Heeft een vennootschap financieel nadeel geleden door de beroepsfout van diens advocaat?

Heeft een vennootschap financieel nadeel geleden door de beroepsfout van diens advocaat?
Heeft een vennootschap financieel nadeel geleden door de beroepsfout van diens advocaat? 

Heeft een vennootschap financieel nadeel geleden door de beroepsfout van diens advocaat? 

Publicatiedatum: 19 maart 2024

Een vennootschap spreekt diens advocaat aan tot vergoeding van schade vanwege een beroepsfout. De advocaat zou de vennootschap niet goed hebben bijgestaan waardoor de vennootschap in een schadestaatprocedure zou zijn veroordeeld tot betaling van te hoog bedrag. De vraag is of de vennootschap wel schade heeft geleden.  

De zaak

Het Gerechtshof Amsterdam boog zich in zijn arrest van 12 december 2023 over de vraag of een lege vennootschap met enkel schulden, die sinds 2004 geen bedrijfsactiviteiten meer uitoefent, door een beroepsfout van diens advocaat daadwerkelijk schade heeft geleden.

De betreffende vennootschap, Carigna Investments B.V. (‘Carigna’), was in 2001 door de rechtbank – en vervolgens in 2004 ook in hoger beroep door het Gerechtshof – veroordeeld tot vergoeding van schade vanwege een schending van een voorkeursrecht van koop. Cargina had een aan haar toebehorende onroerende zaak aan een derde verkocht, terwijl de huurder van het pand op grond van de huurovereenkomst bij verkoop het eerste recht had de onroerende zaak te kopen. In de schadestaatprocedure werd Carigna ten opzichte van de huurder veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van bijna vier miljoen euro, bestaande uit niet gerealiseerde extra winst, verlies aan vermogensstijging en gemaakte kosten om de schade vast te stellen

Carigna spreekt de advocaat aan die haar in de schadestaatprocedure in eerste en tweede aanleg heeft bijgestaan. De rechtbank had  in eerste aanleg geoordeeld dat de advocaat in het hoger beroep tussen Carigna en de huurder steken heeft laten vallen door bepaalde verweren niet in de grieven op te nemen. 

Is er schade geleden?
De vraag is echter of Carigna schade heeft geleden als gevolg van de beroepsfout(en) van de advocaat. Carigna is namelijk een vennootschap zonder baten, die al sinds 2004 niet meer actief is en slechts (intercompany) schulden heeft. Gebleken is bovendien dat de huurder van Carigna al in 2013 is gestopt met het executeren van zijn vordering op Carigna omdat Carigna geen enkel verhaal biedt. 
 

Oordeel

Het is  niet aannemelijk dat Carigna haar schuld ooit aan de huurder zal voldoen. Onder deze omstandigheden oordeelt het Gerechtshof dat geen sprake is van feitelijk nadeel voor het vermogen van Carigna. Het gaat daarbij, aldus het Gerechtshof, niet om het vermogen als geheel van rechten en verplichtingen, maar om het vermogen in feitelijk-economische zin. Dus het enkele feit dat Carigna een verplichting heeft ten opzichte van haar huurder om diens schade te vergoeden, betekent niet dat Carigna daardoor ook feitelijk nadeel lijdt. 

Gerechtshof Amsterdam 12 december 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:3111

Theoretische of werkelijke schade?

Theoretische of werkelijke schade?

Uit dit arrest kan worden geconcludeerd dat een beroepsfout van een advocaat weliswaar in theorie tot schade kan leiden, maar dat altijd dient te worden bekeken of de eisende partij daadwerkelijk in diens vermogen wordt geraakt. Dat is niet het geval als de eisende partij geen actief vermogen meer heeft en het ook niet te verwachten is dat hij dit op enig moment wel weer zal hebben.

Meer weten? Neem contact op met Claimspecialist Max Remmen

Contact
Erik Stoffels

Maak kennis met Erik

Onze doelgroep kenmerkt zich door een sterke regulering van onder andere de verzekeringen. Wij kennen deze richtlijnen goed en kunnen daardoor garanderen dat dekkingen voldoen aan de eisen die hiervoor gelden.

Jan Middelburg

Wilt u meer weten?
Jan Middelburg staat voor u klaar.

Aansprakelijkheid is de hoeksteen van de verzekeringsportefeuille voor onze klanten. Wij geven bij voorkeur echter een compleet advies. Ons team is divers en bestaat uit verzekeringsspecialisten en consultants. We werken daarnaast nauw samen met andere afdelingen.