Pensioen voor u als werknemer

Uw werknemer gaat met pensioen

Uw werknemer bereikt de pensioenleeftijd


Wanneer een werknemer met pensioen gaat heeft dat ook gevolgen voor de werkgever. Maar de eerste zorg van de werkgever is natuurlijk die van de aankomende pensionaris. Tijdens het dienstverband hebben werkgever (en werknemer) vele duizenden euro’s aan pensioenpremie geïnvesteerd en daarmee een pensioenvermogen opgebouwd. Nu komt het moment dat het opgebouwde pensioenkapitaal moet worden omgezet in een pensioeninkomen dat voor de rest van het leven van de werknemer gaat gelden.

Begeleid uw werknemer naar het pensioen
Weet u welke keuzes er zijn rondom het pensioen? De meeste werknemers niet. Daarom is het verstandig om werknemers actief te begeleiden en hen gedegen voor te bereiden op hun pensionering. Hoe eerder u met de werknemer in gesprek gaat, hoe meer invloed er nog uitgeoefend kan worden.

De aankomend pensionaris staat voor belangrijke, ingewikkelde financiële keuzes en heeft daar vaak onafhankelijk advies bij nodig. Pensioenfondsen en verzekeraars adviseren echter niet, zij informeren en begeleiden slechts en beperken zich daarbij tot eigen producten en oplossingen. Een goed onafhankelijk advies is voor veel werknemers simpelweg te duur.

Als gevolg van het gebrek aan goede voorlichting en gedegen advies laten werknemers hun pensioen uit gemak maar bij hun ‘eigen’ pensioenuitvoerder uitkeren. Ze kiezen daarbij vaak ook voor de 'standaard’ oplossingen terwijl er maatwerk mogelijk is. Werknemers kunnen daardoor, zonder het zelf te weten, flink tekort worden gedaan.

 

Pensioenadvies van VLC & Partners

Onze pensioenadviseur neemt ruim voor de beoogde pensioendatum contact op met de betreffende werknemer. Allereerst worden de uitgangspunten en financiële omstandigheden van de werknemer geïnventariseerd. Op basis van deze inventarisatie stelt de adviseur een advies op. Dit advies richt zich met name op de vraag of de werknemer een gegarandeerde of een jaarlijkse wisselende uitkering wenst en welke productspecificaties hij nog meer wenst. Enkele weken voor de pensioendatum gaat de adviseur de markt op om het gewenste pensioen tegen zo gunstig mogelijk prijs en voorwaarden in te kopen.

Als tijdens het adviesproces blijkt dat er aanvullend advies gewenst is, zoals bijvoorbeeld hypotheekadvies of financiële planning, dan kan dit direct aan een collega worden doorgegeven die op basis van de al eerder gedane inventarisatie verder kan. Niet alleen is daarmee de kwaliteit van de dienstverlening beter geborgd, als gevolg van kosten efficiency is er ook financieel voordeel voor de werknemer.

Om deze reden adviseren wij werkgevers om de mogelijke uitbreiding van dienstverlening specifiek in het handboek arbeidsvoorwaarden op te nemen. Meestal wordt voor deze uitgebreide(re) adviesmodule(s) wel een eigen bijdrage gevraagd. 


Welke keuzes moet uw werknemer maken? 

Op de pensioendatum wordt het inkomen voor de rest van het leven vastgesteld. Eenmaal gemaakte keuzes kunnen niet meer worden gewijzigd. De werknemer heeft dus belangrijke en ingewikkelde keuzes te maken die grote impact kunnen hebben. Een aantal van deze belangrijke en ingewikkelde keuzes zijn:

  • Gegarandeerde of jaarlijks wisselende uitkering (risicoprofiel) 
  • Wel/geen gebruik maken van 10% eenmalige uitkering (wetgeving nog niet ingegaan)
  • Hoog/laag uitkering (maximaal 100:75)
  • Hoogte van het nabestaandenpensioen (in %) 
  • Uitruilen nabestaandenpensioen in hoger ouderdomspensioen

Deze keuzes moeten in samenhang worden gezien met het totale financiële plaatje, zoals wel/geen inkomen van de partner, de hypotheek, wel/geen overwaarde woning, overig vrij besteedbaar vermogen, wel/geen lijfrente, wel/geen verwachte erfenis, etc.  

 

Goed werkgeverschap en pensioen

Het getuigt van goed werkgeverschap als u uw werknemers faciliteert en hen financieel- of pensioenadvies aanbiedt. In ieder geval met betrekking tot de aankoop van het pensioen. U helpt uw werknemer het best door in uw arbeidsvoorwaarden op te nemen dat de aankomend pensionaris advies ontvangt van een onafhankelijk adviseur. U hoeft zich dan geen zorgen te maken, wetende dat de pensionado goed en deskundig wordt geadviseerd.

Wij adviseren werkgevers hier ruimhartig in te zijn. De totale advieskosten zijn -gemiddeld- namelijk nog geen 1% van de totale pensioeninvestering. En een tevreden pensionado is vaak tot in lengte van jaren een ambassadeur van uw onderneming.  

Strategische pensioenplanning
Steeds vaker hebben werkgevers oog voor het financiële welzijn van de werknemers. Financieel fitte werknemers presteren immers beter, verzuimen minder en zijn vaker loyaal aan de werkgever. Maar hoe krijgt u uw werknemers financieel fit? De oplossing zit hem -deels- in communicatie. Werkgevers die vanaf leeftijd 50 regelmatig met de werknemer in gesprek gaan, zijn eerder op de hoogte van de specifieke plannen en wensen met betrekking tot hun pensionering en kunnen daar eerder en beter op inspelen. Meer hierover lees je hier.

Generatiepact
Werkgevers krijgen ook te maken met andere zorgen. Hoe fit en productief is de aankomend pensionaris nog en hoe gaat de werkgever de ontstane vacature opvullen. Met de krapte op de huidige arbeidsmarkt is het niet vreemd als de vacature niet/ niet gelijk vervuld kan worden. Afhankelijk van de plek in de organisatie kan een niet vervulde vacature voor problemen zorgen in het productieproces maar ook voor extra werkdruk zorgen bij de directe collega’s. 

Het Generatiepact biedt hiervoor wellicht een oplossing. Het Generatiepact combineert het afbouwen van de oudere medewerker met het aantrekken van jong talent. De aanstaande pensionaris gaat bijvoorbeeld 20% minder werken terwijl het salaris met slechts 10% daalt. In dit voorbeeld blijft de pensioenopbouw wel op hetzelfde niveau (100%). De financiële ruimte die daardoor ontstaat kan de werkgever benutten om nieuw talent aan te trekken. Wilt u meer weten over de mogelijkheden en voordelen van het Generatiepact? Kijk dan op onze website. 


Strategische Pensioenplanning

50

Leeftijd 50

Met een gesprek op of rond leeftijd 50 sorteert de werknemer voor op diens pensioen. Er wordt inzicht gecreëerd en er is nog voldoende tijd om effectieve maatregelen te nemen zodat initiële wensen nog haalbaar zijn.

60

Leeftijd 60

Rondom leeftijd 60 wordt de focus gelegd op de daadwerkelijke pensionering. Wanneer wil de deelnemer minder gaan werken of volledig met pensioen. Deze wetenschap biedt de werkgever de mogelijkheid hierop in te spelen, onder andere door tijdig vervangers aan te trekken.


Start pensioenadvies

12

Start pensioenadvies

Ongeveer 1 jaar voor de beoogde pensioendatum wordt het pensioenadviestraject opgestart

6 - 12

6 - 12 maanden voor pensioen

In deze periode worden de individuele wensen, behoeften en feitelijke omstandigheden van de aanstaande pensionaris geïnventariseerd en geanalyseerd.

3

3 maanden voor pensioen

De pensionaris ontvangt het adviesrapport. Op basis van de eerdere inventarisatie heeft de adviseur onderzocht welke productspecificaties het meest passend zijn bij de betreffende medewerker.
Lees meer


 

Veelgestelde vragen

Wat moet een werkgever doen bij pensionering werknemer

De werkgever moet de pensioenuitvoerder informeren over de pensionering van de werknemer. 

Wordt het dienstverband beëindigd als werknemer met pensioen gaat?

Alleen als de werknemer op diens AOW-leeftijd met pensioen gaat kan de werkgever de arbeidsovereenkomst eenzijdig opzeggen. Daarbij dient de werkgever wel de opzegtermijn aan te houden en op te zeggen tegen de laatste dag van de maand. 

Wat doet een pensioenadviseur?

Een  pensioenadviseur geeft -financieel- pensioenadvies aan een werknemer voordat deze met pensioen gaat. Een pensioenadviseur inventariseert de wensen en behoeften, analyseert de financiële omstandigheden en stelt het risicoprofiel vast. Op basis van deze uitgebreide inventarisatie adviseert de adviseur een product en productspecificaties die het beste aansluiten bij de eerder uitgevoerde inventarisatie.  Vervolgens onderzoekt de adviseur bij welke pensioenuitvoerder het geadviseerde product tegen de beste voorwaarden kan worden aangekocht.