Advocaat aansprakelijk voor afwijzen schikkingsvoorstel zonder overleg met cliënte?

Advocaat aansprakelijk voor afwijzen schikkingsvoorstel zonder overleg met cliënte?
Advocaat aansprakelijk voor afwijzen schikkingsvoorstel zonder overleg met cliënte? 

Advocaat aansprakelijk voor afwijzen schikkingsvoorstel zonder overleg met cliënte? 

Dé verzekeringsadviseur voor de architectuur Koekenberg van Vuuren | VLC & Partners behandelt in dit artikel een zaak over aansprakelijkheid bij advocaten. Hoe ver reikt de beroepsaansprakelijkheid bij een advocaat? En wanneer is er sprake van schade bij cliënten? In deze zaak gaat het mis met het afwijzen van een schikking zonder cliëntoverleg. Heeft de advocaat een beroepsfout gemaakt door de schikkingsmogelijkheid niet met zijn cliënte te bespreken?

De zaak

Een advocaat heeft zijn cliënte bijgestaan in een geschil met haar voormalig werkgever, die door de cliënte (onder meer) seksediscriminatie werd verweten. Tijdens de zitting bij de kantonrechter heeft de advocaat de door de kantonrechter geboden gelegenheid voor schikkingsbesprekingen zonder overleg met appellante afgewezen. Cliënte meent dat haar advocaat dit wel met haar had moeten bespreken en dat zij door dit na te laten schade lijdt. 

Klacht bij de Orde van Advocaten
Voordat de civielrechtelijke procedure aanhangig werd gemaakt heeft de cliënte een klacht ingediend bij de Nederlandse Orde van Advocaten. De Raad van Discipline oordeelde dat het de advocaat tuchtrechtelijk te verwijten valt dat hij op de zitting de door de kantonrechter geboden schikkingsmogelijkheid heeft afgewezen zonder (voorafgaand) overleg met appellante.

 

Oordeel van de rechtbank

Oordeel van de rechtbank: beroepsfout
In de civielrechtelijke procedure oordeelt de rechtbank (eveneens) dat de advocaat een beroepsfout heeft gemaakt door tijdens de zitting bij de kantonrechter niet even kort te overleggen met appellante over een eventueel te wijzigen strategie. 

De rechtbank schat, ervan uitgaande dat de werkgever ter zitting een schikkingsaanbod van € 63.797,50 zou hebben gedaan, de kans op een schikking voor dat bedrag op 10%. Daarmee wordt de schade als gevolg van een gemiste kans op een schikking begroot op € 6.379,75.

Het hof: causaal verband ontbreekt
Het hof oordeelt echter dat in het midden kan blijven of de advocaat een beroepsfout heeft gemaakt omdat causaal verband ontbreekt. Daartoe is van belang dat de advocaat kort voor de zitting uitvoerig de strategie met cliënte heeft besproken. Die strategie zag uitdrukkelijk niet op schikkingsonderhandelingen, ook niet in het geval van een ongunstig vonnis. Verder acht het hof van belang dat cliënte in een eerdere mail suggesties van de advocaat om in overleg te treden met de werkgever, resoluut van de hand had gewezen.

Dat de zitting niet gunstig voor cliënte verliep, maakt volgens het hof niet dat de advocaat tijdens de zitting zou hebben geadviseerd om de gekozen strategie ter herzien. Cliënte had immers zelf voorgesteld om in dat geval in hoger beroep te gaan. Tot slot overweegt het hof dat, zelfs als cliënte al had besloten, al dan niet op advies van de advocaat, om in gesprek te gaan met de werkgever om een eventueel aanbod aan te horen, het dan niet aannemelijk is dat dit tot een schikking zou hebben geleid. 

Het hof concludeert dat – nu causaal verband ontbreekt – dit geen aanleiding geeft voor een proportionele benadering van de schade zoals door de rechtbank gehanteerd.

Bronnen | Hof Amsterdam 28 februari 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:516

Verschillende oordelen

Deze uitspraak bevestigt allereerst het door de Hoge Raad gehanteerde uitgangspunt dat het oordeel in een tuchtrechtelijke procedure niet zonder meer tot hetzelfde oordeel in een civiele procedure leidt. Bovendien illustreert de uitspraak van het hof dat bij de beoordeling van de vraag of sprake is van een beroepsfout alle omstandigheden van het geval gewogen dienen te worden, waaronder de houding van cliënte ten aanzien van het treffen van een schikking in de momenten voor de zitting. 
 

Meer weten? Neem contact op met Claimsmanager mr. Mieke Koot van Koekenberg van Vuuren | VLC & Partners 

Meer over aansprakelijkheid
Mieke Koot