datum van overgang
De minister heeft toegezegd dat de uiterlijke datum waarop een pensioenregeling aan de nieuwe regels moet voldoen, is verruimd naar 1 januari 2028.

Dataset en rekenregels voor het invaren
Daarnaast moeten, niet onbelangrijk, nog de precieze datasets en rekenregels voor het invaren van de oude pensioenen in het nieuwe stelsel worden vastgesteld.

Restitutie bij overlijden
Tijdens de parlementaire behandeling is onder andere de toezegging gedaan om verder te onderzoeken of het zogenaamde restitutiebeding toch mogelijk is. Dit speelt veelal bij verzekeraars en premiepensioeninstellingen (PPI’s). Het gebeurt dan vaak dat bij overlijden de persoonlijke pensioenpot vrijvalt om daarmee het nabestaandenpensioen te optimaliseren. Op 14 juni maakte Minister Schouten bekend dat de restitutie bij overlijden definitief komt te vervallen.

Tijdens het parlementaire pensioendebat werden door enkele marktspelers in de pers nog bezwaren geuit of problemen rond de wetgeving naar voren gebracht. De meeste betrokkenen lijken inmiddels tevreden te zijn met het besluit. Partijen gaan nu echt verder met hun plannen om de pensioenomzetting te realiseren.

 


Verzekeraars en PPI’s
Vrijwel alle pensioenverzekeraars en PPI’s kunnen per 1 juli 2023 of 1 januari 2024 nieuwe pensioencontracten afsluiten die voldoen aan de Wtp. Het is van belang dat u als werkgever het initiatief neemt en begint met het opstellen van een planning en een goed kennisniveau. Meer informatie over de verzekerde regeling en het nieuwe pensioenstelsel vind u op onze website


Pensioenfondsen
Pensioenfondsen bepalen hun eigen tijdspad. De verwachting is dat de meeste rond 2026 of 2027 over stappen op de nieuwe pensioenregeling die onder de Wtp valt. Als aangesloten werkgever bij een pensioenfonds kunt u  wel alvast uw  werknemers informeren wat er staat te gebeuren. 

Maximale toetredingsleeftijd naar 18 jaar
Ongeacht of je bij een verzekeraar, PPI of een pensioenfonds zit en of de regeling wel of niet al is aangepast aan de Wtp, per 1 januari 2024 moet iedereen vanaf 18 jaar meedoen aan de pensioenregeling.

Uniform partnerbegrip
In de wet is een uniform partnerbegrip opgenomen. Hiermee krijgen alle pensioenregelingen dezelfde voorwaarden die worden gesteld voor het recht op een partnerpensioen. Uiterlijk 1 januari 2028 moet de pensioenregeling hierop zijn aangepast.  

Meer informatie over de pensioenregeling bij een pensioenfonds en het nieuwe pensioenstelsel vind u op onze website.

Nieuwe pensioenregelingen moeten al voldoen aan Wtp
Het is belangrijk om te realiseren dat een nieuwe pensioenregeling die ingaat op of na 1 juli 2023, direct dient te voldoen aan de Wtp en dat hier geen overgangsrecht voor mogelijk is. De nieuwe pensioenregeling heeft daardoor gelijk een vast percentage als beschikbare premie en een partnerpensioen als percentage van het salaris. 

Het kopiëren van een pensioenregeling bij bedrijfsuitbreiding met een nieuwe B.V., zoals in het verleden vaak plaatsvond, is dus niet meer mogelijk. Er zal in die situatie een nieuwe pensioentoezegging moeten worden bepaald.
 

Ga nu van start
2028 lijkt nog ver weg, maar het is niet aan te raden om tot het laatste moment te wachten. Het is van belang om nu aan de slag te gaan. Begin met:

Goed kennisniveau
Zorg ervoor dat de beleidsbepalers en betrokken HR-medewerkers een goed kennisniveau van pensioen hebben. Indien er een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging is, dienen deze betrokken te worden in de besluitvorming. Hebben deze daarvoor voldoende pensioenkennis of is het wenselijk de leden een pensioencursus te geven? De VLC Academy is gespecialiseerd in dergelijke korte opleidingen, kijk voor meer informatie op onze website

Planning
Stel in overleg met uw pensioenadviseur, een tijdspad op met actiepunten en tussentijdse deadlines. 
 

Maak een plan van aanpak