Aansprakelijkheid voor notarissen: de geldigheid van de onherroepelijke royementsvolmacht

Aansprakelijkheid voor notarissen: de geldigheid van de onherroepelijke royementsvolmacht
Aansprakelijkheid voor notarissen: de geldigheid van de onherroepelijke royementsvolmacht 

Aansprakelijkheid voor notarissen: de geldigheid van de onherroepelijke royementsvolmacht 

Publicatiedatum: 20 juni 2023

Dé verzekeringsadviseur voor het notariaat Koekenberg van Vuuren | VLC & Partners behandelt in dit artikel een zaak over aansprakelijkheid bij notarissen. Hoe ver reikt de aansprakelijkheid? In deze zaak gaat het mis met doorhalen van het hypotheekrecht. Wat is de termijn voor de notaris voor het gebruik van een royementsvolmacht? En wat is het gevolg van het niet aanhechten van de royementsvolmacht aan de royementsakte?

De zaak

Een oud hypotheekhouder stelt dat de notaris onzorgvuldig zou hebben gehandeld bij het doorhalen van zijn hypotheekrecht. Wat is het gevolg van het niet aanhechten van de royementsvolmacht aan de royementsakte? En behelst het Reglement royementen een termijn voor de notaris voor het gebruik van de royementsvolmacht? 

Hypotheekrecht doorhalen
In 2017 heeft de notaris een hypotheekrecht doorgehaald. De oud hypotheekhouder stelt dat de notaris hiermee onzorgvuldig heeft gehandeld, omdat daarvoor geen toestemming zou zijn afgegeven. De notaris zou in strijd met artikel 44 Wna hebben gehandeld door de volmacht niet aan de royementsakte te hechten. Bovendien mocht de notaris de royementsvolmacht die in 2014 was verstrekt in 2017 niet meer gebruiken. 

 

Oordeel van het hof

Royementsvolmacht 
Het hof stelt vast dat er in 2014 een onherroepelijke royementsvolmacht aan de notaris is gestuurd met de verklaring dat de oud hypotheekouder niets meer van de hypothecaire schuldenaar te vorderen had. Niet is gebleken dat er voor het passeren van de royementsakte in 2017 is medegedeeld dat de volmacht werd ingetrokken. Hierbij merkt het hof nog op dat de volmacht op grond van artikel 3:74 BW overigens onherroepelijk is en wijziging of buiten werking stelling van een dergelijke bepaling blijkens het artikel tussenkomst van de rechter vereist. Evenmin is gebleken dat werd teruggekomen op de verklaring dat geen vorderingsrecht meer bestond. 

Niet aanhechten van de royementsvolmacht aan de akte 
Over het niet aanhechten van de royementsvolmacht aan de akte oordeelt het hof dat dit in strijd is met artikel 44 Wna. Aan het niet voldoen aan de vormvereisten die zijn opgenomen in dit artikel verbindt de Wna echter niet het gevolg van het ontbreken van de authenticiteit van de akte. Het niet aanhechten van de volmacht tast de geldigheid van de royementsakte niet aan. Het in strijd handelen met artikel 44 Wna betekent ten slotte niet dat de notaris onrechtmatig jegens de oud hypotheekhouder heeft gehandeld. De in het artikel neergelegde vereiste strekt niet ter bescherming van schade die hij stelt te hebben geleden.

Reglement royementen 
Het hof gaat vervolgens in op artikel 2 Reglement royementen. Hierin wordt aangegeven dat een royement plaats dient te vinden binnen drie maanden na het passeren van de akte waarvoor het royement was vereist. Blijkens de toelichting op het Reglement dient deze regel onder meer om de afhandeling van royementen te bespoedigen en het gebrek aan prioriteit op het notariskantoor weg te nemen. 

Aangezien de akte waarvoor het royement was vereist in het onderhavige geval in 2014 werd gepasseerd, zou de notaris in 2014, of uiterlijk in de eerste maanden van 2015, het hypotheekrecht hebben moeten doorhalen. Door hiermee te wachten tot 2017 is in strijd gehandeld met artikel 2 Reglement royementen. Het bedoelde artikel brengt echter niet mee dat de royementsvolmacht na verloop van drie maanden niet meer mocht worden gebruikt. Evenmin bestaat er een regel die inhoudt dat een notaris opnieuw een volmacht had moeten vragen. Ten slotte levert het in strijd handelen met het artikel uit het Reglement geen onrechtmatig handelen jegens de oud hypotheekhouder op. De in het bedoelde artikel neergelegde vereiste strekt niet ter bescherming van de oud hypotheekhouder tegen de veronderstelde schade. 

Conclusie van het hof
Het hof concludeert dat de notaris bevoegd was om de doorhaling te verrichten en dat deze rechtsgeldig tot stand is gekomen. De notaris is daarom niet aansprakelijk. Het niet in acht nemen van artikel 44 Wna of artikel 2 Reglement royementen tast de geldigheid van de onherroepelijke royementsvolmacht niet aan. Evenmin levert het hier onrechtmatig handelen op.

 

Bronnen | Hof Amsterdam 21 maart 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:700

In acht nemen van de regels

Bij de uitoefening van het notarisambt moet de notaris zich aan veel regels conformeren. Het niet in acht nemen van deze regels levert echter niet zonder meer een onrechtmatige daad jegens een betrokken derde op. Hier kan enkel sprake van zijn indien de niet in acht genomen regel strekt ter bescherming van de schade die deze derde stelt te hebben geleden.

Meer weten? Neem contact op met Claimsmanager mr. Mieke Koot van Koekenberg van Vuuren | VLC & Partners

Meer over aansprakelijkheid
Mieke Koot