Prinsjesdag 2023: veranderingen voor particulieren

Prinsjesdag 2023: veranderingen voor particulieren
Prinsjesdag 2023: veranderingen voor particulieren

Prinsjesdag 2023: veranderingen voor particulieren

Publicatiedatum: 20 september 2023

Op dinsdag 19 september zijn de kabinetsplannen voor 2024 bekend gemaakt. Veel plannen van het kabinet zijn erop gericht om de koopkracht te verbeteren en om de armoede te kunnen bestrijden. De belangrijkste gevolgen voor uw verzekeringen en financiële producten hebben we voor u op een rij gezet.

Wat verandert er in 2024 voor u als particulier?

 

Werk en inkomen

Het kabinet gaat de grens van het toptarief in de inkomstenbelasting (49,5%) minder indexeren. Dit betekent dat belastingplichtigen eerder het toptarief betalen. In 2023 ligt de drempel voor het hoogste belastingtarief op €73.032. Deze drempel zou vanwege de hoge inflatie in 2024 op €80.262 uitkomen. Het kabinet heeft echter besloten om de inflatiecorrectie te verlagen tot 3,55%, waardoor de drempel voor het hoogste tarief ongeveer €75.625 wordt, met een percentage van 36,97%. Hierdoor vallen meer inkomens in het hoogste tarief. Ook gepensioneerden gaan meer belasting betalen. Wie voor 1946 geboren is, valt bij een inkomen van €40.078,- in het tarief van 36,97 procent. AOW’ers geboren na 1946 betalen vanaf €38.140,- dat percentage.

Het tarief in de vennootschapsbelasting wijzigt niet. 

Voor 2024 verhoogt het kabinet de arbeidskorting met € 115,- voor werkenden met een inkomen tussen € 23.000 en € 37.000. Dat betekent dat deze groep per saldo minder inkomstenbelasting betaalt. Het kabinet wil het minimumloon met 10% verhogen, waardoor ook de gekoppelde uitkeringen zoals de AOW stijgen.

 

Zorgverzekering

De zorgverzekeringspremie gaat komend jaar gemiddeld € 12,- per maand omhoog. Het kabinet verwacht dat de nieuwe basispremie € 1.792,- per jaar wordt, wat neerkomt op bijna € 150,- per maand. Dit gaat om een gemiddeld bedrag. De zorgverzekeraars bepalen zelf de hoogte van de verzekeringspremie. Vanaf 12 november zijn de nieuwe zorgverzekeringspremies voor 2024 bekend. U kunt dan overstappen tot 31 december 2023. 

Om de stijging in de premie te compenseren wordt de zorgtoeslag voor mensen met een laag inkomen maximaal €127,- per maand.
 

Vermogen opbouwen met sparen en beleggen

Het kabinet is van plan om belasting te gaan heffen over het werkelijke rendement in box 3. Het nieuwe box 3-stelsel kan op zijn vroegst in 2027 verwacht worden. Tot die tijd blijven fictieve rendementen het uitgangspunt. Er zijn drie categorieën: bank- en spaargelden, beleggingen en schulden. 

Het heffingsvrije vermogen wordt niet aangepast aan de inflatie. Dit blijft € 57.000. Het tarief stijgt van 32 % naar 34 %. Ofwel: over uw spaargeld gaat u eerder en méér belasting betalen.

Vanaf 2024 is wettelijk bepaald dat aandelen in Verenigingen voor Eigenaren (VvE) tot de categorie bank- en spaargeld behoren. Bezit u een appartement? Dan betaalt u mogelijk minder box 3 belasting. Ook voor gelden op een derdenrekeningen bij de notaris geldt dit. Een andere wijziging is de verhoging van de heffingskorting voor groene beleggingen van 0,7% naar 1,1% van het vrijgestelde bedrag.

Vorderingen en schulden tussen fiscaal partners en tussen ouder en minderjarige kinderen worden gedefiscaliseerd. Dit betekent dat deze vorderingen en schulden niet meer in de belastingaangifte hoeven te worden vermeld. Bij ouders en minderjarige kinderen gaat het dan alleen om de situatie waarin het inkomen van het minderjarige kind aan de ouders wordt toegerekend omdat alleen dan sprake is van dezelfde aangifte.
 

Schenkingsvrijstelling eigen woning

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning wordt in 2024 geheel afgeschaft. Deze vrijstelling was in 2023 al terug gebracht naar maximaal € 28.947.
 

Reparatie in eigenwoningregeling bij verhuisregelingen voor partners met een eigenwoningverleden 

Op basis van de huidige wetgeving maakt het in bepaalde situaties uit of de oude woning wordt verkocht vóórdat of nádat de nieuwe woning wordt gekocht en bewoond. Er kan hierdoor een verschil in de belastingheffing ontstaan als één of beide partners een eigen woning heeft gehad. Dit verschil is niet zo bedoeld en daarom wordt een reparatie uitgewerkt.
 

Pensioeninkomen

Vanaf 1 januari 2024 zou het mogelijk zijn om 10% van het pensioen- of lijfrentekapitaal ineens te ontvangen bij het ingaan van het pensioen of lijfrente. Deze wetswijziging wordt uitgesteld tot 1 juli 2024.
 

Lijfrente bij arbeidsongeschiktheid

Een belastingplichtige kan bij langdurige arbeidsongeschiktheid een lijfrente afkopen zonder dat deze daar revisierente (standaard 20%) over is verschuldigd. Hiervoor is een maximumbedrag gesteld. Gaat men over dat maximumbedrag heen dan is de belastingplichtige over het gehele bedrag revisierente verschuldigd.

De Staatssecretaris van Financiën wil dat veranderen en heeft daarom goedgekeurd dat, als een belastingplichtige in een dergelijke situatie een lijfrente afkoopt tot een hoger bedrag dan het wettelijk toegestane maximum, alleen over het excedent revisierente verschuldigd is. Er is voorgesteld om deze goedkeuring per 1 januari 2024 in de wet op te nemen.

 

Lees ook de gevolgen voor ondernemers en bedrijven
Edgar de Jager

Wilt u meer weten?
Edgar de Jager staat voor u klaar.

Wij ervaren in het advies aan ondernemers en DGA's. En wij weten hoe complex uw inkomstenstructuur kan zijn. Daarom kijken wij verder dan uw salarisstrook of fee! Denk aan inkomsten uit vermogen, deelnemingen en huur. Voor u als professional of ondernemer is dit van wezenlijk belang in de aanvraag.