Accountants
Accountants
Accountants

Risico's en verzekeringen voor accountants

Accountants
Maak een afspraak

Er zijn veel redenen voor accountants om de beroepsaansprakelijkheidsverzekering goed op orde te hebben


Door de globalisering werken accountants en fiscalisten steeds vaker internationaal. Dit betekent dat de kans op schadeclaims vanuit het buitenland toeneemt. Vaak in rechtsgebieden waar u als Nederlandse accountant minder bekend mee bent. Wij zijn juridisch wel 100% op de hoogte. Wij kunnen u dus perfect adviseren.

De tuchtrechter en de overheid controleren de laatste jaren de naleving van wet- en regelgeving actief. Uw zorgplicht richting uw klanten neemt daarom toe. Denk bijvoorbeeld aan wetten als de 4e tranche algemene wet bestuursrecht (Awb), de wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft), maar ook aan de verordeningen en gedragsregels voor uw eigen beroepsgroep. Wij ontzorgen u graag als het om deze vorm van complexe regelgeving gaat.

Zelfs het vastleggen van aansprakelijkheidsbeperkingen in uw leveringsvoorwaarden of het werken vanuit een praktijkvennootschap biedt meestal onvoldoende bescherming tegen aansprakelijkheid. Hierdoor kunt u ook als accountant vol in de wind komen te staan als het mis gaat. Met een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering kunnen wij u en uw onderneming tegen deze risico’s beschermen.

Arbeidsongeschiktheid voor accountants

Heeft u iets geregeld als uw inkomsten gedeeltelijk of volledig wegvallen? Als accountant bent u hier liever niet mee bezig: tijdelijk of langdurig arbeidsongeschikt raken. Maar toch is het slim om bij dit risico stil te staan. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) bent u verzekerd van een inkomen als u arbeidsongeschikt raakt.                  
 

Premie berekenen AOV                  
 


Overlijdensrisico voor accountants 

Met de overlijdensrisicoverzekering (ORV) kunt u uw nabestaanden financieel verzorgd achterlaten. Mocht u onverhoopt overlijden dan ontvangen zij in de meeste gevallen een netto uitkering van de verzekeraar. Een collectieve ORV is een prima uitkomst in een pensioenplan ter afdekking van het nabestaandenpensioen.                  

De ORV kan ook collectief gesloten worden vanaf vijf partners en de uitkering komt ten gunste aan nabestaande(n) of een vennootschap. Daarnaast is het mogelijk om de ORV in de vorm van een compagnonsverzekering of keymanpolis te sluiten.                  
 

Premie berekenen ORV              
 

Bedrijfsaansprakelijkheid voor accountants

Vaak vergeten, maar voor accountants net zo belangrijk als de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt schade aan personen (bijvoorbeeld op grond van uw werkgeversaansprakelijkheid) en schade aan zaken van anderen die u toebrengt.

Wij zijn volledig gespecialiseerd in alle risico’s die met uw aansprakelijkheid als accountantsorganisatie samenhangen. Wij delen onze expertise graag met u, zodat u ook uw kantoor optimaal tegen deze aansprakelijkheidsrisico’s kunt beschermen.                  
           
 

Bestuurdersaansprakelijkheid voor accountants

Bent u naast accountant ook de bestuurder van uw rechtspersoon? Dan kan een fout u ook persoonlijk duur komen te staan. Bestuurders lopen met hun privévermogen grote risico’s en kunnen onder andere bij wanbeleid vol in de wind komen te staan! Aansprakelijkheidsclaims van aandeelhouders, de fiscus, de curator en van crediteuren zijn aan de orde van de dag en beperken zich ook al lang niet meer tot de top van de beursgenoteerde ondernemingen! Omdat u als bestuurder ook nog eens hoofdelijk aansprakelijk bent voor het handelen of nalaten van uw medebestuurders, is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zeker geen overbodige luxe!                  
 


Cyberrisico en datalek

De kranten staan er vol van, maar wat wordt er eigenlijk bedoeld met het cyberrisico? Cyberrisico’s worden veroorzaakt door computer- en IT systemen en kunnen voor u als accountantsorganisatie leiden tot forse financiële schade en boetes. Vooral het verlies van privacygevoelige informatie (“datalek”) kan vervelende gevolgen hebben. Datalekken kunnen ontstaan door een aanval van buiten uw onderneming (hacking, virussen, malware etc.), maar ook door menselijke fouten of door een technisch falen binnen uw bedrijf!

Privacywetgeving die zorgt voor een betere beveiliging van persoonsgegevens wordt in snel tempo ingevoerd. In de hele Europese Unie (EU) is dezelfde privacywetgeving van kracht.             

 • een versterking en uitbreiding van de privacy rechten van uw klanten;            
 • meer verantwoordelijkheden voor u als accountantsorganisatie;            


Als er binnen uw organisatie een datalek optreedt, dan moet u onder andere direct:           

 • het datalek identificeren en dichten;           
 • vaststellen welke gegevens mogelijk zijn gelekt;           
 • systemen herstellen en gegevens reconstrueren;           
 • de inbreuk melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)     

Vervolgens kunt u te maken krijgen met:           

 • een onderzoek door de AP;           
 • boetes;           
 • inkomstenderving;           
 • afpersing;           
 • aansprakelijkheidsclaims           

De impact hiervan op uw organisatie is groot. Bovendien zult u ook vaak gespecialiseerde hulp moeten inroepen. Dat kan tot hoge kosten leiden!

Een cyberrisicoverzekering is onmisbaar, omdat ook gebeurtenissen buiten uw macht (technisch falen) tot een datalek en schade kunnen leiden. Een cyberrisicoverzekering dekt niet alleen uw aansprakelijkheid, maar ook de kosten van professionele consultancy waarvan u zeker gebruik zult moeten maken. Voor u als accountant is de verzekering dan ook een noodzakelijke aanvulling op uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering en op alle andere kantoorverzekeringen.

 

Cyberrisicoverzekering

Een cyberrisicoverzekering is onmisbaar, omdat ook gebeurtenissen buiten uw macht (technisch falen) tot een datalek en schade kunnen leiden. Een cyberrisicoverzekering dekt niet alleen uw aansprakelijkheid, maar ook de kosten van professionele consultancy waarvan u zeker gebruik zult moeten maken. De verzekering is dan ook een noodzakelijke aanvulling op uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering en op alle andere kantoorverzekeringen.

 

Downloads

Lees ons Business Professionals Magazine

Aandacht voor uw persoonlijke situatie

Uw persoonlijke adviseur staat voor u klaar

Erik Stoffels

Erik Stoffels

Business professionals