Pensioencommunicatie bij wijziging pensioenregeling

Als gevolg van gewijzigde pensioenvisie werkgever en/of wet- en regelgeving
Pensioencommunicatie bij wijziging pensioenregeling
Pensioencommunicatie bij wijziging pensioenregeling

Pensioencommunicatie bij wijziging pensioenregeling

Als gevolg van gewijzigde pensioenvisie werkgever en/of wet- en regelgeving

 

Wat is pensioencommunicatie bij wijziging pensioenregeling 

Pensioencommunicatie rondom wijzigingen in wet- en regelgeving en aangepaste pensioenregeling dient zorgvuldig uitgevoerd te worden. Een mogelijke aanleiding hiervoor is de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, waarvoor werkgevers tot uiterlijk 1 januari 2028 de tijd hebben om hun regeling(en) aan te passen. Daarnaast kunnen veranderingen in de pensioenvisie van de werkgever, veroorzaakt door factoren zoals een veranderende personeelssamenstelling of gewijzigde behoeften, leiden tot aanpassingen in de pensioenregeling. Bij de communicatie moet er ook aandacht zijn voor het proces van de wijziging(en), waarbij de werknemers ook een inzicht krijgen in de aanleiding, de overwogen opties en de redenen voor de keuze van de nieuwe regeling.

Het moet worden bedacht dat de ondernemingsraad (OR) instemmingsrecht heeft en als er geen OR is, de pensioencommissie of de werknemersvertegenwoordiging. Dit betekent dat de OR vanaf het begin van het wijzigingstraject betrokken wordt. De OR dient bij de uitoefening van haar instemmingsrecht de belangen van alle werknemers te behartigen, met oog op een gezonde bedrijfsvoering. Dit impliceert dat de OR zal toezien op de inrichting van een passend communicatieplan.
 

Het doel van communicatie bij wijziging pensioenregeling

Bij wijzigingen in pensioenregelingen als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving of een herziene pensioenvisie, is het van groot belang om werknemers grondig en duidelijk te informeren. Het primaire doel is om hen inzicht te geven in wat zij van de gewijzigde regeling kunnen verwachten. Dit omvat niet alleen de directe veranderingen in hun pensioenvoorzieningen, maar ook de redenen achter deze wijzigingen. Het verhelderen van het proces en de besluitvorming achter deze aanpassingen bevordert transparantie en begrip. Daarbij is het voor werkgevers aan te raden om presentielijsten bij te houden tijdens informatiesessies. Deze administratie dient als bewijs van de inspanningen om werknemers tijdig en grondig te informeren en onderstreept de inzet van de organisatie voor een open en eerlijke communicatie.
 

Wat is belangrijk bij communicatie bij een wijziging van de pensioenregeling?

Uiteindelijk gaat het erom dat een werkgever de medewerkers de gelegenheid geeft om antwoord te krijgen op de volgende vragen:

  • Hoeveel pensioen bouwt de medewerker op?
  • Wanneer krijgt de medewerker het pensioen?
  • Is dit pensioen voldoende?
  • Wat is er verzekerd voor de nabestaande(n)?
  • Welke keuzes zijn er te maken?
     

Pensioencommunicatie bij wijzigingen vraagt een gerichte aanpak

De pensioencommunicatie bij een wijziging van de pensioenregeling vraagt een gerichte aanpak. Het raakt alle werknemers in hun toekomstige inkomen. Duidelijke, heldere communicatie en transparantie zijn hierbij essentieel voor de algehele acceptatie. In de communicatie moeten duidelijk de oude situatie, de redenen voor de wijziging en de nieuwe situatie worden uiteengezet. Het gebruik van aansprekende voorbeelden met 'maatmensen' of fictieve persona's kan helpen om de informatie toegankelijker en begrijpelijker te maken voor de werknemers.
 

Communicatievorm

Voor grotere bedrijven is het vaak niet haalbaar elke werknemer individueel te informeren, waardoor gepersonaliseerde informatie lastiger te verstrekken is. Dit kan het moeilijker maken om elke individuele werknemer effectief te bereiken.

Een veelgebruikte oplossing is het organiseren van groepspresentaties, die desgewenst gevolgd worden door een-op-een gesprekken wanneer er specifieke life-events of andere bijzondere omstandigheden zijn. 

Mede gezien de gevoelige onderwerpen die aan de orde kunnen komen zoals huwelijk of een (v)echtscheiding, is het een logische keuze hier alleen persoonlijke een-op-een gesprekken met een externe adviseur aan te bieden. Deze individuele benadering stelt werknemers in staat om in een vertrouwelijke setting hun specifieke vragen en zorgen te bespreken. Het gebruik van het rekenpaneel binnen het VLC Werknemersportaal is hierbij een cruciaal hulpmiddel. Dit paneel helpt om gepersonaliseerde scenario's en berekeningen te maken, die de werknemer duidelijkheid bieden over de impact van life-events op hun pensioen. Groepspresentaties worden in deze context vermeden, om de privacy en de persoonlijke aard van de gesprekken te waarborgen. 

 

Voordelen van communicatie bij life-events 

Door pensioencommunicatie bij life-events te integreren in uw HR-beleid, toont uw organisatie aan dat u waarde hecht aan de persoonlijke en financiële welzijn van uw werknemers. Met de expertise en ondersteuning van VLC & Partners bent u verzekerd van een doeltreffende, duidelijke en consistente communicatieaanpak die de werknemers op de juiste wijze ondersteunt en uw bedrijf ten goede komt.


Voordelen voor de werkgever:

✔   Versterking van goed werkgeverschap: Actieve ondersteuning bij life-events toont uw betrokkenheid en zorgzaamheid als werkgever.

  Verbeterde werknemersbetrokkenheid: Duidelijke communicatie tijdens deze momenten verhoogt het vertrouwen en de loyaliteit van werknemers.

✔   Financieel fitte werknemers zijn loyaler naar hun werkgever, hebben een hogere productiviteit en een lager ziekteverzuim.


Voordelen voor de werknemer:

✔  Inzicht: Geeft werknemers inzicht in de impact van een specifiek life-event op hun eigen pensioen.

  Bewustwording en planning: Stimuleert werknemers om proactief hun pensioenplanning te overwegen.

  Financiële zekerheid: Goed geïnformeerde werknemers kunnen betere financiële beslissingen nemen voor hun toekomst.

 

Verschillende communicatiemodules

In het volgende overzicht presenteren wij de diverse communicatiemodules die essentieel zijn voor uw communicatieplan. Door op een module te klikken, krijgt u gedetailleerde informatie over de inhoud en de unieke voordelen van elke specifieke module. Deze inzichten zullen u ondersteunen in het effectief communiceren van pensioeninformatie en aanverwante onderwerpen binnen uw organisatie.  
 

Veelgestelde vragen

Bij welke wet- en productwijzigingen moet pensioencommunicatie worden gefaciliteerd?

Pensioencommunicatie moet gefaciliteerd worden bij wet- en productwijzigingen die directe invloed hebben op de pensioenregelingen van werknemers. Voorbeelden van deze wijzigingen zijn: introductie nieuwe pensioenwetgeving, overgang andere pensioenuitvoerder en aanpassingen in de pensioenregeling. 

Binnen welke termijn moeten wet- en productwijzigingen worden gecommuniceerd?

De termijn waarbinnen product- en wetwijzigingen moeten worden gecommuniceerd, kan variëren afhankelijk van de specifieke wet- of regelgeving. Hoewel dus niet altijd specifieke termijnen worden genoemd, is het principe van 'tijdigheid' leidend. De informatie moet vroeg genoeg worden gedeeld om deelnemers in staat te stellen weloverwogen beslissingen te nemen.

Jeroen de Vries

Wilt u meer weten?
Jeroen de Vries staat voor u klaar.

Met ruim 20 jaar ervaring heb ik al behoorlijk wat veranderingen in de pensioenwereld voorbij zien komen. Deze veranderingen leg ik graag in begrijpelijk taal uit aan werkgevers en/of werknemers zodat zij goed op de hoogte zijn van de impact en keuzemogelijkheden met hun pensioen.