Nieuw pensioenstelsel voor pensioenfondsen
Nieuw pensioenstelsel voor pensioenfondsen

Nieuw pensioenstelsel voor pensioenfondsen

Vernieuwing van het Nederlandse pensioenstelsel (pensioenfonds)
Download e-paper 'Excedent pensioenregeling'

Wat zijn de praktische gevolgen van een nieuw pensioenstelsel?

We hebben een nieuw pensioenstelsel! Het door Minister Carola Schouten ingediende wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (Wtp) is op 30 mei 2023 aangenomen door de Eerste Kamer. Het nieuwe pensioenstelsel is daarmee een feit.  Voor het zover was moesten er eerst nog wel enkele wijzigingen in de wet worden doorgevoerd.  Het nieuwe pensioenstelsel gaat in op 1 juli 2023 en er geldt een overgangsperiode tot 1 januari 2028.

In bepaalde sectoren is het mogelijk dat er een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van toepassing is. Valt de onderneming onder een cao dan is de kans groot dat de onderneming  wettelijk verplicht is om zich aan te sluiten bij een pensioenfonds. In dat geval stellen de sociale partners de pensioenregeling vast.  De nieuwe uitgangspunten moeten uiterlijk op 1 januari 2025 zijn vastgesteld. De pensioenuitvoerder heeft vervolgens tot 1 januari 2028 de tijd deze te implementeren. De sociale partners bepalen dan niet alleen de hoogte van de pensioenopbouw, ze bepalen ook over welk deel van het salaris de pensioenopbouw plaatsvindt.  

De wens voor een nieuw pensioenstelsel is met name ingegeven door de aanhoudende problemen bij verschillende pensioenfondsen. De herziening van het Nederlandse pensioenstelsel moet een einde maken aan de jarenlange onzekerheid of de dekkingsgraad nog wel voldoende is en of het pensioen gekort moeten worden.

Ontdek meer

Hoe met de bestaande regelingen wordt omgegaan is afhankelijk van de cao-onderhandelingen die door sociale partners gevoerd gaan worden. Een ding is inmiddels  duidelijk; de middelloon- en eindloonregeling zijn onder de Wet toekomst pensioenen niet meer toegestaan. Voor werknemers die na invoering van het nieuwe pensioenstelsel in dienst treden, is er straks nog maar één pensioenregeling mogelijk, de beschikbare premieregeling met een voor iedereen gelijk premiepercentage. 

Wilt u meer weten over de gevolgen voor de verzekerde pensioenregeling die door een verzekeraar of PPI wordt uitgevoerd? Klik dan hier

Gevolgen werkgevers nieuw pensioenstelsel 

Iedere werkgever waarvan de pensioenregeling is ondergebracht bij één van de 200 pensioenfondsen (een Bpf zoals het ABP en Zorg en Welzijn of een Opf en/of Apf), wordt door het nieuwe pensioenstelsel geconfronteerd met een aanpassing van die pensioenregeling. Tijdens de cao-onderhandelingen wordt door de sociale partners bepaald hoe de nieuwe pensioenregeling eruit komt te zien.  

Hoe bereid u zich voor op een nieuw pensioenstelsel? 

Zolang het wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen niet door zowel de Eerste als de Tweede Kamer is aangenomen kunnen sociale partners het overleg nog niet opstarten. U kunt afwachten op wat er door sociale partners wordt besloten. Maar u kunt ook starten met uw eigen voorbereidingen. Er kunnen namelijk omstandigheden op uw onderneming van toepassing zijn die voor u urgentie bepalen. Voorbeelden van dergelijke omstandigheden kunnen zijn:

  • U heeft één of meer vrijwillige (pensioen-)modules.
  • Er wordt een fusie of overname voorbereid.
  • U bent voornemens uw concurrentiepositie op de arbeidsmarkt te herzien/ verbeteren.

Wij adviseren werkgevers om een tijdsplan op te stellen. Hierin stelt u vast wanneer u welke stappen zet. Dit geeft u rust en het creëert duidelijkheid binnen uw organisatie. Neem hier ook de communicatie naar de werknemers in mee. Vanzelfsprekend kunnen onze pensioenconsultants u hierbij helpen. 

HR-visie vormgeven 
De kans is aanwezig dat uw onderneming -nog- geen pensioenvisie heeft opgesteld. Deelname aan de pensioenregeling van het pensioenfonds is immers verplicht en u kunt er inhoudelijk nauwelijks tot geen invloed op uitoefenen. Het staat een onderneming echter vrij om meer te bieden dan de basisregeling(en) die via de cao verplicht zijn gesteld. 

Bijvoorbeeld omdat de onderneming zich wil onderscheiden op de arbeidsmarkt. Zo kan de onderneming ervoor kiezen om bijvoorbeeld het Anw-hiaat te verzekeren en door een WIA-werknemersverzekering of bijspaarmodules aan te bieden. 

Wij adviseren werkgevers om een HR-visie vorm te geven. En neem daar dan ook belangrijke ontwikkelingen zoals inflatie, MVO-beleid en de war for talent in mee. Als u een pensioenvisie heeft vormgegeven en helder heeft hoe u zich wil positioneren, kunt u verder met de voorbereidingen. 

Een pensioen-/arbeidsvoorwaardencommissie samenstellen
Werkgevers kunnen een commissie samenstellen om de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel binnen de onderneming te begeleiden en zich te buigen over de overige arbeidsvoorwaarden. Belangrijk hierbij is het gegeven of de HR-visie ruimte biedt aan één of meer vrijwillige modules. Het is belangrijk dat de kennis van de leden van de commissie op niveau wordt gebracht, bijvoorbeeld door een opleiding/ workshop. Ze moeten later in het proces immers belangrijke besluiten nemen.

Communicatie
Mogelijk heeft het pensioenfonds uw werknemers nog niet geïnformeerd over het nieuwe pensioenstelsel. Dat is begrijpelijk omdat er immers nog niet veel concreets te melden is. Het gevolg is wel dat werknemers onrustig worden. Zij horen en zien politici zich druk maken terwijl ze zelf vaak geen idee hebben waarover het gaat. Het is belangrijk die onrust weg te nemen, bijvoorbeeld door zelf te communiceren met uw werknemers. 


Wilt u -nog- meer informatie? 
De overheid heeft twee platformen geïntroduceerd waarop kennisdeling rondom het nieuwe pensioenstelsel centraal staat. Relevante informatie voor betrokken partijen als werkgevers,  ondernemingsraden  en pensioenfondsbestuurders vindt u hier. Meer algemene informatie en informatie voor de individuele werknemer vindt u hier. Wij beseffen dat deze platformen heel veel informatie bevatten en dat u wellicht door de bomen het bos niet meer ziet. Op onze website beperken wij ons daarom ook tot de hoofdlijnen. Meer specifieke of specialistische informatie kunt u natuurlijk ook altijd via uw persoonlijke adviseur verkrijgen. 

Nieuwsartikelen over het pensioenakkoord

Uw AOW-leeftijd

Vul uw geboortedatum in en kijk vanaf wanneer u AOW krijgt. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. U krijgt AOW vanaf de dag dat u uw AOW-leeftijd heeft bereikt

Stappen die u nu kunt zetten

De ingangsdatum van het nieuwe pensioenstelsel is vastgesteld op 1 juli 2023. Er geldt een overgangsperiode tot 1 januari 2028. Wij adviseren bedrijven om nu al in actie te komen: 

  • Maak een tijds- en communicatieplan
  • Stel een pensioen-/arbeidsvoorwaardencommissie samen
  • Zorg voor voldoende kennis bij de commissieleden

Door nu al te starten creëert u niet alleen duidelijkheid, u heeft ook voldoende tijd om de transitie zorgvuldig te doorlopen en om medewerkers bij het proces te betrekken. Dit zorgt voor een breed gedragen besluit. 

Publicaties & downloads

Pensioenakkoord: De veranderingen op een rij
  • Pensioen
  • Ins & Outs

Pensioenakkoord: De veranderingen op een rij

Wat zijn de gevolgen van het akkoord op de verschillende pensioenregelingen en hoe kan uw onderneming zich goed voorbereiden op deze veranderingen. U leest het in Ins & Outs Pensioenakkoord.

Wet toekomst pensioenen (Wtp)
  • Pensioen
  • Perspectief

Wet toekomst pensioenen (Wtp)

In deze publicatie beschrijft Hugo van Kuijeren, Manager van het Expertisecentrum Pensioen, wat werkgevers met een verzekerde regeling nu al kunnen doen en waarom het verstandig is om daar niet te lang mee te wachten. 

Laad meer artikelen

Onze pensioenconsultants

Michel Kamps

Wilt u meer weten?
Michel Kamps staat voor u klaar.

Bij mij stroomt er pensioen door mijn aderen. Met ruim 15 jaar ervaring weet ik van de hoed en de rand en sta ik klaar om iedere vraag te beantwoorden.

Eric Vlietman

Wilt u meer weten?
Eric Vlietman staat voor u klaar.

Door mijn ervaring als pensioenfondsbestuurder en onderhandelaar met vakbonden en werknemers, ben ik een veelzijdig Pensioenconsultant die de complexe pensioenmaterie eenvoudig uitlegt. Met altijd een scherp oog voor de invalshoek van werknemers.

Lars Peters

Wilt u meer weten?
Lars Peters staat voor u klaar.

Met ruim 26 jaar ervaring ondersteun ik werkgevers en ondernemingsraden bij collectieve pensioenregelingen voor het personeel. Heldere communicatie en een pragmatische aanpak staan hierbij centraal. Ook ben ik lid van de Kring van Pensioenspecialisten en docent bij de VLC Academy.

Marcel Kleemans

Wilt u meer weten?
Marcel Kleemans staat voor u klaar.

Het is na 35 jaar nog steeds mijn passie om voor zakelijke klanten oplossingen te vinden voor (complexe) pensioenvraagstukken en dat in begrijpelijke taal uit te leggen aan werkgever en werknemers.

Peter van der Nat

Wilt u meer weten?
Peter van der Nat staat voor u klaar.

Ik ben een bevlogen en gepassioneerd pensioenconsultant met veel ervaring op het gebied van berekeningen. Iemand die alle details van het vak wil weten en vooral ook alles wil kunnen doorrekenen, analyseren en uitleggen aan mijn klanten.

Sonja Koopmans

Wilt u meer weten?
Sonja Koopmans staat voor u klaar.

Ik ben graag uw sparringpartner op het pad naar het nieuwe pensioenstelsel. Mijn kracht ligt in het adviseren in heldere taal over de te nemen stappen en het beheersbaar houden van financiële gevolgen voor zowel u als werkgever als uw werknemers.

Mini enquête

Voorbereiding pensioenakkoord

Wat vindt u belangrijk bij de uitvoering van het pensioenakkoord?

Agenda

2022

Voorjaar: Overheid

Op 30 maart 2022 is het wetsvoorstel naar de 2e Kamer verstuurd. Aansluitend moet het nog naar de 1e Kamer.

2022

Tweede Kamer akkoord

Nadat op 20 december is ingestemd met een paar laatste wijzigingen in de concept wet, zijn op 22 december de wijzigingen goedgekeurd.

2023

Behandeling Eerste Kamer

De Eerste Kamer begint op 17 januari 2023 aan de behandeling van de Wet Toekomst Pensioenen.
Lees meer

Veelgestelde vragen

Wanneer gaat ‘mijn’ pensioenfonds over naar het nieuwe pensioenstelsel?

Er zijn twee belangrijke data. Uiterlijk 1 januari 2025 moeten sociale partners de nieuwe pensioenregeling hebben vormgegeven. Uiterlijk 1 januari 2028 moet het pensioenfonds deze nieuwe regeling hebben geïmplementeerd. Meer informatie op onze website

Wat betekent het invaren van pensioen?

Het invaren van pensioenen speelt alleen bij pensioenfondsen. Het komt erop neer dat het totale gezamenlijke pensioenvermogen van het fonds onder alle deelnemers moet worden verdeeld zodat iedere werkende en gepensioneerde deelnemer zijn of haar eigen individuele pensioenpot heeft.