Werknemersvoorzieningen
WIA-werknemersverzekeringen

WIA-werknemersverzekeringen

Geef invulling aan goed werkgeverschap

De voordelen op een rij

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde

U geeft invulling aan goed werkgeverschap

Wat zijn WIA-werknemersverzekeringen?

WIA-werknemersverzekeringen bieden financiële bescherming aan werknemers die door ziekte of letsel niet meer volledig kunnen werken. WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. In het geval van gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid zorgen deze verzekeringen voor een uitkering om het inkomensverlies van de werknemer op te vangen. Het niveau van de uitkering is doorgaans een percentage van het laatstverdiende loon en is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. 

Deze verzekeringen zijn belangrijk omdat ze financiële stabiliteit bieden tijdens een moeilijke periode in het leven van een werknemer. In Nederland bestaan er twee pijlers van werknemersverzekeringen. In de eerste pijler biedt de overheid een basisverzekering, zoals de WIA-werknemersverzekering, om werknemers financieel te ondersteunen bij arbeidsongeschiktheid. De werkgever kan vervolgens in de tweede pijler aanvullingen op deze WIA-verzekeringen aanbieden als secundaire arbeidsvoorwaarde. 

 

Waarom WIA-werknemersverzekeringen?

Het aanbieden van aanvullingen op de WIA-werknemersverzekeringen in de tweede pijler als secundaire arbeidsvoorwaarde draagt bij aan het aantrekken en behouden van hoogwaardig personeel. Door een aanvulling op de basisverzekering te bieden, kunnen werkgevers zich onderscheiden op de arbeidsmarkt en aantrekkelijker worden voor potentiële werknemers. Dit kan vooral cruciaal zijn in sectoren waarin de concurrentie om talent groot is.

Ten tweede bevordert het aanbieden van aanvullende verzekeringen het welzijn en de gemoedsrust van werknemers. Het geeft hen een gevoel van financiële zekerheid en beschermt hen tegen de mogelijke negatieve gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit kan resulteren in een hogere werknemerstevredenheid, betrokkenheid en loyaliteit jegens de werkgever.

Bovendien kan het bieden van aanvullende verzekeringen in de tweede pijler bijdragen aan een positieve bedrijfscultuur. Het toont aan dat de werkgever begaan is met het welzijn van zijn werknemers en bereid is verder te gaan dan de wettelijke verplichtingen. Dit kan de onderlinge relaties en het vertrouwen binnen het bedrijf versterken, wat op zijn beurt een positief effect heeft op de productiviteit en het teamwerk.

Al met al is het aanbieden van aanvullingen op de WIA-werknemersverzekeringen in de tweede pijler als secundaire arbeidsvoorwaarde een strategische keuze voor werkgevers. Het zorgt voor een aantrekkelijke werkomgeving, bevordert het welzijn van werknemers en draagt bij aan een positieve bedrijfscultuur.

 

Voordelen WIA-werknemersverzekeringen? 

Het aanbieden van WIA-werknemersverzekeringen als secundaire arbeidsvoorwaarde kent de volgende voordelen: 

  • Werknemerstevredenheid en -behoud: Wanneer werknemers de toegevoegde waarde en zekerheid van de verzekering erkennen, kan dit leiden tot hogere tevredenheid en loyaliteit, wat helpt om talent te behouden.
  • Aantrekkelijkheid werkgever: Een uitgebreid secundair arbeidsvoorwaardenpakket, inclusief aanvullende WIA-verzekering(en), kan een organisatie aantrekkelijker maken voor potentiële werknemers, wat bijdraagt aan succesvolle werving.
  • Financiële zekerheid medewerkers: Als medewerkers weten dat ze beschermd zijn tegen het risico van inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid geeft hen dat financiële stabiliteit en gemoedsrust. Dit geldt ook als belangrijk voordeel.  

Het aanbieden van aanvullende WIA-werknemersverzekeringen geeft werknemers financiële stabiliteit bij arbeidsongeschiktheid. Dit bevordert hun welzijn en toont zorg van werkgevers. In combinatie met het belang van financiële fitheid versterken deze aanvullingen de gemoedsrust, werknemerstevredenheid en aantrekkelijkheid van een werkgever, wat leidt tot een productievere en meer betrokken werkomgeving.

 

Voorbeelden 

Hieronder treft u enkele veelvoorkomende aanvullende WIA-werknemersverzekeringen aan die door een werkgever als aanvullende arbeidsvoorwaarde kunnen worden aangeboden. Het is niet ongebruikelijk dat een werkgever hiervoor een eigen bijdrage van de werknemer vraagt. 
 

WGA-Hiaatverzekering Uitgebreid

Deze verzekering biedt aanvullende financiële zekerheid bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (35-80%). Het garandeert een aanvulling tot minimaal 70% van het loon, tot maximaal het maximale premieloon van € 66.956,- voor het jaar 2023. Deze aanvulling geldt zowel voor WGA-vervolguitkeringen als WGA-loonaanvullingsuitkeringen, onafhankelijk van de benutting van de door het UWV geschatte restverdiencapaciteit. Voorwaarde is dat de werknemer actief bijdraagt aan het optimaliseren van deze resterende verdiencapaciteit. 
 

WIA-Excedentverzekering

Deze verzekering treedt in werking bij meer dan 35% arbeidsongeschiktheid en heeft betrekking op het loon boven het maximale premieloon van € 66,956,- (2023). De maximale uitkering bedraagt 70% van dit surplus aan loon. De hoogte van de uitkering is proportioneel aan het vastgestelde arbeidsongeschiktheidspercentage, waardoor bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid een percentage van het verzekerde bedrag wordt uitgekeerd.

Of de hierboven genoemde WIA-werknemersverzekeringen passen bij uw arbeidsvoorwaarden- en personeelsbeleid is afhankelijk van uw wensen en feitelijke omstandigheden. Wij adviseren u hier graag over. Hieronder leest u onze werkwijze. Deze werkwijze zorgt ervoor dat u een arbeidsvoorwaardenpakket samenstelt dat past bij uw bedrijf en uw werknemers.

 

De werkwijze van VLC & Partners 

Bij VLC & Partners begeleiden we werkgevers door een gestructureerd proces om de beste WIA-werknemersverzekeringen te identificeren en te implementeren:

  Inventarisatie: Eerst verzamelen we alle benodigde informatie over uw organisatie en medewerkers. We kijken naar de specifieke kenmerken, risico's en behoeften van uw werknemers, alsook naar de financiële capaciteit en doelstellingen van uw organisatie.

  Analyse: Op basis van de verzamelde gegevens analyseren we welke WIA-verzekeringen het meest geschikt zijn. We houden rekening met zowel de behoeften van de werknemers als de financiële en strategische doelstellingen van de onderneming.

  Advies: Vervolgens bieden we een op maat gemaakt advies, waarin we de verschillende opties voor WIA-werknemersverzekeringen presenteren. We leggen de voordelen en eventuele nadelen van elke optie uit, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen.

  Implementatie: Nadat u een keuze heeft gemaakt, begeleiden we u bij het implementatieproces. We zorgen ervoor dat de geselecteerde WIA-verzekeringen correct en tijdig worden geïmplementeerd en dat alle relevante partijen goed geïnformeerd zijn. 

  Beheer: Tot slot, we ondersteunen u bij het beheer van de gekozen WIA-verzekeringen. Dit omvat regelmatige evaluaties om ervoor te zorgen dat de verzekeringen nog steeds voldoen aan de behoeften van uw werknemers en organisatie, en eventueel aanpassingen doen indien nodig.

We zetten ons in voor een transparante, klantgerichte aanpak, en zorgen ervoor dat u op elk moment volledig op de hoogte bent van het proces en de genomen beslissingen.

 

Communicatie

Het communiceren over arbeidsongeschiktheidsrisico's is een essentieel, maar vaak over het hoofd gezien, aspect van HR-management. In tegenstelling tot pensioenplanning, die doorgaans goed is gedocumenteerd, blijft informatie over arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen vaak op de achtergrond. Een onverwachte ziekte kan leiden tot een aanzienlijke daling van het inkomen; in Nederland kan dit variëren van 30% tot zelfs 70%. De overheid biedt via de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) een basisdekking, en veel werkgevers bieden aanvullende verzekeringen. Kennis hiervan is belangrijk voor werknemers. Actieve communicatie hierover verdient daarom een hoge prioriteit binnen de organisatie en valt ook onder de reikwijdte van een ondernemingsraad.

Wij adviseren bedrijven om de communicatie over arbeidsongeschiktheid en pensioen te integreren tot één gezamenlijk communicatieplan. Wilt u meer weten over hoe wij pensioencommunicatie vorm geven? Kijk dan op onze website over pensioencommunicatie

Veelgestelde vragen

Wat zijn WIA-werknemersverzekeringen?

Als een medewerker na twee jaar nog geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is bestaat de kans dat de medewerker via het UWV een WIA-uitkering ontvangt (WIA = Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). De medewerker wordt geconfronteerd met een fors inkomensverlies. Een werkgever kan dit inkomensverlies verzachten door aanvullende verzekeringen af te sluiten. Het inkomensverlies helemaal wegnemen is echter niet mogelijk. 

Waarom als werkgever aanvullende WIA-werknemersverzekeringen aanbieden?

Aanvullende WIA-werknemersverzekeringen worden gezien als secundaire arbeidsvoorwaarde en dragen bij aan beeldvorming rondom goed werkgeverschap. Het toont nl. aan dat de werkgever begaan is met de werknemers hetgeen een positief effect kan hebben op loyaliteit en betrokkenheid. 

Daniël Rijnbeek

Wilt u meer weten?
Daniël Rijnbeek staat voor u klaar.

Mijn eerste vragen aan een werkgever zijn altijd: Vindt u sociale zekerheid een leuk onderwerp? en: Zijn verzuimbeleid en verzuimbegeleiding uw favoriete bezigheid? Voor mij is het antwoord op beide vragen een volmondig ja! Verder ben ik bestuurslid van de Beroepsfederatie RADI en docent duurzame inzetbaarheid bij het NIDI. Ik ondersteun dan ook veel werkgevers en HR-professionals met hun duurzaam inzetbaarheidsbeleid voor de medewerkers.