Vrijwillig aangesloten bij een pensioenfonds? Zorg zelf voor een evenwichtige overgang!

Vrijwillig aangesloten bij een pensioenfonds? Zorg zelf voor een evenwichtige overgang!
Vrijwillig aangesloten bij een pensioenfonds? Zorg zelf voor een evenwichtige overgang!

Vrijwillig aangesloten bij een pensioenfonds? Zorg zelf voor een evenwichtige overgang!

Publicatiedatum: 30 april 2024

Bent u op dit moment op vrijwillige basis bij een pensioenfonds aangesloten? Dan staat u de komende tijd voor een belangrijke overweging. Hoe bepaalt u de nieuwe pensioentoezegging onder de Wet toekomst pensioenen (WTP)? De nieuwe pensioentoezegging moet namelijk uitgaan van een vast premiepercentage. Dat kan leiden tot grote compensatiebedragen en -verschillen. Zeker wanneer u een salaris-diensttijd-pensioenregeling hebt. Maar ook zijn de tijdslijnen belangrijk om in de gaten te houden! Zo zijn er pensioenfondsen die al op 1 juli 2024 van u als werkgever een transitieplan verwachten. Waar gaat u dan van uit? Een flexibele premieregeling of een solidaire premieregeling? 

Transitieplannen pensioenfonds

Transitieplan bij verplichte aansluiting pensioenfonds

Bent u op verplichte basis bij een pensioenfonds aangesloten? Dan onderhandelen de sociale partners over hoe de nieuwe pensioentoezegging eruit ziet. In het transitieplan leggen zij vast hoe de evenwichtige overgang plaatsvindt. De sociale partners zijn de vertegenwoordiging van werkgevers en werknemers zoals onder andere werkgeversverenigingen, individuele werkgevers, vakbonden en ondernemingsraden.     
 

Transitieplan bij vrijwillige aansluiting pensioenfonds

Bent u echter op vrijwillige basis bij een pensioenfonds aangesloten? Dan kunt u zich aansluiten bij het bestaande transitieplan. Dit transitieplan is dan dus opgesteld door de sociale partners van de verplicht aangesloten werkgevers. Het is echter mogelijk dat er 1) geen transitieplan is opgesteld of 2) dat u het transitieplan voor uw bedrijf en werknemers niet evenwichtig vindt. Uiteindelijk bent u als werkgever verantwoordelijk voor het tijdig en volledig opleveren van een transitieplan dat zorgt voor een evenwichtige overgang.


Er is geen transitieplan opgesteld, dit moet uiterlijk op 1 januari 2025 

Het pensioenfonds heeft het transitieplan uiterlijk op 1 januari 2025 nodig. Dit is een wettelijk vastgestelde datum. Hierdoor is er voldoende tijd voor de verdere overgang naar de nieuwe pensioenregeling die plaats moet vinden vóór 1 januari 2028. Er zijn echter pensioenfondsen die het transitieplan al eerder willen ontvangen. Zo is er een Algemeen Pensioenfonds (APF) die het transitieplan uiterlijk op 1 juli 2024 wil ontvangen. En bij dat pensioenfonds is geen bestaand transitieplan voorhanden.  

💡 
Tip: Bent u op vrijwillige basis aangesloten? Controleer of er een transitieplan in de maak is.  Zo niet, dan moet u zelf een transitieplan opstellen. Zo ja, dan kunt u beoordelen of het transitieplan voor uw bedrijf en werknemers evenwichtig is.

 

Is het bestaande transitieplan voor jouw bedrijf en werknemers wel evenwichtig? 

Is er wél een transitieplan voorhanden? Dan is het goed om te weten wat de gevolgen voor u en uw werknemers zijn. Door deze gevolgen goed in beeld te hebben en de alternatieven te onderzoeken, weet u of de overgang voor uw bedrijf en uw werknemers evenwichtig is. Pas dan kunt u besluiten om als werkgever andere keuzes te maken. Natuurlijk moet het pensioenfonds deze alternatieven wel toestaan. Dat is afhankelijk van wat er in de uitvoeringsovereenkomst staat. Staat het pensioenfonds alternatieven niet toe? Dan kunt u besluiten om de vrijwillige aansluiting bij dat pensioenfonds te beëindigen en de pensioentoezegging elders onder te brengen.

💡 
Tip: Kijk als vrijwillig aangesloten werkgever welke afspraken in de uitvoeringsovereenkomst met de pensioenuitvoerder zijn opgenomen. Volgt u automatisch de aanpassingen of mag u afwijken?   

 

Waarom is een bestaand transitieplan mogelijk niet evenwichtig? 

In het transitieplan staan ook berekeningsuitkomsten opgenomen. Deze zijn gebaseerd op de zogenaamde Uniforme RekenMethode. De Nederlandsche Bank schrijft deze berekeningsmethodiek voor, waarin 20.000 economische scenario’s met verschillende variabelen naar de toekomst worden doorgerekend.

Deze methode is zeer uitgebreid en complex, en geeft vaak veel vragen over hoe en waar nu exact mee gerekend is. Dat inzicht is zeker belangrijk om te kunnen bepalen of een transitieplan evenwichtig is. Het kan bijvoorbeeld zijn dat bepaalde beleggingscategorieën, en de daarmee geprojecteerde rendementen, ten grondslag liggen aan de berekeningsuitkomsten voor specifieke groepen werknemers binnen één pensioensysteem. En dat verklaart vervolgens mogelijke grote compensatieverschillen. In dat geval is de vraag of het transitieplan wel evenwichtig is.         
 

Gemak van een bestaand transitieplan 

Wanneer de werkgever gebruik maakt van een bestaand transitieplan, zijn er natuurlijk wel voordelen. Die zitten hem vooral in het proces. Zo hoeft u niet zelf een transitieplan op te stellen. Afhankelijk van hoe de pensioentoezegging is geformuleerd, kan het zijn dat u dan ook geen instemming van de ondernemingsraad en individuele werknemers nodig hebt. Dat hangt ervan af of in de pensioentoezegging integraal is opgenomen dat wijzigingen van het pensioenfonds automatisch gevolgd worden. Dit moet dus ook in de pensioentoezegging naar de werknemers zijn opgenomen. Ook is het voor het pensioenfonds efficiënter dat er minder transitieplannen zijn, bij voorkeur één. Het pensioenfonds heeft dan met minder uitzonderingen te maken.

Afgezien van het “gemak” blijft een werkgever verantwoordelijk voor de transitie en hij moet ervoor zorgen dat de overgang naar een nieuwe pensioentoezegging evenwichtig plaatsvindt..         
 

Hoe kunnen wij u helpen?

Heeft u te maken met een (vrijwillige) aansluiting bij een pensioenfonds? Wij kunnen u begeleiden in:

  • Opstellen van een transitieplan
  • Inzicht krijgen in de berekeningsmethodiek van een transitieplan
  • De evenwichtige overgang van de pensioenregeling
Peter van der Nat

Wilt u meer weten?
Peter van der Nat staat voor u klaar.

Ik ben een bevlogen en gepassioneerd pensioenconsultant met veel ervaring op het gebied van berekeningen. Iemand die alle details van het vak wil weten en vooral ook alles wil kunnen doorrekenen, analyseren en uitleggen aan mijn klanten.